WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

«ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ Международные научные чтения - 20 10 – 14 декабря ...»

-- [ Страница 1 ] --

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ

И СТРОИТЕЛЬСТВА (ПГУАС)

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ им. С.Л. Соболева СО РАН

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHARLOTTE, USA

UNIVERSITY OF ZILINA, SLOVAKIA

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES IN BYDGOSZCZ,

POLAND

KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ «КПИ»,

г. Киев НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ХПИ», г. Харьков

ХМЕЛЬНИЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УКРАИНА

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ

СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И

ОБРАЗОВАНИЯ

Международные научные чтения - 20 10 – 14 декабря Сборник статей Пенза УДК 681.3.06 ББК 32.973.

Под общей редакцией:

В.Г. Камбурга - доктора технических наук, профессора кафедры «Информационно-вычислительные системы» Пензенского ГУАС, Л.А. Васина - кандидата технических наук, зав кафедрой «Информационно-вычислительные системы» Пензенского ГУАС.

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНИКИ,

УПРАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

Международные научные чтения - 2013 Пенза: ПГУАС, 2013. - 288 с.

ISBN 978-5-9282-0969-8 Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, 2013

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

I.

ТЕХНОЛОГИИ

ANALIZA PORWNAWCZA ZASTOSOWA ZINTEGROWANYCH

SYSTEMW INFORMATYCZNYCH ERP I SYSTEMW

MONITORINGU EKSPLOATACJI MASZYN W KORPORACJACH

MIDZYNARODOWYCH

Ludosaw Drelichowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Key structure: Enterprise Resource Planning(ERP), Business Intelligence(BI), controlling, feedback for data warehouse evaluation.

Streszczenie Analizowane w kolejnych publikacjach wyniki bada, pozwalay dokona diagnoz stanu i rezultatw zastosowa technologii informacyjnych w dwu korporacjach midzynarodowych. Wybr metod wdraania systemw ERP wspomaganych doborem rozwiza zarzdzania projektami sprzyja doskonaleniu zarzdzania w organizacjach i ich konkurencyjnoci, co dotyczy rwnie stosowanych systemw monitoringu eksploatacji maszyn. Kluczowym czynnikiem determinujcym efektywno zastosowa narzdzi systemw zintegrowanych jest zakres integracji systemw komplementarnych wspomagajcych zarzdzanie tymi organizacjami.

Wstp 1.

Realizowane w ostatnich piciu latach prace badawcze dotyczce analizy uwarunkowa zastosowa systemw klasy ERP oraz narzdzi Business Intelligence w zarzdzaniu przedsibiorstwami oraz administracji publicznej, uzasadniay podjcie prby dokonania syntezy wczeniejszych publikacji.

Problemy analizowane w publikacjach [3], [4], [5] i [6], ujmuj ocen wynikw bada empirycznych efektywnej realizacji strategii tworzenia nowych standardw systemw zintegrowanych. W artykule [7], zaprezentowano Metodologi PRINCE2 and AIM(Application Implementation Metod for Oracle e-Business Suite) zintegrowanej implementacji systemu ERP w korporacji przemysu chemicznego.

W publikacji tej omwiono dowiadczeniu w tworzenia modelu implementacji systemu oraz wspomagania procesw decyzyjnych w przedsibiorstwie. Prba konfrontacji naszych dowiadcze z rezultatami prac autorw [12], [13] [14], [15] i [17] publikacji upewniy nas, e wiele dowiadcze uzyskanych w rnych zespoach badawczych sugeruje wystpowanie podobnych dziaa koniecznych do budowy bezpiecznych w eksploatacji systemw ERP.

Wyniki bada prezentowane w publikacjach [6] i [7] ukazuj wiele aspektw zastosowa technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT do podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym w administracji.

Gwny problem omawianych rozwiza systemowych dotyczy budowy hurtowni danych (data warehouse), ktre umoliwiaj zastosowania narzdzi Business Intelligence. Trzeci grup uytkownikw objtych badaniami zaprezentowano w publikacjach [8] [9] & [10], ktre dotycz jednej korporacji globalnej dziaajcej w brany produkcji cementu, druga korporacja prowadzi produkcj i sprzeda na rynku midzynarodowym w brany pojazdw szynowych.

Analizowane w kolejnych publikacjach wyniki bada, pozwalay dokona diagnozy stanu i rezultatw zastosowa technologii informacyjnych w rnego typu obiektach badawczych, ktre oceniane w perspektywie kilku lat, umoliwiy stwierdzenie stanu trudnego do wyjanienia na gruncie dysponowanych uwarunkowa przyczynowo - skutkowych potwierdzone w pracach [17],[18,[20],[21],[22],[23]. Okazao si bowiem e, zakres realizowanych bada oraz ocena przyczyn sukcesw czci badanych organizacji gospodarczych pozwolia na uzyskanie synergii prowadzcych do zaistnienia moliwoci sformuowania diagnozy niepowodze w zastosowaniach narzdzi BI w innych obiektach, ktre stanowi kontynuacj rozwojow zastosowa systemw ERP.

Analiza efektywnoci zastosowa systemw klasy ERP w dwu zrnicowanych organizacjach Obiekty bada omwione w publikacjach [8], [9] i [10] ilustruj podstawy efektywnego wspomagania zarzdzania waciwym doborem i eksploatacj systemw zintegrowanych ERP w warunkach ogromnego zrnicowania dynamiki zmian zachodzcych w tych organizacjach. Prezentowane w publikacji [10] rozwizania systemu ERP MOVEX dotyczyy midzynarodowej korporacji Lafarge Cement S.A. – Cementowni Lafarge w Bielawach. Omawiany w pracy standard zastosowa technologii informacyjnych odzwierciedla standardy korporacyjne, w ktrych system ERP MOVEX uzupeniony jest systemami CRM, SCM oraz systemem MAXIMO dla wspomagania eksploatacji maszyn.

Sprawna eksploatacja wymienionych systemw informatycznych zapewnia efektywn realizacj funkcji zaopatrzenia, produkcji, logistyki sprzeday i obsugi klienta oraz wysokiego poziomu utrzymania zdatnoci maszyn zapewnianej poprzez system MAXIMO. Konsekwentna strategia rozwoju i realizacji produkcji ekologicznej, powizana jest z popraw parametrw produktywnoci procesw technologicznych i jakoci produktw, co sprzyja utrzymaniu czoowej pozycji dwu polskich zakadw produkcyjnych Cementowni LAFARGE zlokalizowanych w Polsce.

Drugie z omawianych przedsibiorstw reprezentuje producent pojazdw szynowych PESA Bydgoszcz SA realizujcy produkcj w asortymencie tramwajw, zestaww kolejowych wieloczonowych dla ruchu podmiejskiego oraz dla ruchu dalekobienego i tzw. szyno-busy dla komunikacji lokalnej.

Pierwszy prg infrastruktury rozwojowej stanowio opracowanie i zastosowanie w codziennej praktyce zarzdzania nowo tworzon spk PESA SA, systemu planowania i rozliczania budetw poprzez zasady controlingu i zarzdzania planowanymi budetami, ktre miao zapewni edukacj kadry kierowniczej i zaogi Firmy w zakresie efektywnego ekonomicznie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Poniewa wasne rda finansowania rozwoju byy nader skromne, konieczne byo szybkie nabycie umiejtnoci efektywnego opracowywania projektw i wygrywania konkursw na finansowane ze rodkw zewntrznych tworzenia nowych konstrukcji i technologii wytwarzania wyrobw, cznie z finansowaniem fazy wykonania ich prototypw. Dysponowanie wasnymi prototypami pozwalao na testowanie ich wartoci uytkowych w zastosowaniach u rnych uytkownikw, z ktrych cz organizowaa przetargi na krtkie serie oferowanych przez PESA Bydgoszcz SA wyrobw. Te z niezwykle duym stresem uzyskiwane dowiadczenia pozwalay na podejmowanie udziau w konkursach na dostawy dugich serii wyrobw produkowanych dla odbiorcw krajowych i zagranicznych m.in. Ukraina Czechy i Wochy Wgry, Niemcy, Turcja i Rosja.

W tym etapie pojawio si nowe wyzwanie infrastrukturalne, ktre warunkowao moliwo sprostania wymaganiom wdroenia i utrzymania powtarzalnoci niezwykle zoonych produktw a wynikao z niskiego poziomu zaawansowania stosowanych technologii informacyjnych. W tej fazie rozwoju Firmy, podjto decyzj o koniecznoci szybkiego wdroenia do eksploatacji wybranego w drodze przetargu ofert systemu zintegrowanego IFS Applications.

Presja luki powstaej w wyniku opnie wdroenia systemu zintegrowanego, powstaa z braku niezbdnych dla realizacji tego celu rodkw finansowych i spowodowaa, e w okresie szeciu miesicy przygotowano baz kodow i opracowano specyfikacj podstawowych procesw wystpujcych w organizacji, co pozwolio na utworzenie implementacji systemu dostosowanej dla potrzeb PESA SA. Poniewa dystans dzielcy system IFS w stosunku do rozwiza stosowanych dotychczas w tej organizacji siga dwu generacji [12], to wdroenie zrealizowano w wersji rozpoczcia przetwarzania w systemie IFS z dniem stycznia 2008 bez adnego okresu rwnolegej eksploatacji obydwu systemw.

Pokonanie z duym sukcesem i niemaym wysikiem caej zaogi tego progu rozwoju o infrastrukturalnym charakterze, stworzyo warunki do efektywnego zarzdzania procesami produkcyjnymi o seryjnym a nie remontowym charakterze.

–  –  –

Szeroko omawiane w pracy [9] problemy uzyskania wysokiej sprawnoci midzyorganizacyjnego zarzdzania on-line acuchem dostaw, jako metody ograniczajcej wzrost zapasw materiaowych przy prezentowanym na rys 1 poziomie wzrostu sprzeday. Znaczenie technologii informacyjnych w rozwizaniu problemu koordynacji dostaw przy wysokim tempie wzrostu produkcji podkrelono w pracy[1].

Do systemw wspomagania zarzdzania jakoci nale przede wszystkim system ISO 9001 / 2008 oraz system IRIS, zawierajce obowizujce w skali midzynarodowej zasady zarzdzania jakoci. System zarzdzania jakoci w PESA SA w Bydgoszczy powizany jest cile z systemem wspomagania eksploatacji maszyn zrealizowanym w technologii internetowej, ktry stanowi znacznie taszy odpowiednik systemu MAXIMO w Korporacji LAFARGE.

Definiowanie procedur zarzdzania jakoci w procesach wytwarzania oraz zasady certyfikacji, wykonawstwa auditw i walidacji systemw sterowania jakoci, stanowi skomplikowany zakres prac projektowo wdroeniowych.

Wytwrcy konstrukcji spawanych powinni take posiada certyfikowane systemy zarzdzania jakoci w spawalnictwie zapewniajce zgodno z ISO 3834-2 oraz EN 15085. W odniesieniu do systemw zarzdzania jakoci ISO 9001 lub 9004 u wytwrcw pojazdw szynowych, niezbdne jest rwnie uzyskanie certyfikacji zarzdzania jakoci zwizanej z zastosowaniem Midzynarodowego Standardu Jakoci Pojazdw Szynowych IRIS. Uzyskanie certyfikacji IRIS stanowi bdzie warunek wymagany we wszystkich przetargach dotyczcych zakupu tramwajw, pojazdw szynowych, czy zespow kolejowej trakcji komunikacji midzymiastowej i midzynarodowej, co PESA uzyskaa w penym wymaganym zakresie.

3. Podsumowanie Konsekwentny rozwj funkcjonalnoci wdroonego systemu ERP (IFS Aplications) w warunkach organizacji o wysokiej dynamice rozwoju, umoliwia stabilizacj organizacji a w powizaniu z rozwojem aplikacji internetowych skuteczne rozwizanie komunikacji midzyorganizacyjnej umoliwiajce koordynacj masowych dostaw w systemie JiT co wystpio w organizacji PESA Bydgoszcz SA[9]oraz [23] i [24].

Zastosowanie systemu ERP MOOVEX w oddziale midzynarodowej korporacji jest modyfikowane do wystpujcych w tych warunkach potrzeb informacyjnych z wykorzystaniem kultury organizacyjnej wspomagajcej ten proces[10]. System ERP stosowany w tej korporacji jest wspomagany systemami SCM i CRM oraz oraz systemem MAXIMO dla wspomagania eksploatacji maszyn.

Obydwie analizowane korporacje stanowi przykad zrnicowanych technologicznie ale efektywnie wykorzystywanych do wspomagania zarzdzania systemw informatycznych w ramach ktrych systemy ERP stanowi podstaw uzupenian rozwizaniami komplementarnych systemw informatycznych.

4. Literatura

1. Choe J.(2008):Inter-organizational relationship and the flow of information through value chains. Information & Management 45, s.444-450.

2. Czarnacka – Chrobot B., (2006), Typowe czynniki niepowodzenia w realizacji informatycznych przedsiwzi projektowych – spojrzenie Standish Group, w: Dylematy zarzdzania projektem informatycznym, red. M. Miosz, J.K.

Grabara, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice.

Drelichowski L, A. Parafian(2008): Uwarunkowania wdroenia 3.

zintegrowanego systemu zarzdzania (ERP) na przykadzie wiodcego przedsibiorstwa brany chemicznej. Studia i Materiay PSZW Bydgoszcz nr 17 s. 47-58.

4. Drelichowski L., Parafian A.(2009): Using the rollout methodology during the ERP systems implementations in foreign countries. Studies & Proceedings PSZW nr 20 Bydgoszcz s. 23-31.

5. Drelichowski L., Parafian A.(2009): Appliucation analysis of Prince 2 and AIM ORACLE as tools stabilizing the process of ERP system implementation.

Studies & Proceedings PSZW nr 24 Bydgoszcz s. 17-25.

Drelichowski L.(2009) Czynniki determinujce zastosowanie narzdzi 6.

business intelligence w sektorze MSP oraz zarzdzaniu regionalnym. Zesz. Nauk.

US w Szczecinie nr 24 Studia Informatica s. 111-122.

Drelichowski L.(2009): Narzdzia wspomagania wdroe systemw 7.

zintegrowanych jako rdo przewagi konkurencyjnej adaptacji do zmian zachodzcych w otoczeniu. Komputerowe Systemy Zarzdzania WN WZ UW Warszawa s. 155-166.

8. Drelichowski L., Stawicka M.,. Cilski B (2010): Budowa Midzyregionalnych Hurtowni Danych i rozwiza automatycznych analiz cennikw i kosztw dziaalnoci firm usug komunalnych dla potrzeb wadz samorzdowych Studia i Materiay nr 25 Polskie Stowarzyszenie Zarzdzania Wiedz Bydgoszcz s.42-53.

Drelichowski L., towski M., Mierzejewski J.(2011).

9.

Midzyorganizacyjne rozwizania komunikacji zarzdzania wiedz jako metoda kompensowania skutkw dynamicznego rozwoju PESA Bydgoszcz SA. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. UE Katowice s. 110-121.

10. Drelichowski, L. Piechowicz A(2011); Rozwizania logistyki, technologii informacyjnych i ochrony rodowiska w Lafarge Cement S.A. – Cementowni Lafarge w Bielawach Studia i Materiay nr 40 Polskie Stowarzyszenie Zarzdzania Wiedz Bydgoszcz s.107-119.

11. Hsieh, J.J.P.A., Wang, W. (2007): Explaining Employees' Extended Use of Complex Information Systems. European Journal of Information Systems, Vol.

16 No. 3, pp. 216–227.

12. Kisielnicki J. (2008): MIS Systemy Informatyczne Zarzdzania. Placet Warszawa.

13. Klimek G., Unold J. (2011): Wiki jako nowoczesne narzdzie zarzdzania wiedz. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. UE Katowice s.

172-181.

14. Kobis P.(2011). Poziom informatyzacji duych przedsibiorstw w Polsce w aspekcie wykorzystania grupowych technik wspomagania decyzji oraz technik multimedialnych.. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. UE Katowice s. 208-226.

15. Koronacki J., Mielniczuk J., (2006), Statystyka dla studentw kierunkw technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.

16. Kwahk, K.Y., Lee, J.N. (2008). The Role of Readiness for Change in ERP Implementation: Theoretical Bases and Empirical Validation. Information & Management, Vol. 45 No. 7, pp. 474–481.

17. Lech P.(2004)80/20 Role in ERP System Implementation – A Case Study on Maximizing ROI, Preceedings of then 11 th Europien Conferenceon Information Technology Ewaluation Genoa, s. 342-352.

18. Lee, D.H., Lee, S.M., Olson, D.L., Chung, S.H. (2010): The Effect of Organizational Support on ERP Implementation. Industrial Management & Data Systems, Vol. 110 No. 1-2, pp. 269–283.

19. Standish Group International Inc., (2006), CHAOS Report 2006, March 2006.

20. Standish Group International Inc., (2009), CHAOS Report 2009, March 2009.

21. Shih, Y.Y., Huang, S.S. (2009): The Actual Usage of ERP Systems: An Extended Technology Acceptance Perspective. Journal of Research and Practice in Information Technology, Vol. 41 No. 3, pp. 263–276.

22. Um ble, E.J., Haft, R.R., Umble, M.M. (2002): Enterprise Resource Planning: Implementation Procedures and CSF. European Journal of Operational Research, Vol. 146 No. 2, pp. 241-257.

23. Uzoka, F.M.E., Abiola, R.O., Nyangeresi, R. (2008): Influence of Product and Organizational Constructs on ERP Acquisition Using an Extended Technology Acceptance Model. International Journal of Enterprise Information Systems, Vol. 4 No. 2, pp. 67–83.

24. Youngberg, E., Olsen, D., Hauser, K. (2009): Determinants of Professionally Autonomous End User Acceptance in an Enterprise Resource Planning System Environment. International Journal of Information Management, Vol. 29, pp. 138–144.

ZASTOSOWANIE HURTOWNI DANYCH ORAZ NARZDZI

BUSINESS INTELLIGENCE DO WSPOMAGANIA PLANOWANIA I

ANALIZY WYKONANIA BUDETW, JEDNOSTEK SAMORZDU

TERYTORIALNEGO

Ludosaw Drelichowski, Cezary Graul Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Sowa kluczowe: hurtownie danych, narzdzia OLAP, Bank Danych Lokalnych, budety gmin.

1. Wprowadzenie Prowadzone od 2007 roku badania dotyczce mechanizmw podejmowania decyzji w zakresie finansowania programw rozwoju gospodarki regionalnej spowodoway potrzeb identyfikacji struktur danych i mechanizmw wspomagania decyzji w gospodarce regionalnej, ktre szerzej prezentowane byy w pracach [1, 2, 3, 4]. W dobie ekspansji technologii informacyjnych kreujcych niezwyke moliwoci dostpu do wiarygodnych informacji pozwalajcych dokona precyzyjnej analizy uwarunkowa i dokona wyboru uzasadnionych spoecznie i ekonomicznie wariantw decyzji. Rwnolegle z tworzeniem coraz doskonalszych baz danych w strukturach instytucji tworzenia, przetwarzania i walidacji wiedzy, do ktrych nale Gwny Urzd Statystyczny i jego struktury regionalne (bazy danych statystyki spoeczno-gospodarczej) oraz struktury Krajowych Izb Gospodarczych zapewniajce precyzyjne informacje o budetach gmin, miast, powiatw i wojewdztw. Wspomniana wyej infrastruktura informacyjna w postaci internetowo udostpnianych kompleksowych Bankw Danych Regionalnych, stanowi dobry punkt wyjcia pozwalajcy na realizacj koncepcji budowy spoeczestwa opartego na wiedzy [5, 6]. Jest to zaoenie tym bardziej realne, e wskanik poziomu wyksztacenia naszego spoeczestwa oraz posiadana umiejtno posugiwania si technologiami informacyjnymi zblia nas do krajw najwyej rozwinitych.

Zastosowanie narzdzi wspomagania decyzji przeciwdziaajcych powstawaniu i utrwalani deficytu budetowego stanowi cel pracy, ktry mona zrealizowa poprzez utworzenie trzypoziomowej struktury wspomagania procesw decyzyjnych wystpujcych na poziomie gminy, powiatu i wojewdztwa. Procesy decyzyjne wystpujce na wymienionych trzech poziomach i szczeblu centralnym musz przeciwdziaa wystpowaniu tendencji do wystpowania i utrwalania si deficytu budetowego. Jest to szczeglnie trudny problem w przypadku wystpowania rde dotacji z budetu UE, ktrych nieracjonalne wykorzystanie, lub brak odpowiedniego przyrostu przychodw jednostek administracji pozwalajcych sfinansowa raty spat kredytw zacignitych na wkad wasny oraz wyszych kosztw eksploatacji nowych zasobw. W procesach decyzyjnych musi by respektowany warunek decydujcy o moliwoci absorbcji funduszy unijnych cile limitowanych poziomem zaduenia gmin, ktrego ukrywanie stanie si dziaaniem niedopuszczalnym w ramach generalnej koniecznoci poprawy rwnowagi gospodarczej budetu kraju.

Problem wysokiego poziomu deficytu budetw najwyej rozwinitych krajw wiata takich jak USA oraz Japonia zainicjowa pocztek kryzysu gospodarczego w 2008 roku trwajcego do chwili obecnej a poprzez kraje szczeglnie dotknite kryzysem – Grecj, Hiszpani Portugali i Irlandi, staje si zagroeniem dla przetrwania i rozwoju Unii Europejskiej.

2. Model trzypoziomowej struktury wspomagania procesw decyzyjnych wystpujcych na poziomie gminy, powiatu i wojewdztwa Proponowany model wspomagania procesw decyzyjnych na trzech poziomach zarzdzania Jednostkami Administracji Publicznej stanowi rozwizanie zapewniajce moliwo udostpnienia precyzyjnych danych o istniejcym stanie jednostki podstawowej (gminie) na tle jednostek o porwnywalnym stanie zasobw. Zestawienia te bd ujmoway kluczowe dane dotyczce uwarunkowa badanego procesu decyzyjnego z uwzgldnieniem analizy porwnawczej stanu wykorzystanych zasobw w grupie podmiotw wystpujcych na danym szczeblu organizacyjnym. Serwisy informacji wspomagajce okrelone procesy decyzyjne bd tworzone poprzez rozwizania dekompozycji struktur danych, koncentrujcych si przykadowo na czynnikach determinujcych wydatki na budow i eksploatacj infrastruktury, czynniki ujmujce wydatki na pomoc socjaln oraz trzeci grup wydatkw na edukacj i wychowanie przedszkolne.

Analiza duej iloci informacji zebranych na etapie pozyskiwania danych oraz perspektywa uzupeniania ich o dane dotyczce kolejnych lat, wymagaa zastosowania wydajnych informatycznych narzdzi analitycznych. Pozyskane dane zapisane byy w postaci dwch arkuszy MS Excel, zawierajcych informacj o dochodach i wydatkach JST w podziale na lata, dziay i jednostki samorzdu.

Tabele zawieray take dane zagregowane na poziomie powiatw, wojewdztw i kraju z wyrnieniem rodzajowym gmin (gminy miejskie, gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie). Tak zebrane dane niosy duy potencja informacyjny, ale stwarzay trudnoci w zakresie tworzenia analiz polegajcych na dowolnym grupowaniu i agregowaniu danych oraz tworzeniu zestawie porwnawczych.

Rysunek 2 Struktura trjszczeblowego modelu systemu wspomagania decyzji w zarzdzaniu regionalnym rdo: Opracowanie wasne W celu sprawnego modelowania danych i tworzenia zestawie analitycznych zostaa stworzona dedykowana baza danych MS SQL Server 2008.

Zastosowanie serwera SQL otworzyo moliwo efektywnego wykorzystania technologii OLAP z wykorzystaniem Data Analisys Services. W bazie danych stworzone zostay trzy podstawowe tabele dotyczce faktw: jednostki samorzdu terytorialnego, dziay i okresy (lata) oraz dwie tabele dotyczce faktw: dochody i wydatki, zawierajce klucze obce tabel wymiarw. W kolejnym etapie zostay zdefiniowane tabele umoliwiajce tworzenie dowolnych dodatkowych wymiarw dla kadego z wymiarw podstawowych. Celem dodatkowych wymiarw jest grupowanie i filtrowanie danych wedug kryteriw wymaganych w konkretnej analizie oraz oddzielenie danych jednostkowych od danych wstpnie zagregowanych w tabelach pozyskanych z Bankw Danych Regionalnych. Tworzc mechanizm dodawania cech dodatkowych zaoylimy pen elastyczno w zakresie iloci cech, ich nazewnictwa i rodzaju (np. data, warto logiczna, dowolny tekst, tekst z listy, itp.). W etapie projektowania bazy

przewidziane zostay dwa rodzaje cech dodatkowych:

cechy statyczne – na stae przypisane do danego wymiaru podstawowego • (np. powiat, wojewdztwo dla gmin),

• cechy dynamiczne – tworzone dynamicznie na podstawie wynikw oblicze dotyczcych faktw (np. przedziay deficytu budetowego).

W trzecim etapie zostay stworzone procedury umoliwiajce wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych na danych typu fakty.

Przykadowe zestawienia informacji umoliwiajcych diagnozowanie 3.

zagroe dynamicznej i przestrzennej analizy deficytu budetowego gmin Zestawienia uzyskane poprzez zastosowanie narzdzi OLAP do analizy hurtowni danych ilustruje wspzalene procesy wystpujce w zestawionych sumach deficytu budetowego (narastajco w latach 2008-2011) w gminach powiatw wojewdztwa kujawsko pomorskiego. Metoda analizy polegaa na rnego rodzaju wielowymiarowych zestawie generowaniu przetransformowanych danych uwzgldniajcych prezentowane w tabeli 1 zestawienia raportu OLAP ilustrujce tendencje w poziomie zaduenia gmin w ramach powiatw wojewdztwa kujawsko – pomorskiego.

–  –  –

rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych Bankw Danych Regionalnych Dane te stanowi mog punkt wyjcia do oceny potencjalnych moliwoci pozyskania rodkw w powiatach, ktre w znikomym stopniu wykorzystay swoje potencjalne moliwoci rozwoju, posiadajc czsto unikalnie du ilo gmin posiadajcych narastajc nadwyk budetow. Dotyczy to przykadowo powiatu aleksandrowskiego, ktry posiada takie trzy gminy, podczas gdy w pozostaych powiatach jest taka gmina najwyej jedna. Poniewa w analizie zoonych procesw pomaga znalezienie przykadw ilustrujcych przeciwstawne zjawiska to warto zauway, e w omawianym powiecie, pooona jest gmina miejska Ciechocinek, w ktrej zlikwidowano 150 - cio letni przepikny basen po akcesji Polski do UE. Rwnoczenie w odlegym o kilkadziesit kilometrw Uniejowie w wojewdztwie dzkim – nieposiadajcym adnych tradycji sanatoryjnych, powstay baseny geotermalne i nowoczesne usugi SPA finansowane ze rodkw UE. Prawdopodobne informacje geologiczne sugeruj, e wanie w Ciechocinku znajduj si pytko zoa wd geotermalnych, ale tam nie ma inwestora, ktry przygotowaby odpowiednie projekty i pozyska rda ich finansowania. W aspekcie powyszych przykadw mona wskaza przestrzenie wspomagania decyzji dotyczcych rozwoju jednostek koordynowanych na danym szczeblu administracji, polegajc na potencjalnej roli powiatw i wojewdztw w procesach koordynacji rozwoju i aktywizacji gmin. Syntetyczn ilustracj zjawisk prezentowanych w powyszej tabeli ilustruje rysunek 2.

4. Podsumowanie Celem pracy byo zaprezentowanie potencjalnych moliwoci wykorzystania dedykowanej hurtowni danych poprzez przeksztacenie duej wieloletniej bazy danych archiwizujcych informacje dotyczce budetw gmin.

Umoliwi ona generowanie raportw dostosowanych do potrzeb rnego typu uytkownikw. Zaprojektowanie i realizacja hurtowni danych, pozwala na zastosowanie narzdzi OLAP, ktre poprzez realizowane efektywnie procesy przetwarzania danych, umoliwiaj wydobywanie wiedzy zestawionej w wielowymiarowych tabelach bd zestawieniach graficznych opracowywanych na potrzeby rozwizywania zidentyfikowanych problemw.

–  –  –

rdo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych [13] Pierwsze dowiadczenia uzyskane z tworzenia hurtowni oraz tworzenie, interpretacja i weryfikacja wynikw zastosowa narzdzi Business Intelligence (BI) wskazuj, e konieczne jest dokonanie diagnozy specyfiki dynamicznych interakcji wystpujcych midzy zmiennymi zawartymi w budetach. Faza ta jest istotna tym bardziej, e w strukturze informacji kodowej wprowadzane byy i s istotne zmiany, ktrych wpyw moe zakca zachowanie porwnywalnoci czci danych.

Hipoteza badawcza stwierdzajca, e budowa dedykowanych hurtowni danych ukierunkowanych na pozyskiwanie wiedzy z zastosowaniem narzdzi BI, moe zapewni popraw stanu wspomagania procesw podejmowania decyzji oraz realizacji funkcji nadzoru we wadzach administracji lokalnej oraz instytucji samorzdowych.

5. Literatura

1. Drelichowski L., Stawicka M., Zastosowanie sieci migrujcych i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsibiorstw komunalnych przez wadze samorzdowe. Wiadomoci Statystyczne nr 58 s.

233 – 255, 2008.

2. Drelichowski L., Stawicka M., Cilski B., Budowa midzyregionalnych Hurtowni Danych i rozwiza automatycznych analiz cennikw i kosztw dziaalnoci firm usug komunalnych dla potrzeb wadz samorzdowych.

Studia i Materiay PSZW, nr 26, Bydgoszcz 2010.

3. Drelichowski L., Zastosowania technologii Business Intelligence w organizacjach gospodarczych i zarzdzaniu regionalnym. Folia Oeconomia ZUT Szczecin s. 47-56, 2012.

4. Drelichowski L., Metody planowania, bilansowania i zapewnienia rwnowagi budetowej w tworzeniu i weryfikacji strategii rozwoju metropolii.

Wiadomoci Statystyczne 2012 ( w druku).

5. Drelichowski L., Bobek S., Bojar W., Chsy W., Cilski B., Czechumski W., Feoli E., Fronczak E., Ganis P., Graul C., Gruden T., Gvozdenovi M., Koodziejski M., Lewandowski R., agodziski M., Oszucik G., Siwiec J., Sternad S., Wawrzyniak K., Zarzycki H., Methodological aspects and case studies of Business Intelligence applications tools in Knowledge Management, Studing and Procidings PAfKM v. 59 p 228. Bydgoszcz 2012.

6. Drelichowski L., Oszucik G., Zarzycki H., Lewandowski L., The supportive role of Business Intelligence tools for the analysis of economic development in EU countries in turbulent environment. Studing and Procidings PAfKM, v.

58 p.20 – 33, Bydgoszcz 2012.

7. Statystyczne Vademecum Samorzdowca 2011, Urzd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

8. Budety jednostek samorzdu terytorialnego w wojewdztwie kujawskopomorskim w 2011 r., Urzd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

9. Bydgoszcz, Grudzidz, Toru, Wocawek w liczbach 2012, Urzd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

10.Raport o sytuacji spoeczno-gospodarczej wojewdztwa kujawskopomorskiego w 2011 r. Urzd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

11.Powiaty i gminy w wojewdztwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. - Sytuacja spoeczno-gospodarcza w okresie programowania 2007-2013, Urzd Statystyczny w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.

12.http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

13.Dz.U. 2000 nr 58 poz. 685. Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celw Statystycznych (NTS).

УДК 004.9:71

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

–  –  –

В соответствии со ст. 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) - организованный в соответствии с требованиями Кодекса систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных, необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений. Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности включают в себя материалы в текстовой форме и в виде карт (схем).

Целью ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями (рис. 1), необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делением территории и являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности осуществляется в пять этапов (рис. 2).

Создание системы информационного обеспечения регулирования градостроительной деятельности необходимо для решения задач:

ИСОГД

–  –  –

Рис. 2. Этапы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

1. Формирования банков данных о состоянии, использовании и условиях использования территории, необходимых органам государственной власти и местного самоуправления при выполнении ими обязанностей по организации территориального планирования и регулирования развития территории (в частности, для обеспечения разработки документов территориального планирования и проектов планировки территории исходными данными);

2. Предоставления организациям, решающим задачи планирования и регулирования развития территории, необходимой исходной информации;

3. Предоставления организациям, решающим задачи отраслевого планирования и регулирования, необходимой градостроительной информации;

4. Предоставления потенциальным инвесторам информации, необходимой для выбора объектов инвестиций и составления бизнеспланов;

5. Мониторинга реализации градостроительных решений;

соблюдения градостроительных ограничений и регламентов; изменений состояния, использования и условий использования территории;

6. Учета и регистрации содержащихся в документах территориального планирования градостроительных решений и градостроительных ограничений;

7. Учета и регистрации содержащихся в документах регулирования развития территории (проектах планировки и межевания территории, правилах землепользования и застройки, проектах застройки, градостроительных планах) градостроительных решений и градостроительных регламентов;

8. Учета случаев неисполнения градостроительных решений и несоблюдения градостроительных ограничений (или регламентов);

9. Предоставления физическим и юридическим лицам доступа к хранимой в системе информации.

Структурно ИСОГД состоит из 7 обязательных разделов (баз данных) и дополнительного числа разделов, устанавливаемых самим муниципальным образованием (рис. 3).

В первой базе данных содержатся все геодезические и картографические сведения и материалы, относящиеся к территории данного муниципального образования: каталоги координат и высот геодезических пунктов, топографические карты и планы всех масштабов, космические и аэрофотоснимки территории, материалы дистанционного зондирования Земли и т.п. Здесь же содержатся сведения об административно-территориальном устройстве этого муниципального образования.

Рис. 3. Структура информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Во второй базе данных содержатся сведения и материалы всех видов инженерных изысканий для строительства, выполненных на территории муниципального образования. Иначе говоря, эта база данных содержит сведения об изученности природных и техногенных условий, на основе выполненных инженерных изысканий, включая графическое отображение полученной информации.

В третьей базе данных содержатся документы территориального планирования данного муниципального образования: генеральные планы (для городских округов, городских и сельских поселений), или схемы территориального планирования муниципальных районов. Здесь же хранятся сведения из схемы территориального планирования субъекта РФ в части, касающейся данного муниципального образования.

В четвёртой базе данных содержатся материалы градостроительного зонирования этого муниципального образования: правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты.

Пятая база данных содержит информацию о земельных отношениях на территории данного муниципального образования, т.е. полные сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках (в том числе об их размерах, площади, обременениях и фактической стоимости), а также сведения о земельных участках, предоставленных гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством. Здесь же хранится информация о резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд, и сведения об изъятии земельных участков у граждан и юридических лиц.

В шестой базе данных содержатся все документы по планировке территории данного муниципального образования: проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков.

В седьмой базе данных содержатся сведения о всех объектах капитального строительства, на которые были выданы разрешения на строительство и разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию.

Отдельно в этой базе данных хранится информация об объектах незавершённого и самовольного строительства.

Таким образом, базы данных ИСОГД содержат в полном объёме сведения, необходимые для планового градостроительного развития конкретного муниципального образования, для социально-экономического развития территории и управления всеми происходящими на ней процессами.

Приведённая структура ИСОГД является базовой, т.е. общей для всех информационных систем. В то же время конкретные муниципальные образования могут дополнять базовую структуру дополнительными разделами (базами данных), необходимость в которых устанавливается органом местного самоуправления. Единственное требование - они не должны дублировать сведения, содержащиеся в основных разделах ИСОГД.

Таким образом, ИСОГД является информативной и современной системой, что позволяет использовать её как для решения технических задач первого уровня, так и для принятия управленческих решений на данной территории.

УДК 681.2.085

ФОРМАЛИЗАЦИЯ НОНИУСНОГО МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ

ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ

ВОСЬМИРАЗРЯДНОГО АЦП

–  –  –

Известны разные методы повышения производительности АЦП, которые можно разделить на группу технических и группу математических.

Рассмотрим еще один метод – метод нониуса. На данном этапе его можно отнести к математическим методам. Метод нониуса был предназначен для измерения линейных геометрических величин. Современная конструкция шкалы была предложена французским математиком П. Вернье ещё в 1631 году, в честь которого её называют также “вернье р” [1]. Принцип работы отражает пример штангенциркуля. Инструмент очень простой, а точность на один или два порядка выше обыкновенной линейки. Это достигается с помощью дополнительных линеек, которые связаны соотношениями между шкалами. Множество линеек создает единую высокоточную линейку [2].

Принцип действия такого инструмента предлагается внедрить в АЦП.

Предполагается, что есть два набора резисторов N1 и N 2 ( N1 = N 2 ), которые создают линейные шкалы. Опорное напряжение равно соответственно U оп1 и U оп 2. Первый набор резисторов N1 отвечает за поиск старшего значащего разряда (MSB), а второй – служит для определения младшего значащего разряда (LSB) [3]. Чтобы формализовать этот метод, предлагается следующий алгоритм.

1. С помощью первой линейки получаем первое грубое приближение U1.

2. От входного напряжения U вх вычитаем U1.

3. К полученной разницы поочередно добавляем с дополнительной линейки значение каждой отметки, начиная с наименьшего разряда.

4. Полученную сумму определяем с помощью первой линейки, до тех пор, пока не повторится дважды старший значащий разряд.

5. Определяем среднее значение между двумя отметками нониусной шкалы, которые близки к отметкам первой шкалы, где повторился старший значащий разряд. Это и будет младший значащий разряд.

6. Додаём к старшему значащему разряду младший значащий разряд и получаем искомое напряжение в цифровом виде.

Представленный алгоритм можно изобразить следующей блоксхемой:

Опорное напряжение U оп 2 для второго набора резисторов N 2 следует U соотносить как U оп 2 = 1 ( N1 1). Если q1 = оп1 – единица квантования q N1 U первой линейки, q2 = оп 2 – единица квантования второй линейки, то N характеристики шкалы, созданной с помощью первой линейки и нониусной шкалы, будут следующими:

• единица квантования шкалы повышенного разрешения равна U оп1 U оп 2 U оп1 U оп 2 = q1 q2 или q = = q N1 N2 (т.к. N1 = N 2 для данного метода) [3];

–  –  –

Рассмотрим пример, когда нужно измерить входящее напряжение U вх = 8,73В. Припустим, что есть два набора по 16 резисторов в каждом, при этом U оп1 = 16В, U оп 2 = 15В. Единица квантования первой шкалы будет

–  –  –

составит 0,0625 В. При первом приближении линейка отметит U1 = 8В.

После вычитания от входного напряжения U1 останется напряжение 0,73 В, которое будем искать.

Со второй линейки, линейки нониуса, поочередно добавляем её значения, начиная с младшего разряда, к разнице напряжений U вх и U1.

Результат можно увидеть в третьей колонке таблицы 1. Поскольку с помощью резисторов можно отметить только целые значения, то дробная часть не фиксируется, что можно увидеть в четвертой колонке таблицы 1.

Там же видно, что значение 11 повторяется дважды на отметках шкалы нониуса 11 и 12. Значит, искомое значение находится в пределах между 11й и 12-й отметками. Поэтому берем среднее значение 11,5 и преобразовываем его из шестнадцатеричной шкалы в десятеричную:

11,5 = 0,71875В.

–  –  –

240 15 15,73 15 16 225 14,0625 14,7925 14 15 210 13,125 13,855 13 14 195 12,1875 12,9175 12 13 180 11,25 11,98 11 12 165 10,3125 11,0425 11 11 150 9,375 10,105 10 10 135 8,4375 9,1675 9 9 120 7,5 8,23 8 105 6,5625 7,2925 7 7 90 5,625 6,355 6 6 75 4,6875 5,4175 5 60 3,75 4,48 4 4 45 2,8125 3,5425 3 30 1,875 2,605 15 0,9375 1,6675 1 0 0 0,73 0

Сложив результаты вычислений, имеем:

8В + 0,71875В = 8,71875В Доверительный интервал в этом примере составляет ( 8,6875В; 8,75В ).

Входящее напряжение 8,73Впопадает в доверительный интервал.

Графическую интерпретацию приведенного примера можно увидеть на рисунке 1.

Рисунок 1. Графическая интерпретация полученных результатов Выводы Приведенный пример, формализованного метода нониуса для внедрения в АЦП описывает характеристики, которые зависят от количества резисторов и опорного напряжения.

На данном этапе следует отметить такие сильные стороны формализованного метода: ощутимое повышение цены деления АЦП в зависимости от разрядности линеек, возможность повышения разрядности при помощи дополнительной шкалы нониуса и некоторых изменениях алгоритма. Но есть и существенный минус

– это итерационный процесс обнаружения повторяющихся старших значащих разрядов, который отнимает много времени при каждом прохождении алгоритма.

Литература

1. Нониус [Электронный ресурс]. Режим доступа:

– http://uk.wikipedia.org/wiki

2. Богородицкий А. А. Нониусные аналого-цифровые преобразователи / А. А. Богородицкий, А. Г. Рыжевский. – М. : Энергия, 1975. – 120 с.

3. Варешко В. О. Метод ноніуса для формування шкали двоступінчатого АЦП / В. А. Варешко // Збірник тез доповідей другої міжнародної конференції “Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС – 2013)”. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 127 – 128.

УДК 004.051

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕЙРОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ

ВРЕМЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

–  –  –

В настоящее время широкое распространение получили специальные параллельные вычислительные структуры, ориентированные на выполнение алгоритмов, представленных в нейросетевом базисе. Такие структуры называются нейровычислительные.

Анализ известных работ Галушкина А.И., Власова А.И., Уссермена Ф., Пирса У. и других авторов показывает, что наиболее подробно сегодня исследованы вопросы технической реализации классических однородных вычислительных структур, а структуры для реализации нейронных сетей исследованы недостаточно. Не исследованы также в полном объеме вопросы эффективной организации вычислений в таких однородных вычислительных структурах при реализации нейроалгоритмов, и влияние схемотехнической организации на сложность вычислений. Также отсутствуют методики оценки сложности вычислений при реализации математических моделей нейронных сетей в исследуемых вычислительных структурах.

Анализ существующих в настоящее время способов оценки эффективности вычислений в ЭВМ и системах показал, что традиционно эффективность вычислений принято оценивать отношением значений реальной производительности ЭВМ и систем к значениям их номинальной производительности.

Кроме этого, для оценки производительности также используют специально разработанные наборы тестовых задач. Однако существующие подходы не применимы для оценки скорости вычислений и производительности нейровычислительных структур, так как и организация вычислений в таких структурах иная и соответственно нельзя получить достоверный результат. По этому актуальной является задача разработки методики оценки эффективности вычислений в однородных вычислительных структурах, предназначенных для реализации нейросетевых алгоритмов. В качестве критерия оценки эффективности предлагается использовать оценки временной сложности вычислений. Под временной сложностью вычислений понимается число шагов вычислений при их однократной реализации.

Исследование этих структур показало, что их схемотехническая организация имеет определенную специфику. Эта специфика во многом определяет и специфику вычислений.

Для оценки эффективности вычислений в таких нейровычислительных структурах предварительно разрабатывается методика оценки временной сложности выполнения арифметических операций, так как эти операции являются базовыми операциями на которых строятся вычисления нейрофункций. Суть предлагаемой методики заключается в следующем. Первоначально определяется состав и порядок выполнения микроопераций при арифметических вычислениях. Затем для каждого типа операции определяется модель ее реализации в нейровычислительной структуре с учетом её схемотехнической организации. При построении модели используется теория марковских процессов. По полученной модели рассчитывается трудоемкость реализации арифметических операций в нейровычислительной структуре.

Этот процесс представлен в виде марковского графа.

Выделено четыре основных способа размещения данных при организации вычислений: векторный разрядно-параллельный, векторный разрядно-последовательный, векторо-диагональный разряднопараллельный и векторно-диагональный разрядно-последовательный.

В частности, оценка временной сложности выполнения операции сложения в дополнительном модифицированном коде в нейровычислительной структуре с общей шиной при векторном разряднопараллельном способе размещения данных выполняется следующим образом:

1. Строится математическая модель выполнения операции сложения в дополнительном модифицированном коде в НВС с общей шиной в виде графа Марковского процесса (рис.1), где: М- разрядность слагаемых; n – разрядность шин ввода и вывода НВС; N – число входных данных, поступающих на обработку в НВС; D – число элементарных нейропроцессоров.

2. Для рассматриваемого случая сложность процесса ввода чисел А и В равна 2D (вершина 1). Принято, что числа А и В поразрядно размещаются в ЭНП НВС. Временная сложность шага вычислений в ЭНП НВС равна 1 (вершина 2). Временная сложность передачи межразрядных переносов между ЭНП равна 2(D-1) (вершины 4 и 5). Временная сложность выполнения операции сложения их НВС равна D (вершина 3), а временная сложность ввода следующих групп слагаемых равна MN/nD.

В результате при данной организации выполнения массовой операции сложения временная сложность операции равна:

TIME= (2D+(1+2(D-1))(D-1)+D)(MN/nD)=(2D2+1)(MN/nD).

В частном случае при М=nD TIME = 2D2N+N.

–  –  –

Аналогично проводятся оценки временной сложности выполнения операций арифметического сложения с фиксированной точкой в дополнительном коде для векторной разрядно-последовательной, векторнодиагональной разрядно-параллельной и векторно-диагональной разряднопоследовательной схем размещения данных.

Используя разработанную методику, в диссертационной работе проводится расчет выражений для получения значений временной сложности выполнения операций умножения и деления с фиксированной точкой для НВС исследуемого класса. В частности, для одномерных НВС с шинной организацией временная сложность выполнения операций сложения определяется выражениями, приведенными в таблице 1.

В результате проведенных исследований разработана методика оценки временной сложности вычислений в одномерных НВС и получены аналитические выражения для оценки временной сложности выполнения арифметических операций с фиксированной точкой в НВС с шинной организацией. Показано, что при таких арифметических вычислениях наиболее эффективной является векторная разрядно-последовательная организация данных, так как при данной организации значения временной сложности являются минимальными. Определено, что при использовании ускоренных алгоритмов выполнения арифметических операций в НВС с шинной организацией достигается примерно 50% сокращение временной сложности выполнения операций.Для использования ускоренных методов арифметических вычислений и применения векторной разряднопоследовательной схемы размещения данных необходима специальная организация НВС.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

Похожие работы:

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования «СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» (ФГБОУ ВПО «СГГА») ИНСТИТУТ КАДАСТРА И ГИС УШКУРОНЕЦ Л.М. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОГО, ДИСТАНЦИОННОГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 120300 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР» И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 311100 «ГОРОДСКОЙ КАДАСТР» НОВОСИБИРСК 2010г. СОДЕРЖАНИЕ 1...»

«© 2005 г. А.В. ДМИТРИЕВ, Г.А. ПЯДУХОВ ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ МИГРАНТОВ И КОНФЛИКТЫ В АНКЛАВНЫХ РЫНКАХ ТРУДА ДМИТРИЕВ Анатолий Васильевич член-корреспондент, советник РАН. ПЯДУХОВ Григорий Акимович доцент Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Трудовая миграция, на наш взгляд, конфликтогенна по своей природе, о чем свидетельствуют многие исследователи. Конфликтогенность трудовой миграции в России объясняется тем, что для страны характерен одновременно высокий уровень...»

«ПОСОБИЕ для политических партий по правовым основам участия в выборах и партийному строительству АДИЛЕТ Правовая Клиника Общественный фонд «Правовая клиника «Адилет» Посольство Великобритании в Кыргызстане З.К.КУРМАНОВ ПОСОБИЕ для политических партий по правовым основам участия в выборах и партийному строительству Бишкек УДК ББК 66. К 9 Данная публикация подготовлена при технической поддержке Посольства Великобритании в Кыргызстане. Материалы публикации не отражают официальную точку зрения...»

«Андрей Иванов Градостроительное (правовое)  зонирование как эффективный инструмент градорегулирования. Примеры стран СНГ /  возможности Армении Legal zoning of land-uses as an efficient tool of urban regulation. Examples of CIS / opportunities in Armenia Workshop “Strengthening National Capacities for Housing and urban  Planning in Armenia”. 9 April  2015, Yerevan, Armenia Структура доклада Два подхода к градорегулированию:  1. «ручной» и правовой Правила землепользования и 2. застройки (ПЗЗ) в...»

«Восточный жилой район города Калининграда (корректировка) ТО «Архстудия» ООО «Никор Проект» 236006, г. Калининград, Московский пр-т, 12, тел. 34-22-93 Лицензия ГС-2-39-03-26-0-3907024111-001085-1 Заказчик Комитет архитектуры и градостроительства мэрии г. Калининграда Проект планировки территории. Восточный жилой район г. Калининграда (корректировка) ТОМ I Архитектурно-градостроительный раздел Генеральный директор ООО «Никор Проект» Н.И.Ефимова Главный архитектор проекта О.В.Мезей г. Калининград...»

«СЕКЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА УДК 622.7 ПРИЗНАКИ, МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИГАЗОНЕФТЕ-ВОДОПРОЯВЛЕНИЙ Мальцев Д.П. студент Геологоразведочного техникума ИрГТУ группы гНБ-11руководитель проекта: преподаватель специальных дисциплин Патрушев Н.П. Газонефтеводопроявление (ГНВП) – это поступление пластового флюида (газ, нефть, вода, или их смесь ) в ствол скважины, не предусмотренное технологией работ при ее строительстве, освоении и ремонте. Газ через трещины и поры проникает в скважину. Если...»

«Итоги проведения II Инвестиционно-строительного форума «Крым-2015» 15 16 мая 2015 года, г. Ялта 15-16 мая 2015 г. в г. Ялта, гостиничный комплекс «Ялта-Интурист», при поддержке Министерства строительства и архитектуры Республики Крым, Союза строителей Республики Крым и Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия», прошел II Инвестиционно-строительный форум «Крым-2015». Организатором Форума выступил «Экспертно-информационный центр Крыма и г. Севастополя». На форуме обсуждались...»

«1 РОСВОДОКАНАЛ СОДЕРЖАНИЕ 3 Обращение Генерального директора и Президента ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 5 О Группе компаний «РОСВОДОКАНАЛ» 6 Сфера деятельности и основные виды услуг 7 Основные финансовые показатели 8 Структура Группы 11 Система корпоративного управления 13 Взаимодействие с заинтересованными сторонами 15 Принципы организации работы ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 16 Государственно-частное партнерство 16 Инвестиции 19 Тарифообразование 20 Участие Компании в развитии отрасли 23 Устойчивое развитие —...»

«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ направило в Правительство РФ исчерпывающий перечень процедур в жилищном строительстве К концу года общее региональные требования, а то и муниципальные», число согласительных рассказал Михаил Мень. процедур в жилищном По его словам, на этой неделе уже принят закон о строительстве должно наделении Правительства РФ полномочиями по утверждению сократиться и исчерпывающего перечня необходимых согласований в составить около 90...»

«Достижения в области сейсмостойкого строительства в новыx экономическиx условияx. Опыт государств-участников СНГ (Доклад Министерства градостроительства Республики Армения на XXXV заседании Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ) Предисловие Современные крупные города невозможно представить без многоэтажных зданий и сооружений. Многоэтажные здания обладают важным композиционным качеством определять силуэт города, формировать...»

«Строительство уникальных зданий и сооружений. ISSN 2304-6295. 1 (16). 2014. 48-60 journal homepage: www.unistroy.spb.ru О разработке РМД 40-20-2013 Санкт-Петербург «Устройство сетей водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» Н.И. Ватин, Ю.А. Курганов, Г.П. Петраков, В.Н. Старков 1,4 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет», 195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 191015, Россия, Санкт-Петербург,...»

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Национальный исследовательский университет 129337, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, дом 26 тел./факс: +7 (499) 183-57Интернет-сайт: http://www.asv.mgsu.ru E-mail: asv@mgsu.ru №67(87) 25 марта 2015 года РЕШЕНИЕ Съезда Международной...»

«Обеспеченность учебного процесса основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» № Автор, название, место издания, издательство, год издания основной и п/п дополнительной учебной и учебно-методической литературы Б 1.Гуманитарный, социальный и экономический цикл Количество наименований : 100 Количество экз.: 695 Коэффициент книгообеспеченности – 0,7 Агабекян, И. П. Английский язык...»

«Тагаева Ирина Зафаровна Тема: Конструктивно технологические решения, направленные на повышение энергосбережения в строительстве. Диссертация на соискание академической степени магистра по специальности: 5А 340301 “Реставрация, реконструкция, эксплуатация и благоустройство зданий и городских территорий” Работа рассмотрена и допускается Научный...»

«Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности» Москва Содержание Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций.. 3 1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности.. 3 1.2. Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням...»

«Форма № 1 Аналитическая справка 1. 2860000 ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».2. Государственный заказчик-координатор: Минприроды России; государственные заказчики: Минприроды России, Росводресурсы, Росгидромет, Минсельхоз России, Росрыболовство.3. Ключевые мероприятия в 2015 году:По направлению «капитальные вложения»: создание водохранилищ и реконструкция гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения – 3 шт.; строительство и...»

«Демонстрационный материал к курсу лекций по дисциплине «Подземная урбанистика» Преподаватель: к.т.н., доц. Королева О.В. Кафедра «Градостроительство» Вводная лекция. Освоение подземного пространства Лекция №1 по дисциплине «Подземная урбанистика» Преподаватель: к.т.н., доц. Королева О.В. Содержание лекции Освоение подземного пространства 1. История.2. Предпосылки освоения подземных пространств.3. Классификация подземных сооружений. 4. Мировой опыт: 4.1 Отечественная практика. 4.2 Зарубежная...»

«УНИВЕРСИТЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НОВОСТИ УЦА | ОКТЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2014 | ТОМ 2 №3 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК: Канцлер УЦА Посетил Кыргызскую Республику Содержание Вступительное слово КАНЦЛЕР УЦА ПОСЕТИЛ КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ Ага Хан ознакомился с ходом выполнения работ в Кыргызской Республике Его Высочество Ага Хан встретился с первыми лицами Кыргызской Республики Канцлер УЦА посетил кампус в г. Нарын СТРОИТЕЛЬСТВО Отличающийся подход к строительству НОВОСТИ Города мёртвых” проливают свет на живую историю В...»

«МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СП 42.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Издание официальное Москва 2011 СП 42.13330.2011 Предисловие Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки — постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября...»

«ВОДА АТОМ И КАТАЛОГ-ДАЙДЖЕСТ ПРО КАТАЛОГ-ДАЙДЖЕСТ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИ КАТАЛОГ ДАЙДЖЕС С СТ ШКОЛЬНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ «ВОДА И АТОМ» МОСКВА 2015 Содержание 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ В 2015 ГОДУ В НОМИНАЦИИ ВОДА И АТОМ 2. ТЕКСТЫ И АННОТАЦИИ ПРОЕКТОВ ФИНАЛИСТОВ 3. РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Аннотация проекта «Анализ бытовых сточных вод, очищенных с помощью локальной системы» 5 4. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Аннотация проекта «Мониторинг загрязнения реки Клязьмы водой с очистных сооружений...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.