WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 

«жатты санкциясыз кшіруге тыйым салынан Сапа менеджмент жйесі Р БжМ Диссертациялы кеес С. СЕЙФУЛЛИН атындаы АЗА туралы ереже АГРОТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ ДКЕ СМЖ 11010.108 - 2015 25 бетті ...»

Сапа менеджмент жйесі Р БжМ

Диссертациялы кеес

С. СЕЙФУЛЛИН атындаы АЗА

туралы ереже

АГРОТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ

ДКЕ СМЖ 11010.108 - 2015 25 бетті - 1беті 1 нса

жатты санкциясыз кшіруге тыйым салынан

Сапа менеджмент жйесі Р БжМ

Диссертациялы кеес

С. СЕЙФУЛЛИН атындаы АЗА

туралы ереже

АГРОТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ

ДКЕ СМЖ 11010.108 - 2015 25 бетті - 2беті 1 нса Алы сз 1 ЗІРЛЕНГЕН ЖНЕ ЕНГІЗГЕН АМД мен сапа ызметі ДКЕ зірлеген рылымды блімше атауы ЖТ-ны траасы – п..д. профессор А.М.бдіров ылыми дрежесі, ылыми атаы, аты-жні 2 Басарма траасыны 20.03.2015 жылы №133 бйрыымен (жатты бекітетін лауазымды тла) (йымды-басару жатыны бекіту кні мен нмірі, атауы) БЕКІТІЛДІ ЖНЕ КШІНЕ ЕНДІ 3 ЗІРЛЕУШІЛЕР: - АМД директоры – Н.А.Серікпаев ылыми атаы, ылыми дрежесі, аты-жні- ЖОКББ бастыы - Р.Н.напиянова ылыми атаы, ылыми дрежесі, аты-жні

- ЖОКББ бастыы орынбасары – А.Ш.Имашева ылыми атаы, ылыми дрежесі, аты-жні

- Сапа ызметіні бастыы – С.С.Алдабергенова ылыми атаы, ылыми дрежесі, аты-жні 4 АЛАШЫ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ 2020 ж.

ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ 5 жыл Осы ережені С. Сейфуллин атындаы аза агротехникалы университеті Басарма траасыны рсатынсыз, тгел жне жартылай басып шыаруа, кбейтіп таратуа тыйым салынан жатты санкциясыз кшіруге тыйым салынан Сапа менеджмент жйесі Р БжМ Диссертациялы кеес С. СЕЙФУЛЛИН атындаы АЗА туралы ереже

АГРОТЕХНИКАЛЫ УНИВЕРСИТЕТІ

ДКЕ СМЖ 11010.108 - 2015 25 бетті - 3беті 1 нса Мазмны 1 олданылу аясы

–  –  –

Осы диссертациялы кеес туралы ереже (рі арай ДКЕ) С.Сейфуллин атындаы аза агротехникалы университеті (рі арай С.Сейфуллин атындаы АТУ) диссертациялы кеес жмысын йымдастыру жне ткізу талаптарын бекітеді.

PhD докторы жне сала докторын даярлауды жзеге асырушы рылымды блімшелер, барлы факультет пен кафедра ережені міндетті трде олдану рі сатауы тиіс.

Ереже С.Сейфуллин атындаы АТУ сапа менеджменті жйесі жаттарыны рамына енеді.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы ереже сілтемелеріне мына нормативтік жаттар пайдаланылды:

Р Білім жне ылым министрлігі 31.03.2011 жылы № 126 бйрыымен бекітілген диссертациялы кеес туралы типтік ереже.

Р БжМ «31.03.2011 жылы Р БжМ бйрыына згерістер мен толытырулар енгізу туралы» 04.05.2013 жылы № 172 бйрыы.

Р «Білім беру туралы» Заы 27.07.2007 ж., №319-III-РЗ (22.07.2011ж.

алпындаы згерістер мен толытырулармен).

Р «ылым туралы» Заы 18.02.2011ж., № 408-IV Р3.

азастан Республикасы Мемлекеттік жалпыа міндетті білім беру стандарты. Жоары оу орнынан кейінгі білім. Докторантура. Жалпы ережелер.

азастан Республикасы Білім жне ылым министріні 2011 жылы 17 маусымдаы №261 бйрыы.

5.04.034-2011 Р МжМБС азастан Республикасы Жалпыа міндетті білім беру мемлекеттік стандарты. Жоары оу орнынан кейінгі білім. Докторантура.

Жалпы ережелер. азастан Республикасы кіметіні 2012 жылы 23 тамыздаы №1080 аулысы.

ылыми ызметкерлер маманды Номенклатурасымен азастан Республикасы Жоары жне жоары оу орнынан кейінгі білім беруді PhD біліктілігіне докторантура мамандытарыны сйкестік тізімдемесі. азастан Республикасы Білім жне ылым министріні 2010 жылы 21 маусымдаы № 317 бйрыы.

Білім алушыларды лгерімін аымды баылау, аралы жне орытынды аттестацияны ткізуді типтік ережелері. Р Білім жне ылым министрімен 2008 жылы 18 наурызда №125 бйрыымен бекітілген. 2010 жне 2011 жылдары біршама згеріс енгізілген (Р білім жне ылым министріні 2010 жылы 13

–  –  –

суірдегі №168 бйрыы, Р білім жне ылым министріні 2010 жылы 1 арашадаы №506 бйрыы, Р білім жне ылым министріні 2011 жылы 16 наурыздаы №94 бйрыы).

Оытуды кредиттік технологиясы бойынша оу рдісін йымдастыру ережелері. Р білім жне ылым министріні 2011 жылы 20 суірдегі №152 бйрыымен бекітілген.

ылыми дрежені таайындау ережелері. Р білім жне ылым министріні 2011 жылы 31 наурыздаы №127 бйрыымен бекітілген.

ХС ИСО 9000:2005 Сапа менеджмент жйесі. Негізгі ережелер мен сздік.

ХС ИСО 9001:2008 Сапа менеджмент жйесі. Талаптар.

СМЖ С 1.1.

01-2011 Сапа менеджмент жйесі. йым стандарты. Сапа менеджмент жйесі жаттарын ру, мазмндау рі ресімдеуге ойылатын жалпы талаптар.

Р СМЖ 01-2011 Сапа менеджменті жйесі. жатталан рсім.

жаттаманы басару.

Р СМЖ 02-2011 Сапа менеджменті жйесі. жатталан рсім. Сапа бойынша жазбаны басару.

3 Анытамалар

Аталмыш ДКЕ азастан Республикасы Жалпыа міндетті білім беру мемлекеттік стандартына сай мына тсініктер мен анытамалар олданылады:

Докторантура - (PhD) философия докторы немесе саласына (бейініне) сай доктор ылыми атаы берілетін алыпты оу мерзімі кемі 3 жылдан тратын ылыми не педагогикалы кадрды даярлауа баытталан жоары оу орнынан кейінгі ксіптік білім беру бадарламасы.

Докторант – докторантурада білім алушы тла.

Докторлы диссертация – жиынтыын жаа ылыми жетістік деп тануа, не ылыми-тжірибелік міндеттері шешуге болады деп танылатын маызды леуметтік-мдени немесе экономикалы маызы бар немесе ылыми негізделген техникалы, экономикалы не технологиялы шешімі мазмндалан теориялы ережелер зірленген жеке зерттеу болып табылатын ылыми жмыс.

Диссертациялы кеес – докторант диссертациясын орауды жргізетін кілетті йым – азастан республикасы Білім жне ылым министрлігіні Білім жне ылым саласындаы баылау комитеті (рі арай –Комитет) алдында – (PhD) философия докторы не сала (бейіні) бойынша доктор ылыми дрежесін беру туралы сыныс жасаушы алалы йым.

–  –  –

4 Белгілер мен ысартулар

Осы ережеде тмендегі ысартулар олданылады:

- А – акционерлік оам;

- БбЖмМС – Білім беруді жалпыа міндетті мемлекеттік стандарты;

- Р – жатталан рсім;

- С.Сейфуллин ат. АТУ – С.Сейфуллин атындаы аза агротехникалы университеті;

- Р БжМ – азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі;

- ЖОКББ – жоары оу орыннан кейінгі білім беру блімі;

- СБ – сапа бойынша басшылы кілі;

- СМЖ – сапа менеджмент жйесі;

- Р СТ – азастан Республикасы стандарты;

- ОБ – оу-дістемелік амсыздандыру блімі;

- C – сапа ызметі;

- АМД – академиялы мселелер жніндегі департаменті;

- ДКЕ –диссертациялы кеес туралы ереже;

- САК – сырты аттестациялы комиссия.

5 Жауапкершілік пен кілеттілік

5.1 Аталмыш ДКЕ С.Сейфуллин атындаы АТУ Басарма Траасы бекітеді.

5.2 Аталмыш ДКЕ зірленуіне Академиялы мселе департаменті директоры (рі арай АМД) жауапты.

5.3 Аталмыш ережеде крсетілген рдістерді енгізу жне басаруа АМД директоры жауапты.

5.4 ДКЕ Сапа бойынша басшылы кілі (рі арай СБ), Басарма траасыны стратегиялы жоспарлау, ылым жне халыаралы байланыстар жніндегі орынбасары (рі арай Басарма траасыны СЖжХБ жніндегі орынбасары), АМД директоры, аржы директоры, жетекші загермен жне сапа ызметіні басшысы (рі арай С), келісіледі, ол «Келісу параында» белгіленеді (Ж осымшасы).

5.5 Бекітілген ережені университетті сйкес ызметкерлеріне жеткізу шін блімше басшысы жауапты. Танысаны туралы жазу «танысу параында»

ресімделуі тиіс (З осымшасы).

–  –  –

Аталмыш ДКЕ Р Білім жне ылым министріні 2011 жылы 31 наурыздаы № 126 бйрыы жне Р БжМ 2013 жылы 4 мамырдаы «Р БжМ 2011 жылы 31 наурызындаы згертулер мен толытырулар енгізу туралы» №172 бйрыына сай диссертациялы кеес туралы Типтік ережені 4 бабына сай зірленген.

7 Диссертациялы кеесті алыптастыру тртібі

7.1 Диссертациялы кеес Комитет бекіткен PhD докторантура маманды тобы мамандытары немесе сала бойынша докторантура маманды тізіміне сай рылады.

7.2 Диссертациялы кеес диссертация орау бойынша абылданан шешімні сапасы, шынайылыы мен негізделгендігі шін жауапты.

7.3 Диссертациялы кеес траа, траа орынбасары, алым хатшы жне кеес мшелерінен ралады. Диссертациялы кеесті рамында кемі 5 (бес) адам болуы шарт.

7.5 Диссертациялы кеес рамына сйкес маманды бойынша ылыми дрежесі бар кемі 3 (ш) маман енеді. Бл кезде назара алынатыны диссертациялы кеес мшелеріні 1/3 (штен бірі) С.Сейфуллин атындаы АТУ штатты ызметкері, 1/3 (штен бірі) – баса оу орын кілдері, 1/3 (штен бірі) – ылыми йым кілдерінен рылуы шарт.

Университет басарма траасы, Комитет сараптама кеесіні мшелері мен ызметкерлері диссертациялы кеес рамына енбейді.

7.6 Диссертациялы кеес рамы университет ылыми Кеес хаттамалы шешімімен бір кнтізбелік жыла бекітіледі. Диссертациялы кеесті аладан тыс мшелеріні іссапар шыыны университет аражаты есебінен теледі.

7.7 Диссертациялы кеес рамы мен оны ызметі туралы апарат С.Сейфуллин атындаы АТУ интернет-орында жарияланады.

7.8 Кнтізбелік жыл аяталан со диссертациялы кеес А осымшасына сай формада Комитетке ткізілген жмыс туралы стастистикалы есеп береді.

7.9 Диссертациялы кеес жмысын Басарма траасыны стратегиялы жоспарлау, ылым жне халыаралы байланыс жніндегі орынбасары реттейді.

Диссертациялы кеес траасынан баса мшелер рамын Басарма траасыны стратегиялы жоспарлау, ылым жне халыаралы байланыс жніндегі орынбасары сынысымен згертіледі де, университет ылыми кеесіні хаттамалы шешімімен бекітіледі.

–  –  –

8 Докторлы диссертациялы жмысты алдын ала сараптамадан ткізу тртібі

8.1 Диссертация орындалан орында шыарушы кафедраны кеейтілген мжілісінде диссертация алдын ала сараптамадан ткізіледі.

Диссертация орындалан кафедра (кафедралар) докторантура білім беру бадарламасын игерген со жне «ылыми дрежені беру тртібі» 5-8 бабыны талаптарына сай орындалан диссертациялы жмыс аяталан со докторант диссертациясы талданады. Диссертациялы жмыс орауа бір ай аланда кафедраны мегеруші сарапшыларды (кафедра ызметшілері тарапынан оралатын диссертация саласына сай ылыми дрежесі бар кемі 2 маман) таайындайды, олар зерттелген диссертация мазмны жне докторантты жариялаан маала негізінде жазбаша трде 2 данадан сараптама сынады.

Аталмыш рецензия (сын-пікір) мына блімдерден трады: зерттеу таырыбыны зектілігі, ылыми нтижелері жне оларды негіздемесі, ылыми нтижені практикалы жне теориялы маыздылыы, баспаа сынылан диссертация материалыны жариялану толытыы, ескертулер мен сыныстар.

Докторанта сын-пікір кафедра отырысына кемі 3 кн брын беріледі.

Кафедра отырысына кафедра мшелеріні 2/3 (штен екісі), ылыми кеесшілер жне докторант ылыми баытына сай ылыми атаы бар кемі 2 (екі) маман атысуы тиіс. Шетелдік кеесші болмаан жадайда оны сын-пікірін кафедра мегеруші оиды.

Диссертацияны кафедра мжілісінде арастыру шін докторат мына жаттарды сынуы тиіс:

1) Тігілмеген трдегі диссертация;

2) Елімізді жне шет елдік ылыми кеесшілерді (мемлекеттік пиясы бар диссертация шін еліміздегі кеесшіні сын-пікірі) сын-пікірлері;

3) «ылыми дрежені беру тртібіні» 7 бабы талаптарына сай ылыми ебек тізімі мен оны кшірмесі;

4) Жоары білімі жне жоары оу орнынан кейінгі білімі туралы диплом нотариус бекіткен кшірмесі, осымшалары (транскрипт кшірмелері).

5) ылыми таырып жне ылыми кеешілерді бекітілгені туралы хаттама (бйры) кшірмесі.

8.2 Диссертацияны орындаан жердегі кафедра мжілісінде диссертацияны талылауа жататыны:

1) мжіліс траасыны апараты (диссертациялы зерттеу таырыбы, ылыми кеешілер, сын-пікіршілерді бекітілу мерзімін, докторантура бадарламасы шеберінде ылыми таылымдама мерзімі мен орны туралы деректер береді);

–  –  –

2) докторант баяндамасы (15-20 минуттан кп емес);

3) кафедра мжілісіне атысушылар сраы – докторант жауабы;

4) ылыми кеесшілерді пікірі, шет елдік кеесші болмаан жадайда оны оып беру;

5) сын-пікіршілер сзі;

6) сын-пікіршілер ескертулеріне жауап жне сыныс пен тілектер бойынша шыарылан орытынды;

7) кафедра мжілісіне атысушылар пікір-таласы;

8) ашы дауыс беру арылы, арапайым кпшілік дауыспен орытындыны абылдауды жзеге асыру;

9) кафедра мжілісін алым хатшы хаттамалайды.

8.3 Диссертацияны орауа сыну не сынбау туралы орытынды кафедра мжілісінде бекітіледі жне зінді ретінде ресімделеді де, оан мжілісі траасы жне хатшысы ол ояды.

орытындыда: зерттеу таырыбыны зектілігі, ылыми нтижелер мен оны негізделуі, ылыми жетістікті практикалы жне теориялы маызы, «ылыми дрежені беру тртібіні» 7 бабы талаптарына сай баспаа сынылан диссертация материалыны жариялану толытыы, ескертулер мен сыныстар, орауа сыну не сынбау туралы орытынды болады.

8.4 Алдын-ала арастыру жне диссертациялы кееске орауа сынуа негіздеме докторант білім алан жоары оу орны бланкісіндегі ілеспе хат пен жаттар топтамасы:

1) орауа абылдау туралы диссертациялы кеес траасыны атына жазылан тініш;

2) азастан Республикасы БжМ ЖАК Траасыны 2004 жылы 28 ыркйектегі №377-3 бйрыымен бекітілген «Диссертация мен автореыеретты ресімдеу нсаулыына» сай диссертацияны сйкестігі тескерілген со (енгізілу мерзімі – 2004 – 10 – 15, шінші басылым, толытырылан) атты мабада – 5 дана, тігілмеген нсасы – 1 дана жне электронды тасымалдауышта (СD–дискіде);

3) диссертацияны ш тілдегі адатпасы (р тілдегі клемі кемі 1,5-2 пара) – аза, орыс, аылшын тілдерінде, электронды жне басып шыарылан трде;

4) кеесшілерді жмыс орны бекіткен еліміз жне шет ел кеесшілеріні сын-пікірі. Шет елдік сарапшы сын-пікіріні аудармасы тіркеледі. Мемлекеттік пиясы бар диссертацияа еліміздегі кеешілер сын-пікір береді;

5) басарушы проректор бекіткен жаымды сыныс орытындысы жне орауа сыну жаты бар кафедра мжілісіні хаттамасы;

6) докторант білім алан факультет алым хатшысы бекіткен ылыми ебектер тізімі мен кшірмесі;

–  –  –

7) білім алан жоары оу орны кадр ызметі бекіткен жеке іс пара;

9 Докторлы диссертацияны орауды жргізу тртібі

9.1 Докторант жаттарын орауа диссертациялы кеесті алым хатшысы абылдап алады.

9.2 Докторант диссертациялы кееске 8.4 бабына сай мына жаттарды тапсырады.

9.3 Диссертация мына ш тілді: мемлекеттік, орыс не аылшын тілде сынылады. Комитетке баытталатын барлы жат мемлекеттік жне орыс тілдерінде болуы тиіс.

9.4 жат абылданан со жне орау мерзімі белгілі боланша диссертациялы кеес диссертацияны тексеру жне докторант олданан материала міндетті трде сілтеме жасаанын анытау шін ылымитехникалы апаратты лтты орталыына жіберіледі (аталмыш анытаманы алумен байланысты шыынды докторант тлейді).

9.5 жат абылданан уаыттан 10 (он) жмыс кнінен кешіктірмей диссертациялы кеес диссертация орау мерзімін анытайды, сйкес маманды бойынша ылыми атаы бар екі рецензент таайындалады, оны бірі аталмыш оу орны не докторант білім алан оу орны болмауы тиіс. Бл кезде докторант жаттарыны келіп тсу кезегі міндетті трде саталады.

9.6 Диссертациялы кеес мшелеріні (1/3 кп емес) кейбіріне бейнеконференция трінде мжіліске атысуа рсат етіледі.

9.7 Бір мжілісте 3 орау ткізуге рсат етіледі.

9.8 Болаша орау туралы мекенжайы, мерзімі мен орны крсетілген хабарламаны диссертациялы кеесті алым хатшысы орауа кемі 1 (бір) ай аланша аза, орыс, аылшын тілдеріндегі адатпасы Комитет жне университет сайтында орналасады (хабарландыруды тіркейтін жне сайта орналастыратын диссертациялы кеесті халым хатшысы). Мемлекеттік пиясы бар диссертацияны оралуы туралы хабарландыру Интернет-орда орналастырылмайды.

Диссертацияны ааз тріндегі жне электронды нсасы жоары оу орын кітапханасына беріледі. Электронды нсадаы диссертация даналарын диссертациялы кеес хатшысы азастан Республикасы лтты академиялы кітапхана жне азастан Республикасы лтты кітапханасына жібереді.

9.9 Екі рецензентті таайындаан кезде кеес туелсіздік принципін басшылыа алады. Рецензент бола алмайтындар:

1) Білім жне ылым саласын Баылау комитеті ызметкерлері;

2) диссертация таырыбында жарияланан докторант жмысыны ылыми

–  –  –

кеесшісі мен бірлескен авторлары;

3) диссертация орындалан немесе докторант тапсырыс беруші/орындаушы болан (бірге орындаушы) университет блімшесі мен ылыми йым (кафедра, зертхана, блім) басшылары мен ызметкерлері;

4) диссертациялы кеес мшелері.

9.10 Рецензент ретінде сйкес маманды бойынша ылыми дрежесі бар трлі йымны мамандары (оны бірі – ылым докторы) таайындалады, оны бірі диссертациялы кеес ызмет жасайтын немесе докторант білім алан жоары оу орын ызметкері.

Рецензенттер диссертация жне жария болан жмыстар негізінде диссертациялы кееске диссертация оралана дейін кемі 10 (он) жмыс кні брын жазбаша пікір жібереді, онда тадалан жмысты зектілігі, ылыми тжырымыны негізделу дрежесі, диссертацияда берілген сыныстар мен орытындылар, оларды жаашылдыы, сонымен бірге сйкес маманды бойынша, бейін бойынша доктор, (PhD) докторы ылыми дреже беру ммкіндігі туралы негізделген орытынды береді.

Аталмыш блімні талаптарына сын-пікір сай келмеген жадайда диссертациялы кеес айтадан арау шін сарапшыа айтарып береді не сарапшыны ауыстырады.

Рецензент сын-пікірлеріні кшірмесі диссертация орауа кемі 10 (он) кн аланша дейін докторанта беріледі.

9.11 Бір мезгілде траа, траа орынбасары, алым хатшы болмаан жадайда диссертациялы кеес мжілісі ткізілмейді.

Диссертациялы кеес траасы, траа орынбасары жне алым хатшы ылыми кеесшілік еткен доктаранты орауа келген жадайда з міндеттерін орындауа тыйым салынады. Оларды міндетін Комитетпен келісе отырып диссертациялы кеесті шешімімен диссертациялы кеесті бір мшесі орындай алады.

9.12 Диссертациялы кеес мшелеріні 2/3 (штен екісі) боланда, оралатын диссертация мамандыы бойынша кемі ш маман болан жадайда мжілісті ткізуге рсат етіледі.

Диссертация екі рецензент міндетті трде болан кезде ана оралады.

Сирек жадайда ана жазбаша жаымды пікір берілген кезде бір рецензент бейнеконференция трінде on-line формасында диссертациялы кееске атысуына рсат етіледі.

9.13 Диссертация ылыми пікір талас трінде оралуы тиіс.

Диссертациялы кеес отырысы диссертациялы кеес траасыны басшылыымен жргізіледі. Бейнежазу жргізіледі, орау процедурасы жазылады (стенография жргізіледі).

–  –  –

9.14 Диссертацияны орау диссертациялы кеес ту процедурасына жататындары:

– трааны кворум жиналуы, отырысты ткізу кілеттілігі, докторанттар, маманды пен диссертация таырыбын таныстыру кіріспе сзі;

– докторант жаттарыны ылыми басылым толытыы мен сйкестігі крсетілген алыпты талапа сйкестігін хабарлау шін алым хатшыны сзі;

– докторант сйлеген сзі (баяндама 20 минута дейін);

– докторанта сра, докторант жауабы;

– ылыми кеесшілер сзі;

– рецензенттер сзі;

– докторантты рецензент ескертуіне жауап жне сыныстары бойынша орытындылар;

– диссертациялы кеес мшелеріні пікір-таласы;

– докторант соы сзі;

– диссертациялы кеес траасынан баса мшелер арасынан есептеу комиссиясына 3 адамды тадау;

– ылыми дреже беру туралы сраныс жасау туралы пия дауыс беруді ткізу;

– есептек комиссиясы траасыны пия дауыс беру нтижесі туралы сзі, есептеу комиссиясы хаттамасын бекіту;

– бара алдындаы ашы орау нтижесін хабарлау;

– орау негізінде диссертация бойынша диссертациялы кеіесті абылдаан орытындылары.

9.15 Диссертациялы кеес Комитет шешім шыару шін докторанта сйкес маманды бойынша философия докторы (PhD), саласына сай докторлы дреже беру немесе ылыми дрежені бермеу туралы сынысын беру туралы пия дауыс беруді йымдастырады.

Диссертациялы кеесті 2/3 (штен екісі) не диссертациялы кеес отырысына атысандарды одан да басым дауысы болан жадайда диссертациялы кеес шешімі жаымды деп танылады. Диссертациялы кеес отырысына атысандар саныны 2/3 (штен екісінен) кем дауыс болса кері шешім абылданады.

Кері шешім абылданан жадайда диссертациялы кеес орытынды шыарады, онда диссертацияны аталмыш Типтік ереже, азастан Республикасы білім жне ылым министріні 2001 жылы 31 наурыздаы №127 бйрыымен бекітілген ылыми дреже беру туралы ережесі жне №6151 алыпты ыты актілерді мемлекеттік тіркеу реестірінде тіркелген (2011 жылы 24 мамырдаы № 165 (26586) «Казахстанская правда» газетінде тіркелген (рі арай – Ережелер) азастан Республикасы Білім жне ылым

–  –  –

министрі бйрыымен бекітілген згерістерге сйкес еместігі жазылады.

Рецензент, ылыми кеесшілер пікірлері, бейнежазу, отырыс стенограммасы мен диссертациялы кеес кшірмелеріне траа мен алым хатшы ол ойып шешім абылданан кннен 15 (он бес) кнтізбелік кн ішінде Комитетке жіберіледі.

9.16 Диссертациялы кеесті кері шешіміне апелляцияны докторант еркін формада диссертациялы орау ткізілген жоары оу орын шешім шыаран кннен бастап 2 (екі) ай ішінде бере алады.

Апелляция берілген кннен бастап 10 (он) жмыс кн ішінде жоо ректоры бйрыымен апелляциялы комиссия (рі арай - комиссия) рылады.

Комиссия рамына сйкес маманды бойынша ылыми дрежесі бар 3 (ш) маман енгізіледі. Комиссияа ылыми кеесшілер, рецензенты, диссертациялы кеес мшелері не Ережені 12-17 бабына сай ызмет етуші Комитет Сарапшылар кеес мшелері енеді.

Комиссия з ызметінде аталмыш Типтік ереже мен Ережелерді басшылыа алады. Комиссия апелляциялы тініш, диссертация, диссертация орау бойынша диссертациялы кеес материалын арастырады, рылу кнінен 30 (отыз) кнтізбелік кн ішінде апелляция нтижесі бойынша орытынды даярлайды.

Апелляциялы комиссия орытындысын комиссия мшелері ашы трдегі дауыс беру негізінде абылданады да комиссия барлы мшесі ол ояды.

9.17 Жаымды орытынды шыарылан жадайда комиссия хаттама, орытынды жне диссертация кшірмесі Комитетке соы шешім абылдау шін 15 (он бес) кнтізбелік кн ішінде баытталады.

Тапсырыс берушіге апелляциялы комиссия орытындысы шешім абылданан кннен бастап 15 (он бес) кнтізбелік кнде хабарланады.

9.18 Комитетке баытталатын барлы ілеспе жаттар мемлекеттік жне орыс тілінде болуы шарт.

9.19 орау ткеннен кейін 5 (бес) жмыс кні ішінде тігілмеген трдегі диссертация бір данасы ааз трінде жне электронды трінде, диссертацияны есептік карточкасыны екі данасы мемлекеттік жне орыс тілінде мемлекеттік тіркеу шін ылыми-техникалы апаратты лтты орталыына баытталады.

9.20 алым хатшы докторантты аттестациялы ісін алыптастырады да, Комитетке диссертациялы кеесте докторлы диссертация ораланнан со 30 (отыз) кнтізбелік кн ішінде жіберіледі. Аталмыш мерзім ткеннен со аттестациялы іс арастырылуыа абылданбайды. Докторантты аттестациялы ісінде Б осымшасына сай мына жаттар тіркеледі.

Аттестациялы істі екінші данасы бір жыл бойына алым хатшыда

–  –  –

саталады да, кейін актімен университет мраатына тапсырылады (Е осымшасы).

9.21 Докторантура білімберу бадарламасыны толы теориялы курсын игерген докторанты, ылыми зерттеу компонентін орындамаса жне\немесе белгіленген мерзімде докторлы диссертация орамаса зерттеу компонентіні кредитін айта игеріп диссертацияны келесі оу жылында аылы трде жаластырып, диссертацияны орауына ммкіндік беріледі. Бндай жадайда докторант жоары оу орны басшылыа айта абылдану туралы тініш береді. тінішке оуды бітірген жылы диссертациялы кееске сынан жаттары да тіркеледі. Докторлы диссертацияны ресімдеу жне орау шін 4 (трт) кредит блінеді.

9.22 Докторант 8 блімге сай докторлы диссертация жмысын алдын ала сараптау процедурасынан айтадан теді.

9.23 орау нтижесі бойынша аталмыш диссертация диссертациялы кеесті кері шешімін алса айтадан орау шін айта делген кйінде кері шешім шыарылан жылдан со бір жылдан кейін сыныла алады. Комитет кері шешім шыарылан диссертацияны айтадан орауа шыару дл сондай жадайда сыныла алады.

9.24 Аталмыш ДКЕ университетті ылыми кеесі бекіткен кннен бастап кшіне енеді.

10 згерістер енгізу тртібі

10.1 Ережеге згерту тек СБ рсатымен енгізіледі жне міндетті трде оны олы бар жат трінде ресімделеді.

10.2 Ережеге згерту Р СМЖ 01-2011 талаптарына сай енгізіледі.

10.3 «згерісті тіркеу параы» міндетті трде белгілеп ережеге згертуді сапа ызметіні маманы енгізеді (И осымшасы).

–  –  –

11.1 ДКЕ абоненттерге сатау, кбейту жне тарату жауапкершілігі С басшысына жктеледі.

11.2 Ережені кшірмесі электронды форматта «ARTA SYNERGY»

электронды жат айналымында тіркеледі де, келесі мекенжайа: АМД, университет деканаты мен кафедрасына таратылады.

–  –  –

20 __ жылындаы диссертациялы кеес жмысы туралы ЕСЕП Диссертациялы кеес_______________________________________________

(кеес шифры) _______________________________________________________________

(йым атауы) Диссертациялы кеес траасы ________________________________

азастан Республикасы Білім жне ылым министрлігі Білім жне ылым саласын баылау Комитеті бйрыымен бекітілген «___» _____________ 20 __ж.

№ ________.

Диссертациялы кееске орау шін мамандыы бойынша __________________________________________________;

мамандыы бойынша __________________________________________________;

мамандыы бойынша __________________________________________________;

мамандыы бойынша __________________________________________________

диссертацияны абылдауа рсат етілген.

Есепте мына деректер болуы керек:

1 ткізілген отырыс саны туралы деректер.

2 Отырысты жартысынан азына атысан кеес мшесіні фамилиясы.

3 Білім алу йымы крсетілген докторанттар тізімі.

4 Бір есептік жыл ішінде арастырылан диссертацияларды ысаша сипаттамасы, мына блімдер арастырылан:

арастырылан жмыс таырыбын сараптау;

диссертация таырыбыны лтты мемлекеттік бадарлама, сонымен бірге масатты республикалы жне айматы ылыми жне ылыми техникалы бадарламамен штастыы;

наты жмыс нтижесін кеейтіп енгізу сынысы арастырылан жмыс ылыми нтижесін олдану дрежесін сараптау.

5 Рецензент жмысын сараптау (мейлінше сапасыз пікір мысалымен).

6 ылыми кадрды даярлау жйесін рі арай жетілдіру бойынша сыныстар.

–  –  –

Маманды Маманды Маманды Философия докторы (PhD), сала бойынша доктор ылыми дрежесін іздену бойынша арастырылан диссертация туралы деректер.

арастырылудан алынан диссертациялар Соны ішінде диссертациялы кеес аланы Рецензент кері пікірі алынан диссертация орау нтижесінде жаымды шешім шыаны Соны ішінде білім алушы баса йымынан орау нтижесінде кері шешім шыаны Соны ішінде білім алушы баса йымынан оралан диссертация жалпы саны Соны ішінде білім алушы баса йымынан

–  –  –

1) ылыми техникалы апаратты лтты орталыына диссертация жіберілген мерзімі крсетілген диссертациялы кеес траасы ол ойан университет бланкісіндегі ілеспе хат

2) атты мабадаы жне электронды нсадаы (CD-дискідегі) диссертация;

3) Докторант білім алан оу орны факультетіні алым хатшысы бекіткен ылыми ебектер тізімі, жне диссертация таырыбындаы маалалар кшірмесі.

4) Формаа сай аза жне орыс тіліндегі диссертацияны тіркеу есептік карточкасы (В карточкасы).

5) Докторантты авторды крсетпей материалды олдануы жне алынан айнарды диссертацияда олдануы туралы «ылыми техникалы апаратты лтты орталыы» А берген анытамасы.

6) Жмыс орнында бекітілген ылыми кеесшілер пікірі (соны ішінде диссертация жазылан тілге шет елдік сарапшыны берген пікіріні аударылуы).

7) Жмыс орнында бекітілген 2 рецензентті пікірі.

8) Диссертациялы кеес мшелеріні атысу параы (Г осымшасы).

9) Диссертациялы кеес траасы мен алым хатшысы ол ойылан диссертациялы кеес отырысыны стенограммасы.

10) Диссертациялы кеес отырысыны бейнежазбасы.

11) Жоары (бакалавриат) жне жоары оу орнынан кейінгі білім беру (магистратура) дипломы осымшасыны (транскрипт кшірмесі) нотариалды бекітілген кшірмесі. Докторант тегін згерткен жадайда тегін ауыстыранын растаушы жаты бірге тіркеледі.

12) Докторантура ксіптік оу бадарламасын игергені туралы транскрипт кшірмесі.

13) Докторант туралы форма бойынша деректер (Д осымшасы).

14) Оу орны кадр ызметі бекіткен жеке пара.

15) Істегі жаттарды тізімі.

–  –  –

(PhD), философия докторы, сала бойынша доктор

Ескерту:

1 Карточка мтіні 148х105мм форматындаы ашы тсті атты аазда басылады.

2 «Аттестациялы іс №» жне «ылыми дреже берілді» бліктерін Комитет толтырады.

3 Карточканы екінші жаында олымен бекітілген ізденушіні аты, жні, тегі аза, орыс, аылшын тілдерінде жазылады.

–  –  –

Похожие работы:

«СТЕНОГРАММА заседания диссертационного совета Д002.203.01 протокол №89 от 17 апреля 2015 г. Председатель: член-корр. РАН БАЛЕГА Юрий Юрьевич Ученый секретарь: кандидат физ.-мат. наук ШОЛУХОВА Ольга Николаевна Состав совета 19 человек, присутствуют 16: 1. член-корр. РАН Балега Ю.Ю. 01.03.02 2. д.ф.-м.н Клочкова В.Г. 01.03.02 3. к.ф.-м.н Шолухова О.Н. 01.03.02 4. д.ф.-м.н Афанасьев В.Л. 01.03.02 5. д.ф.-м.н Верходанов О.В. 01.03.02 6. д.ф.-м.н Гаген-Торн В.А. 01.03.02 7. д.ф.-м.н Глаголевский...»

«ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ управления образования и науки Липецкой области о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2014 год Анализ состояния и перспектив развития системы I. образования 1. Вводная часть Липецкая область расположена в центральной части европейской территории России на пересечении важнейших транспортных магистралей страны, в 500 км на юг от Москвы. Липецкая область граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями....»

«АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ Руководство пользователя Функциональные возможности рабочих мест преподавателя, администратора, менеджера кафедры Москва 2015 год Версия 1. Оглавление Введение 1. Руководство супервизора 2. Администрирование Антиплагиат.ВУЗ 2.1. Работа со списком факультетов 2.1.1. Работа со списком кафедр 2.1.2. Работа со списком групп 2.1.3. Редактирование списков пользователей 2.1.4. Список преподавателей 2.1.5. Список студентов 2.1.6. Список менеджеров кафедр 2.1.7. Список супервизоров ВУЗа...»

«РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТОКОЛ заседания правления региональной службы по тарифам Кировской области № 21 04.07.2014 г. Киров Беляева Н.В.Председательствующий: Вычегжанин А.В. Члены правлеЮдинцева Н.Г. ния: Кривошеина Т.Н. Петухова Г.И. Никонова М.Л. Владимиров Д.Ю. Мальков Н.В. отпуск Отсутствовали: Троян Г.В. совещание Трегубова Т.А. Секретарь: Ивонина З.Л., Зыков М.И., УполномоченГлущенко Е.С., Новикова Ж.А., ные по делам: Чайников В.Л. Косарев Виталий Александрович...»

«www.mnn-team.com Лейл Лаундес С.С.С. (Скрытые сексуальные сигналы) Лейл ЛАУНДЕС С.С.С. (СКРЫТЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ) Книга посвящается тем 96,7% мужчин, которые не умеют знакомиться с девушками, несмотря на очевидные и недвусмысленные (для девушек!) намеки. Вот книга, которая поможет вам неизменно добиваться успеха. Часть первая НИКТО И НИКОГДА ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ОТКАЖЕТ! Познакомьтесь с Сэнди, Эшли и Джейд, тремя из четырех моих подруг, которые согласились продемонстрировать вам 26 основных скрытых...»

«ОСЕНЬ 2013 AЛДЕН-BЕТ СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕНТРОВ НОВАЯ КЛИНИКА ПОЧЕЧНАЯ ул. Исаакяна,1а ВЦ «АЛДЕН-ВЕТ»НЕДОСТАТОЧНОСТЬ МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ Что важно знать?ГРУМИНГ СОЦИАЛЬНАЯ Бесплатная вакцинаОТВЕТСТВЕННОСТЬ ция от бешенства САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР! STOP! ОТГОЛОСКИ ЛЕТА Трансмиссивные заболевания ®– * • Обеспечивает длительную защиту от блох и клещей до 8 месяцев • Репеллентно воздействует на клещей • Снижает риск трансмиссивных заболеваний • Без запаха, водоустойчив, снабжен...»

«Федеральное агентство связи Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Документированная процедура ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДП 2.7-2014 УТВЕРЖДАЮ Ректор СПбГУТ п/п С.В. Бачевский 27 ноября 2014 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Документированная процедура ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДП 2.7-2014 Версии 01 Экз. № 1...»

«Содержание СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ ВВЕДЕНИЕ 1. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ 2.1. Оценка климатических условий 2.2 Рельеф и опасные природные процессы 2.3. Геологическое строение. Специфические грунты. 2.4. Гидрогеологическая оценка территории 2.5. Гидрологические условия 2.6.Сейсмичность 2.7.Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир 2.8. Микроклиматическое районирование территории...»

«НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) ГЛАВА 12 НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ Статья 90. Плательщики налога на добавленную стоимость Плательщиками налога на добавленную стоимость (далее, если не установлено иное, в настоящей главе – плательщики) признаются: организации; индивидуальные предприниматели с учетом особенностей, установленных статьей 91 настоящего Кодекса; доверительные управляющие по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, возникающим в...»

«РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕН Распоряжением Председателя Ревизионной комиссии Ленинского муниципального района Московской области от 27 июля 2015 года № 8 СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств» (СМФК-03) Московская область, г.Видное – 2015 год ОГЛАВЛЕНИЕ...»

«AZRBAYCAN PESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI YEN KTABLAR Annotasiyal biblioqrafik gstrici 2ci buraxl БАКЫ – 2007 AZRBAYCAN PESPUBLKASI MDNYYT V TURZM NAZRLY M.F.AXUNDOV ADINA AZRBAYCAN MLL KTABXANASI YEN KTABLAR 2006-c ilin ikinci yarsnda M.F.Axundov adna Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitablarn annotasiyal biblioqrafik gstricisi 2-ci buraxl Mdniyyt v Turizm Nazirliyinin nzdindki Koordinasiya urasnn 2007ci il 10 avqust tarixli 5 nmrli protokolu il...»

«Библиотеки и Направления действий Саммита Руководство по продвижению библиотеками своих взглядов на местном, региональном и международном уровнях в контексте реализации Направлений действий Саммита, 2005–2015 гг. Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений Рабочая группа Президента ИФЛА по информационному обществу Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества Туула Хаависто, Даниэль Минсио Библиотеки и Направления действий Саммита Руководство по...»

«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Астраханской области в 2014 году» Астрахань 2015 Государственный доклад О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Астраханской области в 2014 году» О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Астраханской области в 2014 году:...»

«Организация Объединенных Наций A/70/285 Генеральная Ассамблея Distr.: General 5 August 2015 Russian Original: English Семидесятая сессия Пункт 73(b) предварительной повестки дня * Поощрение и защита прав человека: вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эффективному осуществлению прав человека и основных свобод Содействие установлению демократического и справедливого международного порядка Записка Генерального секретаря Генеральный секретарь имеет честь...»

«Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41 «Белоснежка» г.Воркуты «Челядьс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школадз велдан муниципальнй сьмкуд учреждение Воркута к. Принят: Утвержден Общим собранием Учреждения Приказом заведующего МБДОУ Протокол от 22.06.2015г. № 2 «Детский сад № 41» г. Воркуты от 22.06.2015г. № 133/1 Отчет о результатах самообследования и показателей деятельности МБДОУ...»

«РОССИЯ, 119991, Москва, Ленинские горы, ГСП-1 МГУ имени М.В. Ломоносова, д.1. стр.52 Тел.: +7 (495) 939-22-02, Факс: +7 (495) 939-22-50 e-mail: mail@mgubs.ru http://www.mgubs.ru ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ БИЗНЕСА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 2014-2015 учебный год Общие положения I. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы студентом II. Научное руководство III. Порядок утверждения и изменения темы...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО «КемТИПиСУ» Иванченко Е.В. ПАСПОРТ ресурсного центра по подготовке кадров для сферы общественного питания и торговли на базе ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» Кемерово 2014 г. Содержание: Общие данные... 1. Задачи ресурсного центра. 2. 5 Структура ресурсного центра... 3. Кадровый потенциал Ресурсного центра 4. 5-8 Материально техническая база... 5. 8-15 Система связи с работодателем... 6. 16-18 Перечень предприятий... 7. 1 Общие данные...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 1 Инновационный образовательный проект «ШКОЛА ДОРОЖНЫХ НАУК»МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАМОТНОГО УЧАСТНИКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» Направление «Разработка и внедрение инновационных моделей воспитания, развития и социализации обучающихся» городской округ Серпухов 2014 год СОДЕРЖАНИЕ № Наименование Страницы п/п Тема проекта. I. 3 Цели, задачи и система показателей по достижеII. 4-6 нию проекта. Ожидаемые результаты и эффекты реализации III. 7 проекта....»

«Управление финансов Главные распорядители администрации ЗАТО г. Североморск бюджетных средств 184604, М урманская обл., г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 4 тел./факс: (81537) 42113 е-таП: Гтап$@ 8еуегт.те15.ги от «16 » января 2015 г. № 75 № _ от «» Об особенностях составления и представления годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 2014 год I. Общие положения Представление годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в...»

«Российская Академия Наук ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ОКЕАНОЛОГИИ им. П.П. ШИРШОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИО РАН) ЭЛЕКТРОННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ по теме:НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УНИКАЛЬНЫХ МОРСКИХ БЕРЕГОВЫХ ЛАНДШАФТАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ПРИМЕРЕ АЗОВОЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ Под редакцией Р.Д. Косьяна Геленджик 2013 АННОТАЦИЯ В основе публикации лежит отчет по проекту «Научное обеспечение...»

 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.