WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«Резюме В этой статье рассматривается поэтическое мастерство Несипбека Айтулы. Resume This article is devoted to the poetical masterpiece of Nesipbek Aituly. ОЖ 81:39 (574) ЭТНОМДЕНИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

166 Вестник ПГУ №4, 2010

дебиеттер:

1. Айтлы Н. Шыармалар жинаы, 1 том, 2 том, - Алматы, 2008 ж.

2. Мшр–Жсіп. «аза лирикасындаы стиль жне бейнелілік»

- Павлодар, 2007 ж.-185 б.

3. абдолов 3. Сз нepi. - Алматы: «Санат», 2002.

Резюме

В этой статье рассматривается поэтическое мастерство

Несипбека Айтулы.

Resume

This article is devoted to the poetical masterpiece of Nesipbek

Aituly.

ОЖ 81:39 (574)

ЭТНОМДЕНИ НДЫЛЫТАР

А.. Трышев С. Торайыров атындаы Павлодар мемлекеттік университеті Мшр–Жсіп тек ана тркі тілдері туралы біліп оймаан дние жзі тілдері, діндері жнінде де малматы болан. Мысалы, «Дін туралы жер жзіндегі адамдар дін жаынан екіге блінеді. Бірі-дайды бір дос (дош), бірі дайды бір демеуші, «бір» деушілерге кітабы дейді. «Бір» демеушілерге «Бір»

деушілер 3 трлі. айса, Мса, Мхаммед – бір деме – осылар. Будда, Бірахмен, Мжуси, убаса тндей болды. Жер стінде кітаптан, мішіріктер кп. Тіл туралы жер жзіндегі болан адамдарды тілдері трлі – трлі. Санаандар:

«Мы шамалы трі бар» - дейді. Бларды дниеге е кп жайыландары шке блінеді. Бірінші-инд м Еуропа тілдері. Екінші-кншыыс Азия тілдері. шінші: Хам, Сам тілдері дейді. Сол сияты Мшр–Жсіп ХIХ асырда «мдениет» деген сзді бірінші олданан жне маынасын тура берген адам. «Кейбіреулері шаарларда жиылып, егінмен ас ылады.

Бларды: «мдени халы» - дейді, яни «ылымды жрт» - дейді. Мдениет

– араб тіліндегі «мудун» сзі бізді тсінігіміздегі «ала» маынасын берсе, «медени» - «ала трыны» деген ымды мезейді (. Нрмаамбетов, 1990:

-Б. 9). Демек, «Мдениет» - деген сзді біз тілге атысты аламыз да тек баса ырынан арастырамыз.

Ж.А. Манкеева «аза тіліндегі этномдени атауларды танымды негіздері» - деген монографиясында: «Олай болса, мдениет арылы серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 167 рнектелген лт болмысы тек тіл арылы танылады» - деп наты крсеткен.

«Этномдениет» сзіні этимологиясын екіге бліп арастырамыз.

«Этнос» - тарихи алыптасан этникалы ауымдасты – тайпа, халы, лт. «Этно» крделі сзді бірінші блігі маынасы халыа байланысты:

этногеография, этнодемография, этномдениет, этнолингвистика, этнопедагогика, этнотілдік, этнолеуметтік, этномінез - лы айындалады.

Этномдениет – этнографияны рамдас блігі болып табылады. Этнография

– белгілі бір халыты этногенезін, затты, рухани мдениетін, трмыс – салт, дет – рып ерекшеліктерін зерттейтін ылым. Академик. айдаровты:

«Зерттеу масатына байланысты азаты «этнос» деп араудаы масат – оны тмендету емес, айта оны басып ткен за та сатылы даму жолын (ретроспективті баытта) саралай тсуді, тарихи этнотла ретінде тануды бірден – бір дрыс жолы, кепілдігі» - деген сзі зерттеуді баыты дрыс екендігін крсетсе керек [1, 11].

Екінші компоненті «мдениет» араб тіліндегі «мудун» сзі бізді тсінігіміздегі «ала» маынасын берсе, «медэни» - «ала трыны» деген ымды мезейді. Осыдан «мдениет» деген сз пайда болан. Мдениетті негізінен орта асырлы мсылман мдениетіні ркендеу кезеінде алыптасан тсінікпен байланысты арастыратын кзарас алыптасан.

азатар ХХ асыра дейін «мдениет» сзін олданбады деген Мшр-Жсіп шыармаларын оымааннан кейін айтыла салан. Таы бірде Мшр-Жсіп «1929 –ншы жылды 21-ші ноябрінде жеке басылан «Ебекші аза» газеті №2-нші нмірінде: «Ескі заманны мдениетінен мжнн есаладар безеді, депті. Оны Маркс айтты дегенге келеді. «Сота сот осылса -салмасын, сзге сз осылса - демесін». Бл мдениет ертегіні жазды. Сайрам аласыны мешітіндегі тас баанды орнатан кім екенін жазам» - деген млімдеме жасайды (М-Ж. 8 том, 416 б.). Бл – бір. Екінші – орыс отаршылдыы жне азата тіпті «мдениет» (культура) деген сзі де болмаан, жабайы халыта мдениет айдан болсын деп асаана олданылмаан термин. Расында да «мдениет» терминіні орнына дет – рып нормаларыны ережесі ретіндегі крсеткіші болып табылатын баса синонимдер де олданылып келді.

Мысалы: лгеніше зіді трбиелеп баайын (амбар батыр, 339). Трбие, дет-рып (Ш. Улиханов), дстр (Ы. Алтынсарин), хикмет, ибадат, иман, ылым сздерін (А.нанбаев) пайдаланан.

Мдениет осы маынасында Еуропаны леуметтік ойшылдарыны сз олдану айналымына ХVIII асырда енді, дегенмен «мдениет» деген ым туралы тсініктері ертерек алыптасты. Аартушыларды кзарасы бойынша «мдениет» «аыл- ой» дегенді білдірді. Джамбаттист Вико (1689 - 1744), Иоганн Готфрид Гедер (1744 - 1803), Шарль Луи Монтеське (1689 - 1755), Жан Жак Руссо (1712 - 1778) «мдениет» оамды орындардаы тртіпте жне саяси 168 Вестник ПГУ №4, 2010 мекемелерде «аыл – ой» ретінде айындалады деп есептеді. Ол, ылым мен нер жетістігімен лшенеді дейді. Мдениетті масаты мен жоары аыл – ой бір – бірімен сай келеді: ол - адамдарды баытты ету. Бл мдениетті концепциясы болды – эвдемоникалы1 деген атпен аталды. ХIХ асырды екінші жартысында «мдениет» деген ым ылыми терминге айналды. Ол оамны жоары дамуы деген аидадан арылады. Енді «мдениет» - «ркениет» жне «оамды

– экономикалы формация», «жаандану» деген ымдармен тйіседі. Сйтіп, «мдениет» пен «ркениет» ымы атар олданылып келді. «оамды – экономикалы формацияны» ылыми айналыма енгізген Карл Маркс (1818

- 1883). Ол тарихты материалистік трыдан тсіну негізін алады. Кптеген жылдар бойы «мдениет» пен «ркениет» арасы бірлікте аралып жрді. Тек ана алаш рет неміс философы Иммануил Кант (1724 - 1804) шекарасын салды.

Баса неміс философы Освальд Шпенглер (1880 - 1936) бл екі ымды тіпті бір – біріне арама – арсы ойды. ХХ асырда «мдениет» туралы ылыми таданыс млдем жойылады. Романтикалы бейне «мдениетке» те сирек шыармашылы нр осады. Рухани тсінік жніндегі маызын арттыра тседі. Оны кнделікті трмыс нормаларынан аршып алады. Француз философы Жан Поль Сартр (1905

- 1980): «Мдениет ешкімді, ешнрсені тармайды жне атамайды. Ол - адам олымен жасалады, одан ол зіні бейнесін іздейді, зін таниды, тек ана осындай иын айнадан ана ол зіні бетін кре алатын ммкіндікке ие бола алады» деген [2, 12]. Сонымен «мдениет» туралы наты анытама жоты асы. Бл «мдениетті» кп маыналыын білдірсе керек. Зерттеушілерді баасы бойынша «мдениетті» мыа жуы анытамасы бар екен. азіргі заманы мдениетте:

технология, шыармашылы, нды концепциялы мдениет таралан.

Технологиялы кзарас бойынша келсек, мдениет оамды мірді ндіріс саласын жне айта ндіруді белгілі бір дегейін анытайды. Шыармашылы концепция мдениетті адам тіршілігіні нтижесі мен мір сру тсілі ретінде жалпы оамды озалысты крсеткіші. нды (аксиологиялы) концепция мдениеті мір сру моделіні кіршіксіз маызын ерекше атайды – оамдаы орнын анытайды, ал мдениет ондаы толытырушы, дем беруші ретінде соны іске, шына асырушы болып табылады. «Мдениет» ымы туралы философиялы сздікте былай деп анытама берген: исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях [3, 292-293]. Сондытан да мдениет лемі, кез келген затты немесе былысты – табиатты сырты кшіні сері емес, адамдарды здеріні рекетіні нтижесі деп біледі, табиатты бергенін тек ана жетілдіруге баыттайды, жаыртады.

азаты лтты мдениеті туралы бірінші рет А. Байтрсынов «Тркітанушыларды Бірінші съезінде» (Баку, 1926) жылы стенографиялы 1 Эвдемонизм – этникалы баыт, баытты сезіну, лззата бату (грек.

еudaimonia) адам міріндегі е жоары масат.

серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 169 есебінде жан – жаты ашып крсетті. Ол: «Кптеген заттар оларды (Еуропа мдениеті – А..) жоары мдениетті трмысы, затты мдениеті сияты рухани мдениеті де бізді халыа лі жетпейді» - дейді [4, 424].

М.уезов: «Ол кнде мдениет жо, оны стіне іслм діні ескілікті барлы белгісімен атты алысты» - деп жазды (1927) [5, 19]. М. уезов лтты мдениетті орнына «баяы базы заман ескіліктері» тіркесін, М. Жмабаев:

«трбие», «ізгі лы», «дет» баламасын олданады. «Мдениет» сзі «культура» - латын тілінде «жерді деу», «табыну» деген ымды берген.

Кшпелі тркі мдениетіні айаындай болан затты, рухани мдениетті наты кріністері жер жырту, егін егу сияты, мыс балыту, бау – баша мдениетіні трлері, халы кнтізбесі ауыз дебиетінде, тарихи жырлар лексикасында жасы саталан [6, 7]. Мысалы: «Алпамыс», «обыланды:

жырындаы: сты жні мамы – ты, Арпа, бидай абыты; Клдене жатан аарды Жероша рлы крмеді; Шала – пла пісіріп, Мосыдан алып тсіріп; Дихан еккен егінді, Есен алса теген – ді; Бір аашты басында Кгертпеді екі алма; Бір таба піскен нанды алып, Балаа нанды бермекке;

Жем ояды шбімен, Ешбірін Шбар жемеді; базары пыша балдаы, Нсілі сені алмаы; Жаы піскен шиедей, Кргені іші кйеді; Кіші бесін боланда;

наурыздан соы жаздаймын; Алтын теге аттырып, Тегені атып тсірген;

улиеге ат айтып, орасына ой айтып; Жазан хатты крсе деп, Таса алам басады; айып ирен ыры шілтен Баланы олдап демеді; ліп таба ыпшаты, Атаы озан алаштан; «Ккпар» шауып кніге, ыз ойнаын ып жатыр т.б. КБС жыры Тверитин нсасында: Попросил он мать однажды Для него курмач* сготовить. Та, без слов исполнив просьбу, Позвала его покушать [7, 52]. Тал бойынан тарыдай мін таба алмай («ыз Жібек» жыры) т.б. *Курмач – жареная пшеница, просо – деп анытама берген.

КБС жырын е кне жырды бірі деп есептесек, ондаы кездесетін «бидай»

сзі кшпенділерде мал шаруашылыымен атар егін шаруашылыыны да ерте заманнан дамыанын крсетеді. «ыз Жібек» жыры туралы да осыны айтуа болады. С.Е. Толыбеков: «Прогресс в земледелии был основан развития метриальной и духовной культуры всех народов. В этом смысле труд земледельца действительно был отцом богатства, а земля – его матерью» - дейді [8, 192]. «Мдениет» мселесі екі трлі жадайда арастырылады: зайырлы жне діни. дай ілімі ретінде «культура» бдан былай «мдениет» «культ»

бдан былай «ибадат етуге» арай: сенім, дстр, шын мніндегі жоары трмыс, згеше иеге тазым етуге бірте – бірте шыан. азіргі заманны белгілі діни ойшылы А. Мень жоары Иеге сену бгінгі сияты кне заманда да кез келген мдениетті ішкі ттастыыны зегі болып табылан дегенді айтады [9, 77]. Діндарлар осы аиданы мытан кісі мдениетті адамбыз деуге млдем ыы жо дейді. Сондытан да болар «ибадат» («культ») дыбысты жаынан да мазмны жаынан да «мдениетпен» («культура») бден 170 Вестник ПГУ №4, 2010 сйкес келетіні. «Культура» деген сзді е бірінші талдаан Н.К. Рерих (1874

- 1947). Ол екіге бліп арастырды: «культ» - табыну, бас ию, «ур» - зайырлы мір, жары дние. Н.К. Рерихті раны «лем мдениет арылы» болса, з кезінде «лем жары дниені баалау арылы» болма керек демек, адам жан – дниесіндегі жары дниеге сенуі арылы келмек керек деген сияты ынады.

Тарих басаша діни кзарасы млдем болмаан бірде – бір оамды білмейді.

Мдениет – дстр ндылытары сіген, адам тсінігі шін затты айа бар болса, сол жерден басталады. А. Меньні сзіне орайлас Толыбеков: «Казахи больше верили духу предков, чем богу. Эти два слова – арвах и кудай – они употребляли вместе как синонимы, причем на первом месте всегда стоял дух предков» - деп жазды [10, 195]. Алаш рет дебиетте «мдениет» деген термин Римні ататы философы, рі шешені Цицеронны (б.д.д. 45 ж.) «Тускулан кеесі» атты ебегінде кездеседі. азаты лтты тл мдениеті кшпелі тркі мдениетіні жаласы болып табылады. Номадизм – кшпелі тркілерді шаруашылы ызметіні аса маызды саласы. Номадизм - кеістіктегі адамдар тобыны кшіп – онуы. Номадизм – шп жейтін малды кбейту, су жне маусымды жайылым (ыстау, кзеу, жайлау) кшіп – ону. Бл дегеніміз – затты, рухани мдениетті айнар кзі. Тері илеу, киім тігу, таам трлерін жасау, ат бзелдерін жетілдіру т.б. Кне азастан аймаындаы кшпелі мал шаруашылыын б.д.д. 1 - ші мы жылдыа жатызамыз. Соны негізінде мал шаруашылыыны ш типін анытаймыз: кшпелі, жартылай кшпелі, отырышы. Кшпелілерді озы мдениеті А.Медоевты «Гравюры на скалах» Алматы, Жалын, 1979 жылы ебегінде жан – жаты сипатталан.

Онда ат (жылы) клік ретіндегі ызметі, мір сру динамикасындаы рлі сипатталды [11, 20, 21]. Мал шаруашылыымен айналысан тріктер рдайым дайларды оршауында болды. Сондытан да олар малды иесі бар деп тсінді. Мысалы: жылы (амбар ата), тйе (Ойсыл ата), сиыр (Зегі баба), ой (Шопан ата) т.б. С.Е. Толыбеков: «Культ животных у кочевых народов, как одна из форм общественного сознания, надо полагать, не мог сразу исчезнуть даже после того, когда эти народы уже превратились в оседлых земледельцев или смешались с ними» - деген болатын [12, 197]. Тріктер шін дай: кн кейіннен Тір мен май болды. Кшпенділер шін доалаты арба кшіпонып жргенде й - жай болса, жаудан оранатын оранны да рлін атаран. оранны з задылытары болан. Ор (й) ала есебінде жрген.

Тріктерді бзылмас дала заы ы ережелерін сатап отыран. Міне, осындай «ор» кейін «орда» да бір уаытта «трбие», «нер», «ибрат сенім»

атар жрген. Сонымен жас трікті полисте (ала) мір сру аидасымен трбиелеген. Шыныан трікті, бала тріктен трбиелеп шыаран. Гректер мны «пайдейя» терминімен (рais - бала) деген. Демек, «пайдейя» трбие, оу, йрену, ке ымда білім алу, білімді, мдениетті дегенді білдірген. Полисті серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 171 толы анды мшесі «техне» «саяси техне» дегенде мні ашыла тскен. Трік ат бзелін жасауды, тері деуді, мал шаруашылыына байланысты, кейіннен егін шаруашылыына атысты «ліпбиді» те жасы мегеруі шарт. Полис «скери шыныу» азаматты борышпен толыып отыран. Ол за жылы тжірибе жолы «схоле» арылы келген. Грек ойшылы Геродот: массагеттер соысты екі дісін біледі - сада тартып та, найзамен де шайасады; детте айбалтамен де аруланан. Оларды заттары алтын мен мыстан жасалан бас киімдері, белдіктері жне орамалдары алтынмен безендіріледі. Олар аттара арналан мілдіріктерді де мыстан жасайды, керісінше, жгенді, ауыздыты жне йысанды алтынмен шекейлейді – деп жазды (Геродот. Тарих 9-том.

Аударан Ф.Г. Мищенко. М., 1888, 1-том, 113-114 беттер) [13, 8]. Есік клі маынан табылан «Алтын адам» Геродотты алтынды ел дегенін таы да лем алдында длелдеп берді. «Са жауынгеріні стіндегі киімінен табылан лкенді – кішілі жне р трлі пішіндегі 4 мы алтын шекей бар...» - дейді Кемел Аышев з сзінде [14, 5]. Ертедегі кшпенділер туралы жазан Геродот (Массагеттар), Старабон (Сатар мен Массагеттер), Аммиан Марцеллин (Гундар) ешандай егін екпейді, ешайсысы соа стап крмеген, тек ана жылы стайды, балы аулайды деп жазады. Кейінгі археологиялы азба байлытарды деректеріне сйенсек, ішінде дні саталан ыш мыра табылды. Бл дегеніміз жартылай отырышылды ертедегі кшпенділерде болан. Брі бірдей кшіп жрмеген. Бір блігі алтын мен мыс балытан, ару- жара соан, ат бзелдерін, трмыса ажетті заттар жасаан. сталар дкен стаан онда егін шаруашылыына да байланысты заттарды жасап шыаран. «ін», «ры» дн егу маынасындаы сздер ерте кезде пайда болан. Осыан байланысты таы да мына тмендегі мысалдарды келтіре кетсек арты болмас: Екі крек, екі лкен кетпенменен, Жне сегіз кшімен мес бере кр (КБС, 40). сталар соан кетпендей, Нр тымын еккендей (Ж, 70). Сол сияты, затты, рухани мдениетті кріністері боларлы:

мылты, амшы, шапан, лашы, бзау тіс амшы, тосан саба, жргек, обы, ымыз, а орда, жыршы, мр, слде, намаз, шолпы, найза, кмбез, сауын, ас, бйге, кмбе, таия, балта, етік, дрбі, сада, айыл, йысан, алтын тон, жзік, шопар, сойыл, брік, бала, егеу, жалау, арара, шідер, бешпент, теге, ара болат, тасатты, бстек, же, інген, таба, кілт, алтын сыра, білезік, кген, анжыа, ылыш т.б. шырасады. Бл сздерді кейбірі кне дуір белгілері болса, кейбірі бертін осылан тіл абаттары екендігі байалады.

Г.Н. Тверитин аударан КБС жырында: би, текемет, марал, домбыра, шайтан, сйінші, ас, азан, сорпа, саба, бауырса, азы, рт, басы, обыз, бйге, жаулы, аын, алам, алтын тара, ылыш, найза, асы, уырмаш, барымта, аран, бешпет, ши; жер – су аттары: Алатау, Аягз, Шо – Терек, ызыл – ия т.б. этномдениет лексикасы кездеседі [15, 117].

172 Вестник ПГУ №4, 2010 «ыз Жібек» жырыны [16, 1- 49] 1887 жылы Мсабай нсасындаы затты мдениет лексикасы: ойма, арындас, остан йкел таынан, кміс оырау, повозка, алтын сая, алтынды ер, шар болат, орда, аса жрт, зергер, мырза, бйбіше, уы бау, домбыра, жібек, шатыр, оса, кш, орамал, бз, кйме, а балда ылыш, брі, алы мал, ст, ымыз, берен, бек, шашаты ара ту, осщы, а сауыт, орамса, озыжаурын о, саржаны кірісі, а сыры мылты, жора, а найза, тал о, ткір пыша, а сгі, нкер, дулыа, нар, тйе, ат-тон, кк арба, жезде, балдыз, мстек, зебірек, а мата, солдат, темір киім, шідер, кмір, темір, жетім лын, ауын, ара, бал, шба ааз, шотыы, масаты о, оян, збелі сапты жете, ала, алтын тйме, бедеу, жеге, кйеу, атты майы, бикеш, сукеле, белбеу, бет монша, оыраулы найза, шарайна, орамса, озы жауырын о.

Рухани мдениет лексикасы: жеті енеді райын, трт тлік, барымта, салауат, сйінші, улие, бата, киесі, китке киіп жнеді, хат, елші, хожа, алла, боя, арабасым, тамыр, жрт, патша, саумал, кзек, дай слем, иман, жырау, батыр, той бастау, айтыс, неке ияр хат, тл т.б.

Халы метрологиясы: сске, екінші кн, бие саумал, бір шо ара, жз теге, та сарайып атанда, нан піседі, уаыт, ос жора, кш – жнекей, асар тбе, та атанша, ос уыс, срсенбі кні сскеде, зын лке, уысы толып, бір сайлау жер, бір шыбын жан, тастай ма араы, азан, сексен аршын, жеті абат жер асты, мойны ыры кез ара атан, алты лаш, оыр дам жерлер толады, нан піседі деміне т.б.

1900 жылы Жсіпбек Шайхыисламны [17, 49-122] нсасындаы затты мдениет лексикасы: тоты, ант, шай, атын, трманы, таа, алуа, бал, нан ой, жая, жал, кірекеш, жортуылшы, хан, узір, днен, кбен, ысыра, амшы, лан, кйлек, сары мая, мрындыы сары жез, бйда, жібек, сазан, ауызды, нкер, шашбау, ымап зерлі кілем, аран, дрия бешпент, алтынды кемзал жидеше, сым, кміс, жора, тора, ом, жадан, жабды, санды, кебіс, гауар, жауар, пуеске кйме, ошар, найза, брі, ылыш, тлпар, мілдірік, ршы, шам, оырау, арба, тройке, кебіс, сыра, балта, нар, ойма, кетпен, сым, тары, дамбал, жасауыл, шыны, кіреует, оян, нан ой, сары май, смбіле, мырза, жезде, апа, а берен, саулы інген, мара, тйын, оржын, гауар, лаыл, алтын, кзен, обыз, жара, ат-трман, сауыт – жара, алтын балда, а семсер, ынап, бадана кзді кіреуке, тоыз абат кк сауыт, алтын сауыт кбе, озы жаурын жебе, орамса, сада, кіріс, мылты, білте, орасын, сауыт, кебіні, кереге, кгі, аран, фірнкі, ша, мапал, жасыл ту, шатырасы, кйлек, тйме, алмас, семсер, сукеле, тебінгі, йысан, кбе, жебе т.б.

Рухани мдениет лексикасы: зекет, жайлау, оба, періште, мирас, сйінші, тір, м йылсын кзіе (арысты трі), тілі тимей ме?, нбия, улиелер, мінжат, кл игесі амбар–ау, шл игесі амбар–ау, Зылиха Жсіп пайамбар, пірі Биби Бтима, хазірет Слтан, Баба ткті шашты зиз, баар, серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 173 кке, айып иран ыры шілтен, бата ая, жегелік, айдай лем, тс, жер бесік, асы ойнап, ахірет сапар, рбанды, ызыр ілияс, ыры шілтен, мінжат, сжде, кк тскен жер таыр т.б.

Халы метрологиясы: асытап жиан мал, діллсі, жамбысы, тоыз, наурыз айы, айды ткен нешесі, сске махал, шолпанны туан жлдызы, бір кш, ыры нара жк арттырып, алтынды шыны кеседей екі кзіні шарасы, ерте мен кеш, бесінде, сом алтын, наурыз, жазы тскен саым, алты арыс, шаай талтс, іірде шайтан кшкендей, ділд, араша, кктем, ыс, жазытрым, жз мы ділд, сегіз пт, ш айшылы жол, ыры бес кндік ортасы, шл жазира, бесін махал, намаздігер, алпыс адам, бисаат кн, с онбас ла жапан, жлдызы шыа, он сегіз мы алам, арыш пен крсі, ыры кн тойын, отыз кн ойын, была, жіішке йел жолы, замана, он бес лаш а семсер, айналды жлдыздары енді оа. т.б.

«Ер Тстік» ертегісіндегі: ду ара азанды суа сгіп алып шыатын Шалйры ат, Тстік, Темір хан, сада, тоыз абат кетпен, рмек тоу, темір тая, темір етік, мосы, баыр, кереге басына ілінген кп сыра, Жылан Бапыны ордасы, айыс белбеу, санды, егеу т.б.

Бл мысалдар, аза тілі кшпелілік рдістен алан реликт;

кшпенділер шынайы мдениетке жете алмаан, «мдениет» деген алаа ана тиісті сондытан ол отырышыларды рдісі деп жариялау, тркі халытарыны мдени тбірі арийлік архетипте жатыр, оларды мдени жетістіктері иранды «баулуды» нтижесі – деп, арауа лкен соы бола алады [18, 170]. «Керла атты Кендебай» ертегісіндегі [19, 258]:

азанап, Кендебай, сауыт – сайман, аузына лып салынан зындан, алтын кебіс, Дарияны стінен стай шан Керла ат, пл, алтын йыры, оржын, алмас ылыш т.б.

«обыланды батыр» жырындаы [20, 355]: Тайбурыл, дрі, ттік, алмас, кміс; «Алпамыс батыр» жырындаы: Байшбар ат, сенім иесі айып ерен ыры шілтен, ызырлі жбірйіл, Бабай ткті Шашты зиз т.б.

Алынан мысалдар сонау алыс замандаы кшпенділер мдениетінен сыр беретін негізгі айа боларлы кілтті сздер болып табылады. Жылыны кеістікті жеу масатында сіресе, кшпелі халытар шебер пайдалана білген. Мны кшпенділерге крші халытарды миф – аыздарынан да аны байаймыз. Мысалы, ежелгі грек мифологиясындаы анатты тлпар Пегас бкіл елді ан асатан жауыз Химераны лтіруге кмектеседі.

Ал, салт атты кшпенді скифті метафорасы – кентавр Хирон зіні досы ататы Прометейге кмек беру шін мгілік мірден бас тартады. Бл сарын шумерді «Гильгамеш туралы» жырындаы Гильгамеш (Клкмеш болуы ммкін – А..) кшпенді Энкидуды достыынан да аарамыз.

Шалйры, Керла, Тайбурыл, Байшбар т.б. іс - рекеттері жылыны (жыл сынан) ысаран, уелі шан, кейіннен ос мекенді болан, бара – 174 Вестник ПГУ №4, 2010 бара жерді мекендеген алып самры старды алдыы, тымы болуы ммкін. Аузымен с тістеген, стай шып, спен жарысып, анатты пыра т.б. тіркестер жай ана айтыла салмаан сияты. Геродот исседондарды шыысында аримаспилер, одан ріректе «алтын орыан самрытар»

- «грифтер» трады дейді (Гередот. История. IV, 16; «Вестник древней истории», 1947, №1, 298 б). Аримаспилерді кршісі «Алтын орыан самры» жне «анатты иттер» тайпасы болан. Аристей жне Геродот, кейіннен грек авторларыны болжамында оларды елі алтына бай болан, соны орау шін жылы кейіпінде бейнеленген аримаспилермен соыс жргізген. Неміс алымдары А. Гумбольдт жне Л. Бек «самрытар»

мекенін Алтай тауы деп жорамалдайды. Орыс саяхатшысы Н.А. Северцов «анатты иттер» бейнесіндегі алып жыртыш с – май ол туралы шыыс деректерінде де айтылады дейді. Жазушы алым С. Марков май Азия алтынын орыан ажап та атерлі грифтерді тірі бейнесі емес пе екен деп болжам жасап, оан осы кнге дейін Тянь – Шань ырыздары арасында саталан жмыртасынан кшіктер рбитін самры – май туралы аызды келтіреді (С. Марков. Земной круг. М. 1966, 22 б). азатар арасында да италааз туралы аыз бар. Махмут ашари былай дейді: Бара- жндес а иті. Тркілерді тсінігінше, бркіт артайан шаында екі жмырта туып, басады. Біреуінен бара кшік шыап, агер болады. Екіншісінен балапан шыып, ыран болады. Бл сол бркітті соы тымы болады деседі (1993:

183).. Диваев,. Халид, С. Мановты ебектерінде жасы айтылан.

М.М. Копыленко: «Среди этих эвфемизмов было и модифицированное найменование собаки ит – с (`собака - птица` за котором скрывается неизвестная нам легенда)» /А.К. Ахметов, 1973, 7/ [21, 71] - деп жазды. Сйтіп ат мінген Керла атты Кендебай жерден босап, арыша самаанын біра біледі. Жер – ана Кендебайды анша жібергісі келмесе де, ол шексіз лемге зіні адамын ны басады. Кендебайды шексіз лем алдындаы ала жіп тсауы осылай кесіледі. Ер Тстік жер астындаы жылан Бапы ордасына «полис» еркін кіреді, жер стіне еркін шыады «алып бйтерек», «Шо терек»

(КБС) жырындаы ш лемді «жоары» аспан, «орта» кеістік, «тменгі»

жер асты мірмен байланыстырады. Тірілер лемі ткен кезбен, аруатар аймаымен атынасын збейді. Ер Тстік осы ш мірді креді, ой елегінен ткізеді. Белгілі алым А. Сейдімбеков: «Сз жо, мндай ертегілерді е алдымен кен азан ірде дниеге келуі кмн тудырмайды. Байта дала тсін мекен еткен рпа кшпелі мал шаруашылыыны ыраты жйесіне тскенге дейін отырышы болып келгені Андрон, Бегазы – Дандыбай мдениетіні айатарымен айын длелін тауып отыр» - дейді [22, 58]. Кендебайды (Кен + де + бай) зі дниеге келгенге дейін – а, зат материалды дниеге ие болан. Ер Тстік жер астына тскенге дейін – а шахтадан кен ндіріліп, алтын мен мыс балытылып, пия химиялы технологиясы кшпелі трік серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 175 мдениетіні шырау биік мдениетін крсететін аиата баяыда айналан.

. Марлан: «Несколько позднее (IV тыс. до н.э.) на основе неолитической хозяйственной традиции постепенно зарождается новая металлическая культура, совершившая переворот в жизни древних неолитических племен Казахстана» - деп жазды [23, 31].

Бл орайда, Кетпен, шот ап, ар ылды жер азуа, Жмыс ылмай соырды кшіменен (Мшр-Жсіп, 126 б); Крекпенен шо салса, Жаындамай снеді (Алпамыс, 207); Сада тартып йренеді, тартан садаы тоыз абат кетпеннен ткізеді («Ер Тстік» ертегісі, 4 бет). Келтірілген мысалдаы арамен жазылан лексика туралы Мрад Аджи: Алыса кз жгіртсек мынаны байаймыз азіргі заман геологиясы жне таулы істе кптеген ымдар мен терминдерді лем жаалыы болып тріктерден ауысанын матанышпен айта аламыз: кайло, бутора, кирка т.б. дейді [24, 169].

А.З. Будагов сздігінде: курекъ, лопата, лопатка (кость плечевая), кочегарка;

китмэнъ, ключъ замочный; въ числ осданыхъ орудій, встр чаются это слова въ значеніи: заступа или лопаты: щиты, заступы, топоры; кетменъ, рыть заступомъ – деп тсініктеме берілген [25, 121, 173]. Кетпенді тек ана азу жмысына ана олданбаан, алан, оран есебінде де пайдаланан. Кетпен – оранны кілті, ораныс аруыны трі, бл сз ораныс жне крек трінде кездеседі, Вамб. аылшын. кетпен «азу», «ораныс» деген маына береді дейді таы бірде (Будагов, 173 бет.). Кетпен жауынгерді ару – жараыны бір трі алан деген маынада жмсалан. Демек, Будаговты анытамасы те дрыс. Кркем дебиеттегі этномдени лексиканы маыналары туралы Б. Хасанов: «Табиаттаы пайдалы кендер мен баалы минералдар жне оларды р трлі німдері атауына байланысты метафораларды ішінде е кп олданылатыны алтын жне темір. Трмыса ажетті ралдар мен жиаздара байланысты туан метафоралар да елеулі орын алады. Мысалы:

балта, стара, азан, азы, шам, бесік т.б.» - дейді [26, 197]. Ал, бау – баша мдениеті жнінде: Р.Г. Ахметьянов: «Ряд земледельческих терминов русского происхождения в татарский язык были заимствованы в период западно – кыпчакского единства, например, арыш `рожь`, салам `солома`, сала `село`, которые имеют параллели в Godeх Cumanicus и в языке армияно

– кыпчакских памятников. О древности земледельческой традиции татар свидетельствует, на наш взгляд, и то, что имена существительные урак `серп`, сабан `сабан`, сука `соха` употребляются также в значениях соответственно `жатва` и `вспашка`. Почти все названия овощей в татарском языке (карбыз `арбуз`, кыяр `огурец`, кишер `морковь`, чгендер`свекла`, торма`редька` и.т.п.) – древнего среднеазиятского происхождения» - дейді. Бл дегеніміз, кне тркілерде баша мдениеті ерте заманнан бері дамып, ал славянь халытары бау – башамен кейіннен айналыса бастаанын крсетеді. Мысалы: Даыл, дабыл атырды, Кішміш, мейіз жегізіп Шбар атты батырды (Алпамыс, 176 Вестник ПГУ №4, 2010

234) зім аштым дермісі? Мейіз берсем жермісі (обыланды, 82), Бір аашты басында Кгертпеді екі алма (Алпамыс, 211); М. ашари армрт:

алмрт – деп жазан [27, 125]. С.Е. Малов: «Например, где же уйгурам на их солончаках знать и помнить название яблока – алма? И вот, у степных уйгуров, живущих близко к г. Сучжоу, вместо тюркского слова «алма» употребляется китайское «сагоза», но у горных уйгуров, проживающих дальше от крупного центра – города Сучжоу, сохраняется это слова «алма». У степных уйгуров, правда, сохраняется слово «алма», но с прибавлением «су» (вода) – «су»

алма» - со значением уже «груша». Уйгуры, проживающие близко к Сучжоу, забыли название винограда, оно у них китайское «путо» (кит. путао), а у горных уйгуров виноград по тюркский – «узум» - дейді (Язык желтых уйгуров, 6 бет). Осы мысалдарда келтірілген кейбір лексика туралы затты мдениетке байланысты жазылан зерттеу ебекте толы айтылады. Сондытан да зерттеу жмыса атысты ішінара бірен-саран ана деректерді келтірдік.

Ж.А. Манкеева: «аза тілі лексикасыны е бір сбелі абаты – этнолексика.

Оны бойында ткен мір тарихын бейнелейтін р трлі саладаы сз азынасымен атар халымызды ткендегі рухани да материалды мдениетіні крінісі іспетті затты мдениет лексикасы да саталан» - дейді [28, 27].

Бізді тарихи мдениетімізді тп–тамыры алашы–ауымды рылыстан басталады. Алашы ауым – адамны балалы шаы. Адамзатты тарихыны кп блігі алашы ауымдастыа келеді. Американды этнограф Л.Г. Морган (1818 - 1881) адамдарды пайда болуын («Кне оам», 1877) алашы ауымдастыты «таылы» дейді. У.К. Ясперса схемасында лем тарихында алашы ауымды дуір «тариха дейін», «прометтік дуір» - деп атаан. Біз 200000 жыл брын тран адамдарды жан - дниесі туралы ештее білмейміз. Дегенмен, тарихи даму мір сру барысында адамзат биологиялы жне психофизикалы жаынан згеріске тскен жо. Содан бері бар-жоы 100 рпа тті. Бізді ата – бабамыз біз бара алмас дуірде тобымен отты маында мір срген сияты. От жне ару адамны адама айналуыны негізгі факторы болып табылады. Алла жаратан жерде Адам ата мен Хауа ана пайда болды дейді аыз.

Алла адамды, жан – жануарды, адарды, егінді бір мезгілде жаратан дейді таы да. Адам кзі ашыланнан бергі маймылды згеріп адам боланын крген жо. Олай болса, адам маймылдан пайда болан деген жорамал теріске шыады. Е алашы ебек ралы 2,5 млн жыл брын пайда болан екен. Адамдар жасаан ебек ралыны материалынан археологтар алашы ауымды лемді: тас, мыс, ола жне темір заманына блді. Кне заман тас дуірі: (палеолит) (грек тілінде рalaios – кне жне litos тас), мезолит (орта тас дуірі) жне неолит (жаа тас дуірі) - деп шке блінеді.

Тас дуіріні хронологиялы шекарасы шамамен 2 миллионнан – 6 мы жыл брын амтиды. Палеолит ш кезеге блінеді: тменгі (ертелі), орта жне жоары (кеш дамыан кезе). Тас дуірді 4 – 3 б.з.д. мыа созылан (неолит) серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 177 ола ауыстырды. Артынан (4 - б.з.д 1 мы жылды жез (мыс) дуірі созылды.

Академик.Марлан атап крсеткендей: «жез» деген сз (кейбір тркі тілдерінде – jaz, jz ) санскрит, грек, латын, гот сияты ерте дние тілдерінде пайдаланылан (Археологические исследования в Казахстане, 1973. - С. 4-5).

Мны зі бл жерлерге «жез» сз ретінде «экспортталуы» ммкін емес, Орталы азастаннан металл ретінде жеткізіліп, з атын сатап алана сайды (кейінгі кезеде ана «купрус» - деп атаан) [29, 14]. Бны темір дуірі алмастырды. Полеолитті ая кезіне арай адамны азіргі пішін – келбеті алыптасты [30, 14]. Во – первых, на рубеже среднего и верхнего палеолита заканчивается эволюция ископаемых гомонит и появляется «настоящий»

человек – Homo Saрiens [31, 142]. азастан аймаындаы е ертедегі адам баласыны ралдары Сарысу зеніні бойында неополитикалы Брібас I, II тра табылды. гір траы Теректі улие жартаса, абырасына салынан суреттерімен жне таы аттарды, бизон мен барысты суреттерімен та алдырды – деп жазды.Х. Марлан [32, 20]. Сол сияты Жезазаннан темір дуіріне дейінгі мдениетке жататын кне адамны аасы табытымен табылды. лытауда ола дуіріне жататын кптеген ескерткіштер атап айтанда: Жанайдар, Тоызбайкл, Айбас - Дарасы, Едіге (орантас), сол сияты ола дуіріндегі рылыстар лытау, Жанабыл (Смырон) Орталы азастанны батыс шекарасынан айа боларлы кптеген заттар азып алынды [32, 20]. Жаманзенге таяу Ортау жата шыыс жне солтстік шыыс тау бктерінде ерте дуірді ш кезеі ерте, орта, кеш кезеі (ола) ескерткіштері жасы саталаны аныталды. Ортауды тере гірлерінде ола дуір ескерткіші саталса, маындаы орда - орандарды осатын тас жолдар салынып, гранит тас тселгені аныталды. Демек, бл материалдар кне азастанда мдениетті ерте басталанын крсетеді. Отырышы елде сталы дкендер жмыс істеген. Олар ару-жара соан, ат бзелдерін жасаан. Кшпенділерді арбасын жндеген. Кшпелі мдениет таспен тері деуді ойлап тапан. Кейіннен ола, мыспен деген.

Неолит дуірінде шаруашылыты екі трі: мал сіру мен егін салу мдениеті оса дамыды. ола, мыс ндірушілермен «полистармен» мал шаруашылыымен айналысатындар сауда жасасып, мал, а терісімен айырбас жасасып тран. Кл, зен жаасындаылар балы шаруашылыымен айналысты. (Адамзатты палеолит заманынан 15 – 10 мы жыл брын е бірінші ола йреткен аы ит болды. Итті шыан тегі де асыр болан. Ит адамны е сенімді досына айналды. Тз таысы, дала баласы тріктерді олына тез йренді. асырды айа арап луынан «л» «лы»

сздеріні шыуы ммкін. Одан «лыс» сзі туындауы ммкін. Бл туралы Кляшторный budarag ulus budun тіркесіндегі ulus «халы», «ел» дегенмен маынасы жаынан ешандай атысы жо дейді [33, 129]. Е.Н. Жанпейісов «кне тркі ulus сзі орыс тіліне ХI асырда «волость» болып кірген. ULUS 178 Вестник ПГУ №4, 2010 (ulus) волость болыс» - деп дыбысты жаынан жаыран нсасын крсетеді [34, 30]. лыманы кшіктерін тріктер «лы» деген. Тотемдік тсініктер халы жадында архетиптік ызмет атаран. Баса бір рміздер мен табалара айналан. Мысалы, барыс (ібіліс) кейіннен кк бріге алмасан. Ата – тек тотем Ккбрі жаугершілік пен еркіндікті, батырлы пен айсарлыа шаыран символ болан. Брілерді з ара ырысып, жеміне таласы кшіріліп лтты ойын трі «Ккпара» тскен. Кн трік дниесі шін дай болды. Кн ясына кіргенде оны орнын ай басты. Кнні жылылыын, нрын тн мезгілінде ай атарды. Айа байланысты: «Толы ай» сияты адамны бет лпеті толы болса, дгелек ай секілді жамалы, нры - деген эпитеттерге ие болды. р айды 14 тнін ырыздар бедер «демі лпет» - деп жазды (Будагов, 247 б.). Тн (араылыты) белгісі, злымды тек ана тнде істеледі. Оан арама – арсы тра алатын ізгілік иесі «ай». Брі екеш брі ай сулесімен зіні барар барысын, жемін адиды.

Тз таысы брілер лу арылы бір – бірімен хабарласады. заты кн дала кезген трік бл былыстарды жадына сатап, здері тотем санаан бріні айа табынан деп есептеп, здеріні сенімдерін одан рі кшейте тсті. Ай трік шін барар баытын адаспай таба алатын, ауа райын болжай алатын асиетті иеге айналды. лген адамны жаны шып, мгілікке кетеді деп ты. Ай символикасы мдени гомогендік дстрмен тыыз байланысты.

Мсылманды лемде ай діни табаа айналды. лген адамны басына ай табасын ойды. Жер астындаы мір жер стіндегі мір арылы кктегі (аспан, кн, ай, жлдыздармен) тоысып жатады деген ым болды. Аспан планетасына байланысты трікті зіндік таным сипаты кп болды жне ол р уаытта мірлік тжірибеден алынып отырды. (Жлдызшылар, жауырынмен бал ашандар, жорушылар) т.б. мірден саба аландар болды [35]. Оларды Л.З. Будагов: астрологъ, предсказатель – дейді (17 б.). зінен кейінгі рпатарына материалды мдениетті айталанбас лгілерін алдыран мемлекеттер дуірлеп сіп, кезеі жеткенде кйреп шіп те жатты. Кшпенді мдениет те соны кейпін кешті. Кшпелі мдениет аламат лемні ішінде з орнын таба білген. Шексіз кеістікте адам зімен зі жне табиатпен жеке алып, оаша схбаттасу, сырласу стінде болан. Ол зіні бкіл рухымен, табиатпен шынайы жаын екендігін сезінген. аза мдениеті еуразиялы лы дала кшпелілеріні мрагері болып табылады. рбір лт мдениеті бос кеістікте емес, адамдарды оршаан ортасында рекет етеді. ХV асырда Еуразия даласында тарихи аренаа «аза» деген атпен кшпенділерді рпаы келеді. Олар крші елдермен этносаяси, эномдени арым – атынас орнатады. Тарихта «аза» есімі арылы аталан ел лі де толы зерттеліп болан жо. азаты затты, рухани мдениеті алыста антикалы тайпалар ойнауында жатыр. азатар кшпелі тайпаларды за жылы бірігу мен блінуі нтижесінде тарих сахнасына шыып, ке байта жерге ие болып серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 179 алды. «аза» кне тркілерді саяси жне мдени нтижеге жеткен бірден

– бір мрагері болып табылады. Сондытан да болар зерттеушілерді кбі кне еуразия кшпелілеріні тарихын зерттегенде аза мдени лемінен тірек іздейтіні белгілі. Расында да аза этнографиясы кшпенділер мдениетін ашатындай ндылыа те бай. азаты этномдениеті ерте кшпенділерді - ялмай крсете алатын, айта алатын айнасы іспетті.

«аза» этнонимі туралы тыш деректі «обыланды батыр» жырынан:

ызылбаса жан тартан, аза десе о атан; аза кппін дегенде, Кппін деп айтар тілім жо шыратамыз [36, 64, 84]. Одан кейін Міржаып Дулаттан таба аламыз. Ол: «аза ырызды ата тегі туралы» атты ебегінде біласым Фирдауси (940 - 1020) «Шахнамада»: «аза хандыы» деген ел кк теізді (Арал теізіні) солтстігін мекен етіп тран кшті жне кп санды ел» - деп крсеткен. Бдан кейін «аза» 1245 жылы растырылан кне ыпша шыармасы (тркі – араб сздігінде) кездеседі. М. озыбаев:

«аза» атауыны даы ыпша одаы лсіреген, ыпшатан аза, ноай, збек, башрт т.б. болып бліне бастаанда ана йгілі болды» - деп жазды [37, 2]. Академик Н.А. Баскаков «аза» атауыны орыс тілінде тыш рет 1395 жылы жазыланын крсетеді. Кне аза мдениеті жез материалыны негізінде алыптасып, неолит заманынан бастау алан идеясы жаа сапаа ие болды. С. Аатай: «В век компьютера нам трудно понять, что каждое изобретение, простое на вид, давалось древним нелегко, за каждым из них стоят не только огромные умственные и физические усилия человека, но лежит опыт тысячелетий» - дейді [38, 10-11]. Сонымен мдениетті тану шін адамны рекетін білу ажет. азатарды мдениеті трмыс - салты мен дет – рпы арылы ана танылады. Ал, оларды жоарыда айтылан жайттар анытайды. Мдениет адамнан тыс мір срмейді. Адам трмысыны маызын тсінген сайын, мдениет сол затты мнін, ажетін оны дамуын тездете тседі. Адам леуметтік болып жаратылмайды, шаруашылы ызметіні рдісінде сондай болады.

Білім беру мен трбие беру адамзат баласыны мадайына жазылан еншісі, мдениетті жоары формасы ол рпатан рпаа беріліп отырады. Мдениет адамды, рине, оама бейімделуге, ымыраа келуге йретеді. азатар зіні бастапы мдениеті андай болса, сол мдениеттен бастау алады да, зіні замандастарынан тжірибе жинай тседі. Жне де сол оамны мшесі ретінде сол мезетте оан зіні ол табасын алдырады, байытады. Мдениетті болу шін адам жеке басына байланысты формада болуы ммкін: мектепке дейінгі оу орындарында, жоары оу орындарында, ксіпорындарда, саяхатта, отбасында, зімен - зі дайындалуында т.б. Мдениетке ерекше рл ойнайтын

– радиоабылдаыш, теледидар, баспасз, компьютер т.б. баралы апарат ралдары. леуметтендіру рдісін здіксіз мдениет пен адамны жеке басыны бірлігінде арастыран жн. Бл адамны жеке басыны: мінез 180 Вестник ПГУ №4, 2010

– лы, психикасы, темпераменті, оны менталитеті, лтты трбиесімен тыыз байланысты. Жеке басты зіне зі есеп беруі жнінде орыс философы Н.А. Бердиев (1874 - 1948) ызы тжірибе жасады: ол - леуметтік рдіспен жне соны ізін ала бере мдениет, з ара крделі антиномикалы (арама

- арсылы) системасын райды дейді. Оны арама – арсылыы арама

– арсылыта аныталады: 1) леуметтік пен жеке басты тласында;

2) мдениетті нормалау жне де сол бостанды, адама (норма мен бостанды

– екі полюс, мдениеттегі екі кресетін бастаушы); 3) дстрлі мдениет арасымен жне оны жан – дниесінде тетін жаыру. Осы жне таы баса арама – айшылытар мдениетті барлыына мінездеме беріп ана оймай оны дамуыны кзі де болып табылады. Мдениетті негізгі кзін арастыру арылы оны ішкі рылымыны андай екендігіне кз жеткіземіз.

Мдениетті негізгі леуметтік былыс жне деттегі негізгі былыс ретінде: статикалы мдениет жне динамикалы мдениет деп екіге блеміз.

Біріншісі, мдениетті тыныштыта, згермейтінін жне айталайтынын мінездесе, екіншісі – мдениетті рдіс ретінде озалыс жне згеріс стінде креді. Мдениет базис элементіні екі трі: затты жне рухани болады.

Р.Г.Ахметьянов: «К этнокультурной лексике относятся, во - первых, названия природных явлений, характерных для той области, где живут носители данного (определенного) языка, во - вторых, лексика материальной культуры и, в-третьих, лексика духовной культуры, куда включаются:

1) термины родственных и семейных отношений, 3) слова относящиеся к духовной жизни людей (музыка, искусство, развлечения), образованию и воспитанию, 4) слова, харектеризующие людей в системе общественных связей и ценностей, 5) слова, относящиеся к мифологии, фольклору и обрядам» - дейді [39, 3]. Затты элементті зіндік нын затты мдениет рса, затты еместі – рухани мдениет рады. Біра, оларды блінуі шартты трде ана болады. Кбіне шынды мірде олар те тыыз байланыста болады жне зара араласып трады. Затты мдениетті маызды ерекшелігі

– оны міршедігі емес, оамдаы затты мірі де емес, ндірілетін затта да емес, затты ызметінде де емес. Затты мдениетті бл - ызметті адамны дамуына сер ету кз арасымен сипатталады. Адам баласыны андай млшерде талабы ашылып, ммкіндік туатынын, шыармашылы ммкіндігін, тума талантын айындайды. Р.Г. Ахметьянов: «Термины метериальной культуры, как известно, отражают важнейшую сторону человеческой деятельности – производство материальных благ (пищи, одежды и жилища). Поэтому их разбор представляет первостепенную важность для изучения истории народа» - дейді [40, 170]. Затты мдениетке кіретін: ебек мдениеті, затты ндіріс, трмыс мдениеті, топос мдениеті - мір сріп отыран жері (й – жайы, ыстаы, аулы, аласы), зіні дене - мшесіне деген мдениетті рмет, дене - шынытыру мдениеті. Затты емес мдениетті серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 181 ндылытар элементін рухани статикалы мдениет жаы райды: норма, ереже, тртібіні нормасы мен лгісі, заы, рухани ндылытар, трлі дет шаралары, дстрлер, символдар, мифтер, білім, идея, дет – рып, тілі, салт

– дстрі т.б. Кез келген затты емес мдени нысандар затты мдениетті араласанын алайды. Мысалы, білім алу шін мндай аралы делдал кітап болып табылады. Адамны шыармашылы ебегімен, олымен жасалан затты жне рухани шынды, «артефакті» - деп аталады (табии жасалан) [41, 50]. Сонымен артефакті – затты немесе рухани баалылыымен нды.

Ол – табии емес, табиат жасамаан, бл шін сапалы затты материалды нысанын, энергиясын, табиатты шикізатын олданып, табиатты заымен келісе отырып имылдайды. Жіті байаан кісіге адамны зі артефакті класына жатады екен. Бір жаынан табиат эволюциясыны жемісі, табии ткен жолы бар, затты тіршілік сияты мір среді, тіршілік етеді, ол – рухани жне леуметтік трыда мір среді, жаратушы сияты мір среді имылдайды, рухани байлыты ттынушысы жне тасушысы болып табылады, сол сияты табиат «зінен - зі» жасауа абілеті жо екендігі байалады. Сонымен адам табиатты баласы ана емес мдениетті де лы, аншама биологиялы тіршілік болса, соншама леуметтік, ал оны табиаты аншама затты болса, соншама рухани болады. Адам зі табиаты жаынан сапалы табиатты зінікі болып табылады, затты брінен брын биологиялы – физиологиялы болса, сол сияты рухани, затты емес, нерлым жетілген мдениетімен жне интелектуалды ебегімен, кркемдігімен, ылымилыымен немесе техникалы шыармашылыымен белгілі болады. Бнымен бірге адам зіні табиаты жаынан рухани – затты тіршілік иесі, ол затты мдениеттен нр алатын сияты рухани мдениетті де артефактісі. Материалды ажетін теу шін ол – таматы, киімді, й – жайды, техниканы, материалды, имаратты, кешенді, рылысты, жолды т.б.

ттынады жне жасайды. зіні рухани таламын теу шін ол – кркемдік ндылытарды, адамиятты, эстетикалы таламды, саяси, идеялогиялы жне діни мраттарды, ылым мен нерді жасайды. Сондытан да адам шыармашылыы барлы каналдармен затты сияты рухани мдениет те жан

– жаа тарайды. Мінеки, біз адамды межелі, жйелі алыптастырушы фактор ретінде, мдениетті дамытушы ретінде арастырамыз. Адам мдениетті жасайды, айтадан жасайды жне де зіні дамуы шін пайдаланады.

Табии лемні, «мдениет лемі» - деп аталатын «екінші табиат», «табии жасалан» адам мір сретін, архитекторы да, рылысшысы да адамны зі. Бл - адам аяы баспаан планетадаы шынды. Бл - адам мір сріп отыран уаыта дейін созыла беретін ащы шынды. Адамны объективті баалы шындыы оны шыармашылыыны ттастыымен байланысты.

Оны баалылыы жйелі мдениеті типтенеді де негізгі ш баытта жреді:

генезистік, рылымды, функционерлік. Генезистік жне даму мдениеті 182 Вестник ПГУ №4, 2010 ттас рдіс ретінде зіні бойында ткен ндылытарды сатап, абылдап, трансформациялайды жне ндылытарды байыта отырып материалды негізі ретінде мдениетті болашаа жеткізеді. рылымды ттасты мдениетті ны иерархиялы бейнемен жымдасып келсе, екінші жаынан тедік дрежені сатайды оны бірі – орталы жне фунтаментальді орынды алады, басасы – екінші атарда жне осалы жадайда болады, оны бірі

- жалпы тотальді маызы болса, басасы – локальді жне наты болады.

«Материальная культура, в другом смысле слова, - это человеческое «Я», переодетое в вещъ; это духовность человека, воплощенная в форму вещи;

это человеческая душа, осуществленная в вещах; это метериализовавший и опредметившийся дух человека» [42, 52]. Материалды мдениет зіне р трлі типтегі артефактіні абылдайды, оны табии нысаны трансформалананы соншалыты нысан зата айналып кетті, демек, зат, оны асиеті жне берілген мінездемесі адамны шыармашылы абілетімен делген, сондытан ол - те наты, толытай «homo saрiens» ретінде адам ажетін анааттанарлытай болуы керек. Академик М.С. Каган бл арада адамны «хомо сапиенстан» (абілетті адам), «хомо фабер» (жетілдіруші) жне т.б. – ал «хомо агенс» (рекет етуші адам) деп алмастыруды сынды [43, 89]. «Руханилы пен ізгілік, демілік пен жасылы тербелісі адамды нзік тормен оршаан; оамды мірде тек зат пен тауар ауысуы ана емес, е алдымен идеялар, маманды, шеберлік тжірибелерімен, сезімдік лгілерімен де ауысу толастама емес. Мдениет игіліктерін жас нресте анасыны а стін еміп, оны лди жырымен сезім дариясына шомылып ана адамды асиеттерді бойына сііре бастайды» - деген сзді жаны бар [44, 35].

Рухани мдениет – кейбір мдениеттанушылар мдениетті р трін атап, оларды тек ана затты жне рухани мдениетке жатызуа болмайтыны да болады дейді. «Разнообразна и богата духовная культура народа, составной частью которой являются многообразные формы народного поэтического творчества

– фольклор, включающий в себя сказки, предания, легенды, песни, поговорки, загадки. Особое место занимают в поэтическом творчестве казахов героический и социально – бытовой эпос, айтысы. Эпический жанр, выступающий способом изустной передачи межпоколенной информации, возник в древности, втечение столетий обогащался, развивался и в основном отобразил условия кочевого быта, патриархально – родового уклада предков» - дейді [45, 101].

Ата – бабамыз алыптастыран затты жне рухани мдениетті бір блігі уаытты тезіне шыдап, келесі рпаа те баалы жне асыл мра ретінде алды. Бндай мдениет – «мдени мра» - деп аталады. «Мрагерлік» – лтты біріктіретін те маызды фактор. Ол – елді иын жадайда йымдастырады.

Ахметьянов: чуваштар мен татарларды эпосы мен мралары зара байланысы жо жне тілдік материалдарды аз береді екен. Себебі, шуваштар да, сол сияты татарлар да зіні лтты эпосын иеленбегенін кінішпен еске серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 183 алады. Бл дегеніміз, тріктерді эпикалы поэмалары рулы – тайпалы блініспен байланысты болан. Ал, тайпалы ода татарлар мен шуваштарда зіні нын ХIV – ХV асырларда – а жойан екен. Рулы- тайпалы рылымны бзылуымен бірге о дниеге рулы дстр болып саналан ата – бабаны ерлігін жырлайтындарда кетіпті. ыпша эпосы тек ана крші татарларда – ноайларда, башрт пен азатарда ана саталыпты.

Сібір татарларында «Едіге» жыры саталса, жалпы тркілік эпос «Алпамыс»

татар мен шуваштарда ыса ана арасз лгі сымаы ана табылады екен [46, 184-185]. «Мдени мрадан» баса, мдени статикаа «мдени ареал»

ымы да кіреді. «Мдени ареал» – р трлі мдениетті ішінен е маызды сипаттары бір – біріне сас болып табылып жататын географиялы айма.

лемдік масштабта мдени мрагерлік «мдени мбебапты» – шыарады.

«Мдени мбебап» – нормы, ндылы, ереже, дстр, асиет блар географиялы орына, тарихи уаыта жне оамны леуметтік рылымына туелді емес. Американды антропологтар жетпістен астам мбебапты бліп арайды оларды арасында: жас ерекшелік градациясы, календарь, тазалыты сатау, тама пісіру, ебек кооперациясы, би, декоративті нер, білім, этика, этикет, семья, той, за, медицина, музыка, мифология, кн (число), кштеу санкциясы, жеке аттар, діни дстрлер жне т.б. трлері бар. «Мдениет» бл

- атап ткендей аса крделі, кп дегейлі жйе. «Мдениетті» тасушысына байланысты блу дстрге айналан. Осы туелділікке байланысты «лемдік»

жне «лтты мдениет» болып блінеді. «лемдік мдениет» – бл бізді планетаны мекендеген барлы р трлі халытарды лтты мдениетіні е жасы жетістіктері. «лтты мдениет» з кезегінде р трлі мдени класты синтезі ретінде, оамдаы белгілі бір леуметтік абатты жне топты мддесінен шыады. лтты мдениетті р трлілігі оны айталанбауы жне жасампаздыы руханилыынан (тіл, дебиеті, музыкасы, майлы бояу, діни), сол сияты затты мдениетінен (экономикалы ерекшелік жадайы, шаруашылыпен айналысу, ебек дстрі жне ндіріс) шыармашылы пен тіршілік сферасында т.б. крінеді. оамны кптеген мшелері мдениетіні ндылыын, сенімді, салт – дстрді басшылыа алады. Сондытан ол – «доминант мдениеті» - деп аталады. Біра, оам бірнеше топа (лтты, демографиялы, леуметтік, ксіби т.б.) бліне бастаандытан райсысында аырындап зіндік мдениет алыптасады, длірек айтанда ндылы жйесі жне зін - зі стау ережесі алыптасады. Осындай «кіші мдениет лемі» – «субмдениет» - деп аталады. Мысалы: жастар субмдениеті, крілер субмдениеті, лтты азшылы субмдениеті, ксіби субмдениеті, алалы, ауылды т.б. болып блінеді. «Доминант субмдениеті» тіл ерекшелігі жаынан, мірге кзарасы, зін - зі стауы жаынан ерекшеленіп трады.

«Субмдениетті» «доминант мдениеттен» тек ана айырмашылыы болып ана оймай, оан арсы тра алады, жне де доминант ндылыымен рашан 184 Вестник ПГУ №4, 2010 іліністе болады. Бл – арсымдениет (контркультура) деген атпен жреді.

ылмыс леміні субмдениеті адамзат мдениетіне арсы болады. Мысалы, 60 - 70 жылдардаы жастарды озалысы «хиппи» Батыс Еуропа жне АШтаы, америкалы ндылытарды: атап айтанда - леуметтік ндылыты, моральды норманы жне оамны ттынушылы адамгершілік мраттарын, ішіп – жеуді, саяси ымырашылдыты, сексуалды тратылыты, конформизмді жне рационализмді теріске шыарды. азастандаы орыс тілді жастарды з тілін, салт – дстрін, дінін білмей баса дінге, секталара енуі, батысты кейбір мдениетіне ол созуы, шетелді порнографиясын, видиокасетасын дріптеуі т.б. осар едік. Бан орай А.В. Гулыга: «Человек трояким образом осваивает окружающий его мир – практически, теоретически и практически

– духовно. Отличительной чертой практически – духовного (ценностного) освоения действительности является его эмоциональная насыщеннность» - деп жазды [47, 57].

дебиеттер:

1. айдар. аза тіліні зекті мселелері. – Алматы: «Ана тілі», 1998. – Б. 11.

2. История мировой культуры. Под редакцией профессора А.Н.

Марковой. – Москва, 2000. – С. 12.

3. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 292Байтрсынов А. Тіл таылымы. – Алматы: «Ана тілі». 1992. – Б. 424.

5. уезов М. дебиет тарихы. – Алматы: «Ана тілі». 1991. – Б. 19.

6. аралова Б.С. Тарихи жырлар лексикасы. – Алматы, 2000. – Б. 7.Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«СТАНДАРТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ Обязательныйy О ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ Обзор стандарта Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях Цель Настоящим Стандартом определены минимальные требования в отношении предоставления отчетности о происшествиях, их классификации и расследовании, а также проведения последующих мероприятий в случае любого происшествия, включая происшествия без последствий. Отчетность предоставляется о всех...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» Система менеджмента качества Утверждаю _ (должность) С.Г. Емельянов (подпись) «» _ 20 г. ПОЛОЖЕНИЕ Об оказании платных образовательных услуг (наименование положения) П 65.003 – 2013 (Издание 4) Введено в действие Приказом от «_» 20 г. №_3 Дата введения «_» _ 20 г. Срок действия до «_» _ 20_ г. Введено: взамен П 65.003–2012 «Об...»

«Современное производство колбасных и солено копченых изделий Санкт Петербург УДК 65.59 ББК 36.92 З 84 Зонин В.Г.З 84 Современное производство колбасных и солено копченых изделий. — СПб.: Профессия, 2006. — 224 с., ил. ISBN 5 93913 036 4 Данная книга представляет собой современное издание, в доступной форме описыва ющее весь процесс производства колбасных изделий — от разделки мяса до хранения готового продукта. Учтены последние достижения в разработке пищевых добавок для мясных изделий,...»

«Ьоырв I МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПОМОЩЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ Библиографический указатель Махачкала Издательско-полиграфический центр ДГУ МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Научная библиотека В помощь экологическому образованию и воспитанию Библиографический указатель Махачкала Издательско-полиграфический центр ДГУ ББК...»

«BIBLIOTHECA SLAVICA SAVARIENSIS Tomus XIII BIBLIOTHECA SLAVICA SAVARIENSIS Tomus XIII Szerkesztbizottsg: Gadnyi Kroly Jankovics Mria Mojszejenko Viktor A ktetet szerkesztette: Molnr Angelika A ktet gondozsban rszt vettek: Fresli Mihly Pozsgai Istvn Selmeczi Jnos HU ISSN 1218-2 A kiadvny a TMOP-4.2.2.B-10/1-2012-0018 szm projekt tmogatsval kszlt a Palatia Nyomda Kft. kzremkdsvel BIBLIOTHECA SLAVICA SAVARIENSIS Tomus XIII Гончаров: живая перспектива прозы Научные статьи о творчестве И. А....»

«Введен Постановлением Госстандарта России от 10 апреля 2002 г. N 145-ст Дата введения * сентября 2002 года ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ СТАНДАРТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ, ИЗЛОЖЕНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ОБОЗНАЧЕНИЮ INTERSTATE SYSTEM FOR...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) ГОСТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 1.5-200 СТАНДАРТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ СТАНДАРТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ, ИЗЛОЖЕНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ОБОЗНАЧЕНИЮ Москва Предисловие Евразийский совет по...»

«Бюллетень “Логгеры iButton” №41 (январь-март 2015) Использование регистраторов iButton для мониторинга высоких температур. Одним из актуальных и достаточно востребованных сегодня 41.1 направлений применения логгеров является контроль iButton высокотемпературных процессов. Под такими процессами понимаются процессы, протекающие при температурах выше +45°С, поскольку эксплуатация логгеров iButton при температурах выше этого значения является уже критичной для таких устройств, что определяется...»

«ОТЧЕТ САО 2006 SAO REPORT 5 SCIENTIFIC AND НАУЧНО ORGANIZATIONAL ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ACTIVITIES ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ INTERNATIONAL СОТРУДНИЧЕСТВО COLLABORATION Совместная научная деятельность с зарубежными The cooperative scientific activity with foreign научными учреждениями включает как совместно research institutions includes jointly-fulfilled проводимые наблюдения, так и работы по обработке observations and works on processing and analysis of и анализу наблюдательных данных, разработке...»

«Годовой отчет референс-центра по мониторингу возбудителей острых кишечных инфекций (РЦКИ) за 2012 год: Лабораторные методы исследований, применяемые в очагах групповой заболеваемости ОКИ Общая информация: В 2012 году отчеты о применении лабораторных методов диагностики в очагах групповой заболеваемости ОКИ были предоставлены 77(92,7%) из 83 субъектов Российской Федерации. «Молчащие территории» (отчеты не были предоставлены):Республики Мордовия и Бурятия, Пензенская, Оренбургская, Астраханская...»

«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Литературоведение № 10 УДК 821.111(73)-32 ВАШИНГТОН ИРВИНГ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: В ПОИСКАХ АКТУАЛЬНОСТИ О.Ю. КЛОС (Полоцкий государственный университет) Исследуются основные этапы изучения творчества американского писателя Вашингтона Ирвинга. Особое внимание уделяется литературно-критическим и биографическим работам о творчестве писателя американских, российских и белорусских ученых последних десятилетий. Кроме того, дается обзор и краткий анализ наиболее важных...»

«СаСО3 в Украине Специальный обзор рынка www.market-cis.com СаСО3 в Украине 2004 Определения в обзоре Методы исследования Рынки потребления Производители Цены Графики и таблицы Прогнозы Обозначения Индексы роста 1. Общие сведения о наполнителях 1.1. Классификация карбоната кальция 1.2. Марки карбоната кальция, предлагаемые в Украине 1.3. ГОСТы, ТНВЭД 1.4. Мировой рынок карбоната кальция 2. Оценка рынка карбоната кальция в Украине 2.1. Емкость украинского рынка карбоната кальция 2.2. Потребление...»

«This edition issued by contractual arrangement with NavPress a division of The Navigators, U.S.A. Originally published by NavPress in English as INTIMACY IGNITED © 2004 by Paniym Group, Inc. and Metochoi Development Corp. All right reserved. ISBN 1-57683-640-1 ББК 265.5 Дил 46 Ответственный редактор – Т. Бойко Главный редактор – В. Шевченко Редактор-корректор – К. Великородная Перевод – К. Гарагуля Макетирование – В. Аминов Обложка – Л. Яковенко Линда и Джозеф Диллоу, Лоррейн и Питер Пинтус....»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВПО «ВГУ») САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ ОТРАСЛИ «АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СРОИТЕЛЬСТВЕ» Посвящается 95-ти летию Воронежского государственного университета МАТЕРИАЛЫ ВТОРОГО МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ» Год...»

«Н а п ра в л е Н и я в ра з в и т и и Человеческое развитие Создание университетов мирового класса Джамиль Салми Создание университетов мирового класса Создание университетов мирового класса Джамиль Салми ВСЕМИРНЫЙ БАНК Издательство «Весь Мир» Вашингтон Москва 2009 Астана УДК 378 ББК 74.04 С 16 Научный редактор: Президент Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании, профессор, д.п.н. Ш.М. Каланова. Переводчик: доц. Т.М. Королева Впервые издано на английском языке...»

«Борис Николаевич Малиновский Юрий Ревич О т ав тор а Член-корреспондент НАНУ Борис Николаевич Малиновский — автор и соавтор более 200 научных работ и изобретений в области компьютерной науки и техники. Дважды лауреат Государственной премии Украины, лауреат премий Президиума Национальной академии наук Украины имени С. А. Лебедева, В. М. Глушкова, В. И. Вернадского, заслуженный деятель науки и техники Украины. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной...»

«НАРВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Формирование учебных компетенций Учебные материалы Составители: Сергей Джалалов Наталья Зорина Елена Иванова Татьяна Силе Нелли Рандвер НАРВА 2013 Содержание Часть 1. Формирование учебных компетенций 1.1 Сформированность «Я» функций 1.2 Возрастные кризисы 1.3 Нарушения воспитания, приводящие к трудностям в обучении. 6 Часть 2. Дети с учебными трудностями. Формирование и развитие учебных умений и стратегий 2.1 Подходы с рассмотрению проблем учебных...»

«http://conference.ifla.org/ifla78 Date submitted: 29 June 201 Электронные услуги в новой электронной библиотеке: новые пути презентации каталога библиотеки Асгейр Реккавик [Asgeir Rekkavik] Oslo Public Library, Deichmanske bibliotek Oslo, Norway E-mail: asgeir.rekkavik@kul.oslo.kommune.no Ким Таллерас [Kim Tallers] Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Oslo, Norway E-mail: kim.talleras@hioa.no Анне-Лена Веструм [Anne-Lena Westrum] Oslo Public Library, Deichmanske bibliotek...»

«Норбер Кастере Моя жизнь под землей (воспоминания спелеолога) Введение Моей матери, державшей меня за руку в моей первой пещере, когда мне было всего пять лет. Памяти моего отца, моего лучшего друга. Нежной памяти моей жены, которая следовала за мной и преданно мне помогала более чем в трехстах пещерах, пропастях и подземных реках. Книга эта написана по разным причинам, но, может быть, главным образом как ответ на вопросы, которые мне постоянно задают: В каком возрасте Вы начали интересоваться...»

«Studia Slavica Savariensia 2013. 1-2. 354-365 DOI: 10.17668/SSS.2013.1-2.354 Людмила Моисеенко – Виктор Моисеенко (Сомбатхей – Будапешт, Венгрия) СИНЕСТЕЗИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА Abstract: The phenomenon of synesthesia of scientists perceived ambiguously. Some of them believe synesthesia is a semantic anomaly and cognitive mistake. In prosaic works written by Vladimir Nabokov (1899-1977) in Russian and English, the synesthesia is one of the constituent elements of...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.