WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ „ОСИГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ НА ВОЙСКОВИТЕ КОНТИГЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАСОКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАДИАЦИОННИЯ РИСК В СЪВРЕМЕННИТЕ ОПЕРАТИВНО - ТАКТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ...»

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

КАТЕДРА „ХЕМАТОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ,

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА, РАДИОБИОЛОГИЯ И НУКЛЕАРНА

МЕДИЦИНА” КЪМ МБАЛ - СОФИЯ НА ВМА

Подполковник инженер ЖАСМИН ТОДОРОВ ЖЕЛЕВ

„ОСИГУРЯВАНЕ НА РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ НАВОЙСКОВИТЕ КОНТИГЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАСОКИ ЗА

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАДИАЦИОННИЯ РИСК В СЪВРЕМЕННИТЕ

ОПЕРАТИВНО - ТАКТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ – (МОДЕЛ ЗА

ОЦЕНКА НА РАДИАЦИОННИЯ РИСК)„

АВТОРЕФЕРАТ

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” Научната специалност „Радиобиология” шифър 01.06.09

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

Проф. д-р Митко Георгиев Аляков, д.м.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Проф. д-р Николай Василев Мънчев, д.м.н.

Полк. доц. д-р Пламен Стефанов Петрунов, д.м.

Доц. д-р инж. Любомир Павлов Витанов СОФИЯ, 2015 г.

Дисертационният труд съдържа общо 248 страници, онагледен е с 9 фигури, 25 таблици, 3 схеми и 2 графики.

Книгописът включва 87 заглавия, от които 73. на кирилица и 14 на латиница.

Проучванията са осъществени в Катедрата по „Хематология, Медицинска Онкология, Радиационна Защита, Радиобиология и Нуклеарна Медицина” при МБАЛ-София при ВМА.

Експерименталната работа е извършена в Научноизследователска лаборатория по Радиационна защита на ВМА, Катедрата по „Хематология, Медицинска Онкология, Радиационна Защита, Радиобиология и Нуклеарна Медицина” на МБАЛ-София при ВМА.

Докторантът работи в Научноизследователска лаборатория по Радиационна защита на ВМА, Катедрата по „Хематология, Медицинска Онкология, Радиационна Защита, Радиобиология и Нуклеарна Медицина” на МБАЛ-София при ВМА.

Докторатът е обсъден, приет и насочен за защита пред научно жури от разширен Катедрен съвет при катедра „Хематология, Медицинска Онкология, Радиационна Защита, Радиобиология и Нуклеарна Медицина” към МБАЛ-София при ВМА на 14.05.2015 г.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 22. 06. 2015 г., от 11 ч. в Аулата на ВМА, гр. София бул. „Св. Г. Софийски” № 3 на открито заседание на научно жури.

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ВМА на адрес: www.vma.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 3 ІІ. ВЪВЕДЕНИЕ 4 ІІІ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 7

ІV МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 9

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА

V.

РАДИАЦИОННИЯ РИСК ПО „МЕТОД НА ТРИТЕ ФАКТОРА” 10

ИЗВОДИ 32 VI.

НАУЧНИ ПРИНОСИ 33 VII.

П

–  –  –

І. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АЕЦ – Атомна (ядрена) електроцентрала БА – Българска армия ВС – Въоръжени сили ВС на РБ – Въоръжени сили на Република България ДНЯО – Договор за неразпространението на ЯО ЗОВС – Закон за отбраната и въоръжените сили ЙЛ – Йонизиращи лъчения ИЙЛ – Източник на йонизиращи лъчения ЛБ – Лъчева болест (Радиационен синдром) МКРЗ – Международна комисия по радиологична защита (ICRP) МААЕ – Международна агенция за атомна енергия (IAEA) МКРЕ – Международна комисия по радиологични измервания (ICRU) НАТО – Северно атлантически отбранителен съюз НИЛ по РЗ – Научноизследователска лаборатория по радиационна защита НЦРРЗ – Национален център по радиобиология и радиационна защита ОКС – Орган за Контрол от вида С ОНРЗ – Основни норми на радиационна защита 2012 г.

ООН – Организация на обединените нации (UN) ОМП – Оръжия за масово поразявяне ОМУ – Оръжия за масово унищожение ОРС – Остър радиационен синдром ПДК – Пределно допустима концентрация РАВ – Радиоактивно вещество СИ – Международна система единици (SI) СЗО – Световна здравна организация T – Физичен период на полуразпадане на даден радионуклид ЯО – Ядреното оръжие (ядрено, термоядрено и неутронно) ЯХБЗ и Е – Ядрена, химическа, биологическа защита и екология EUFOR „ALTHEA” – Операция на ЕС в Босна и Херцеговина INES международна скала за ядрени събития ISAF – Международни стабилизиращи сили в Афганистан KFOR – Операция на международните сили в Косово OEF – Коалиционна операция („Трайна свобода”) в Афганистан OIF – Коалиционна операция („Свобода за Ирак”) в Ирак SFOR – Стабилизационни сили в Босна и Херцеговина STANAG – Стандартизационно споразумение на НАТО ІІ.

ВЪВЕДЕНИЕ От зората на човешката цивилизация хората живеят с йонизиращите лъчения (т. нар. радиация). Човекът няма осезание за невидимото присъствие на радиацията и нейното възде йствие върху него и заобикалящият го свят. Съществуват само легенди и предания за незримите заобикалящи ни тайнствени сили наподобяващи откритите по-късно физични явления.

Едва в по-ново време през 1886 г. Мария Кюри започва изследване на уранови руди и тяхната способност да йонизират въздуха. Тя освен че констатира присъствието на лъчението, измерва и интензивността му.

Пиер и Мария Кюри, които наричат това свойство радиоактивност, откриват, че не само уранът притежава това свойство, но също така и торият. Двамата съпрузи откриват и други радиоактивни елементи, между които радий и полоний. През 1903 год. те са удостоени с нобелова награда по физика (61).

Явлението радиоактивност е открито за първи път от френския учен Анри Бекерел през 1896 год. при изучаване на флуоресценцията и действието на уранови соли върху фотоплаки. Той взима фотографска плака, завива я в черна хартия, облъчва кристалите на урановата сол със слънчева светлина, след което завива солите също с черна хартия, поставя ги върху фотоплаката и ги оставя на тъмно. След като промива фотоплаката няколко дни по-късно, той забелязва изображение на нея.

Тъй като луминесцентното излъчване не може да мине през черната хартия, единственият извод, който се налага е съществуването на друг вид излъчване. На 23 ноември 1896 год. Бекерел докладва за резултатите от своите изследвания във Френската академия на науките (65).

През 1900 год. Ръдърфорд достига до извода, че радиоактивността е разпадане на ядрото на атома. Той въвежда понятието период на полуразпад - това е времето, за което се разпада половината от изходното количество радиоактивно вещество. Този период е различен за различните елементи и е в порядъка от няколко милисекунди до милиони години. Разпадането на ядрото на радиоактивен елемент не зависи от външни фактори и е случаен процес (41,43).

Рентгеновото лъчение е открито на 8 ноември 1895 год. от професора във Вюрцбургския университет в Германия Вилхелм Конрад Рентген (Рьонтген) (1845-1923) при провежданите от него опити с електрически разряди в газове. Той използвал стъклена тръба с два електрода, изпомпана до налягане 100 000 пъти по -ниско от атмосферното. Тя била обвита в черна хартия, непропускаща видимата светлина, предизвиквана от катодните лъчи и излъчвана от областта около анода (63).

След тези фундаментални открития се разкрива един скрит до тогава, непознат свят на ЙЛ неизвестен и същевременно опасен.

С изучаването на ЙЛ и разширяването на познанията за действието им върху хората, живите организми и околната среда човек открива скритите до тогава опасности, които до тогава са били неизвестни. Страхът от неизвестното винаги е бил предизвикателство и двигател към нови научни познания.

Възниква необходимост от оценка на риска, неговото количествено и качествено описание и разработване н а модели за неговото прогнозиране.

Военнослужещите от Българската армия изпълняват своите служебни задължения, в условията на потенциално опасни явления като: извънредно положение, военно положение, война, терористични актове, участие в мисии, ликвидация на техногенни катастрофи, радиационни аварии, както и много други опасни дейности, свързани с риск от попадане под въздействие на йонизиращи лъчения. В много случаи е наложително да се извършват и други специфични за военнослужещите дейности излагащи ги на потенциален радиационен риск като: експлоатация, ремонт, поддръжка на специална техника и използване на източници на йонизиращи лъчения за медицински цели в полеви условия, при които не са приложими стандартните методики за оценка на риска и не са ефективни общоприетите методи за осигуряване на радиационна безопастност. (68, ЗОВС).

Военнослужещите от въоръжени сили на Република България дадоха своя принос към опазването на световният мир и сигурност, като участваха в състава на контингенти на НАТО, ЕС и ООН в мисиите в Камбоджа, Операция на ЕС в Босна и Херцеговина – EUFOR „ALTHEA”, Операция на международните сили в Косово – KFOR, Международни стабилизиращи сили в Афганистан – ISAF, Коалиционна операция („Трайна свобода”) в Афганистан – OEF, Коалиционна операция („Свобода за Ирак”) в Ирак – OIF, Стабилизационни сили в Босна и Херцеговина – SFOR. По време на участието на мисии извън територията на страната военнослужещите от ВС на РБ са се сблъсквали с непознати до тогава рискове, като тероризма и използването на нови видове оръжия.

Реформата във въоръжените сили от последното десетилетие доведе до радикални промени в статута, организацията и структурата на армията. Те са породени както от икономическите промени, така и от процесите на глобализация и изменен ата стратегическа среда за сигурност. Беше проведена реорганизация със значителна редукция на войскови формирования и личен състав. От 2007 г се премина към пълно окомплектоване на въоръжените сили с кадрови състав.

Всичко това създава положение на извес тни различия с прилаганите в цивилната сфера принципи за радиационна защита от тези във ВС на РБ. Открояват се различия с досега възприетите начини на планиране в това направление и налагат усъвършенстване на пряката превантивна дейност за адаптиране към новите реалности.

В този смисъл приемаме, че осъвременяването на организацията, планировката и непосредствената радиационна защита във ВС на РБ в настоящият етап са актуални. Една разработка в тази насока би допринесла за оптимизиране на радиационната защита в БА.

ІІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Целта на дисертационния труд е да се изследва потенциалния радиационен риск (рискът от попадане под вредното въздействие на йонизиращи лъчения) и да се определят насоки за оптимизиране на радиационната безопастност на войсковите контингенти в съвременните оперативно-тактически условия.

Необходимо е да се разгледа се проблемът с радиационната безопастност на войсковите контигенти при изпълнение на дейности при които е възможно да попаднат под въздействие на йонизиращи лъчения и необходимостта от разработка на нови методики и подходи за оценката на радиационния риск.

Целта на докторантурата е усъвършенстване на методологията за оценка на радиационния риск и разработката на нови правила за осигуряване на радиационната безопастност на войскови контигенти при изпълнението на техните специфични задачи.

Основни задачи на изследването:

1. Проучване на актуалното състояние на прилаганите подходи, методи и средства за оценка на радиационният риск в гражданската сфера и чуждия войскови опит;

2. Теоретично изследване и усъвършенстване на приложимите подходи и методологии за оценка на риска от въздействието на йонизиращите лъчения, съобразно спецификата на изпълняваните задачи от войсковите контингенти;

3. Експериментално изследване на критични ситуации свързани с въздействие на източници на йонизиращи лъчения, създаващи потенциална опасност за войсковите контигенти;

4. Анализиране на събраните през годините данни от индивидуалния дозиметричен контрол на контингента водещ се на отчет в НИЛ по радиационна защита. Определяне спецификата на извършваните дейности с йонизиращи лъчения в различните обекти зачислени на индивидуален дозиметричен контрол към НИЛ по РЗ;

5. Анализиране на различни аварийни ситуации с ИЙЛ, за които има налична информация събирана в НИЛ по радиационна защита, като аварията в АЕЦ Фукушима, радиационния инцидент с гама-облъчвателя „Калина„ гр. Септември, случаи с военнослужещи от Българската армия и цивилни граждани имащи съмнения за контакт с радиоактивни източници (доказани и недоказани).

6. Набиране на информация за случаи на инциденти, аварии и терористични актове с използването на ИЙЛ, както в страната така и по света от достоверни източници.

Обект на изследването са дейностите на войсковите контингенти и цивилните служители от МО работещи в среда с йонизиращи лъчения, при които могат да попаднат под въздействието на йонизиращите лъчения по време на изпълнение на своите задачи и съществува опастност да преминат над допустимите граници на определени за населението и околната среда, също и цивилни граждани преминали за обследвания през НИЛ по радиационна защита.

Допълнителна информация за случаи с ИЙЛ официално предоставена от регулаторния орган на РБ Агенцията за ядрено регулиране.

Предмет на изследването е рискът от въздействието на йонизиращите лъчения върху войскови контигенти и цивилни служители в МО, при изпълнението на специфичните им задължения свързани с използването на йонизиращи лъчения.

ІV. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

1. Материали Основен материал за настоящото изследване са резултатите получени от ИДК, провеждан в НИЛ по радиационна защита от 1995 година до сега на военнослужещи от българската армия, контингентите участващи в мисии извън територията на страната, цивилни служители в МО и частни клиенти.

Обхванати са 940 лица изведени от ИДК и около 560 работещи в среда с йонизиращи лъчения в момента, водещи се в база данни “Microsoft Access”.

Техният брой варира поради ежемесечното въвеждане и извеждане на хора от ИДК, поради напускане на системата, пенсиониране и преместване на друго работно място.

Данните натрупвани през периода на ИДК в НИЛ по РЗ съдържат месторабота, вид на източника на ЙЛ, предишни преоблъчвания и месторабота, ежемесечната (тримесечна) индивидуална ефективна доза Нр(10) и сумарната годишна ефективна доза Нр(10).

При постъпване на лицето в ИДК данните се събират, чрез попълване на“Анкетна карта” (приложение № 1 ).

По време на периода на ИДК в НИЛ по РЗ се попълва и води “Лична дозиметрична карта” (приложение № 2 ), която след напускането на лицето се съхранява съгласно Наредба № 32/07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения. ДВ бр. 91/15.11.2005 г. 30 години.

Използват се също така статистически данни от АЯР за аварии на обекти с ИЙЛ в Република България, документирани случаи на медицински преоблъчвания, и известни случаи на “Радиационен тероризъм”.

2. Методи Със Заповед на началника на ВМА №541/25.05.2011 г. е създаден Орган за контрол от вида С (ОКС), на базата на НИЛ по радиационна защита. Основно техническо средство за извършване на контрола е термолуминесцентна дозиметрична система тип „Протекта МТДС” (Държавен регистър на разрешените за използване в страната средства за измерване под № 1747). Използват се и други спомагателни средства обхванати от процедурата за ИДК.

V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА

РАДИАЦИОННИЯ РИСК ПО „МЕТОД НА ТРИТЕ ФАКТОРА”

Термини и определения:

АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ – възможна ситуация, при която вследствие развитие на опасни процеси се налага намаляване на натоварванията, както забавянето на мерките води до неизбежна авария.

САБОТАЖ е всеки умишлен акт, насочен срещу ядрено съоръжение или ядрен материал при използване, съхранение или превоз, който би могъл пряко или непряко да застраши здравето и безопасността на персонала и населението или да увреди околната среда чрез облъчване с йонизиращи лъчения или освобождаване на радиоактивни вещества.

ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ (АКЦИЯ, АТАКА) е конкретно насилствено действие с точно определен субект, използвани средства, място и време.

ИНЦИДЕНТ е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространството действие, с високо интензивност на сили впоследствие на човешката дейност, застрашаващо живота или здравето на хората, имуществото или околната среда.

РАДИАЦИОНЕН ИНЦИДЕНТ е техническо събитие или отклонение, което въпреки че не влияе пряко или незабавно на ядрената безопасност и/или радиационната защита, е способно да доведе до последваща преоценка на мерките за ядрена безопасност и/или радиационната защита. (ЗБИЯЕ) АВАРИЯ е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности на морето, ядрени инциденти други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия а човека.

РАДИАЦИОННА АВАРИЯ е извънредно събитие, което води или може да доведе до надхвърляне на лимитите или до нарушаване условията на радиационното въздействие върху човека и околната среда, определени в нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита. (ЗБИЯЕ) ЯДРЕНА АВАРИЯ е авария, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда или с потенциално опасно облъчване на персонала или населението, предизвикана от нарушаване на контрола и управлението на верижна реакция на делене, образуване на критична маса, нарушаване отвеждането на топлина от облъчен ядрен материал или повреждане на ядрен материал, включително ядрено гориво.

ИЗТОЧНИК НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ (ИЙЛ) ИЛИ

„ИЗТОЧНИК” е апарат, радиоактивно вещество, уредба, изделие, инсталация или съоръжение, които имат способност да излъчват йонизиращи лъчения или да отделят радиоактивни вещества (с изключение на ядрените съоръжения). (ЗБИЯЕ) ЗАКРИТ ИЗТОЧНИК е източник на йонизиращи лъчения, който се използва, без да се нарушава неговата цялост, и чиято конструкция е такава, че при нормални условия на експлоатация се изключва разпространение на съдържащи се в него радиоактивни вещества в околната среда.

ЯДРЕН МАТЕРИАЛ е изходен материал, специален ядрен материал и други материали, определени с акт на Министерския съвет.

УРАН, ОБОГАТЕН С ИЗОТОПИТЕ НА U-235 ИЛИ U-233 е уран, съдържащ изотопите U-235 или U-233, или и двата в такова количество, че съотношението на сумата от тези изотопи към изотопа U-238 е по-голямо от съотношението на изотопа U-235 към изотопа U-238, намиращ се в природата (изотопно съотношение 0,72 на сто).

ОТРАБОТЕНО ЯДРЕНО гориво или "отработено гориво" е ядрено гориво, което е било облъчено в активната зона на ядрен реактор и е окончателно извадено от нея.

РАДИОАКТИВЕН ОТПАДЪК е радиоактивно вещество в газообразна, течна или твърда форма, чието по-нататъшно използване не се предвижда от лицензианта или титуляра на разрешение и което се контролира от агенцията като радиоактивен отпадък съгласно този закон, включително радиоактивен източник, чийто срок за безопасна експлоатация е изтекъл съгласно производствената документация.

ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ (ЙЛ) е предаване на енергия под формата на частици или електромагнитни вълни с дължина на вълната до 100 нанометра или честота над 3.1015 Нz включително, способни да създават йони пряко или непряко. (ЗБИЯЕ).

РИСК, (ЗДРАВЕН) е вероятността от възникване на неблагоприятни изменения в здравословното състояние при конкретно въздействие на вредни за здравето фактори и степента на тези изменения.

РИСК, (РАДИАЦИОНЕН) е вероятността за възникване на вредни за здравето ефекти у човека, неговото потомство или в друг биологичен обект и биологична съвкупност (популация) в резултат на облъчване с йонизиращи лъчения.

ОЦЕНКА НА РИСКА е процес, използван за определяне на приоритетите в управлението на риска чрез оценяване и сравняване на нивото на риска спрямо предварително определени стандарти, целево (приемливо) ниво на риска или други критерии [Закон за управление при кризи, допълнителна разпоредба § 1,т.3].

ОБЛЪЧВАНЕ е процесът на излагане на въздействието найонизиращите лъчения.

МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ е облъчване, на което се подлагат:

пациентите при диагностика или лечение с използване на източници на йонизиращи лъчения; лицата, които не са персонал, но доброволно подпомагат и осигуряват удобството на пациентите по време на диагностиката или лечението им, и здрави лица или пациенти, които доброволно участват в програми за медицински или биомедицински изследвания, водещи до облъчване.

ОБЛЪЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО е облъчване, получено от лица от населението, дължащо се на позволени или непозволени дейности с източници на йонизиращи лъчения, с изключение на професионалното облъчване, медицинското облъчване и облъчването от нормалния естествен радиационен фонд, характерен за даденото място на работа или живеене.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ е всяко облъчване на лица, професионално заети в дейности, представляващи предмет на регулиране по този закон, и в дейностите, свързани с това регулиране.

КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – система от съоръжения, услуги и информационни системи, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване би имало сериозно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението, околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на държавното управление [Закон за управление при кризи, допълнителна разпоредба § 1 т. 8].

ОБЕКТ С ИЗТОЧНИК НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ е мястото заедно с комплекса от защитни средства, предназначено за използване на източник или за произвеждане на източник, или за извършване на някаква работа с източник с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, ремонтни дейности или други услуги за потребители на източници, включително за съхраняване на източниците.

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА е комплекс от организационни и технически мерки, предназначени за защита на хората от облъчване с йонизиращи лъчения, включително осигуряване безопасността на източници на йонизиращи лъчения и дейностите с тях, тоест осигуряване на минимален риск от необосновано облъчване, минимален брой облъчвани лица, минимално облъчване на хора без надвишаване на установените граници на дозите, предотвратяване на радиационни аварии и ограничаване на последиците от тях.

СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ, КОИТО ИМАТ

ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ са котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и повдигателни съоръжения, които са част от конструкциите, системите и компонентите, важни за безопасността, и при повредата на които могат да се отделят радиоактивни продукти.

ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА е съвкупност от технически и организационни изисквания, мерки, средства и методи, насочени към ефективно предотвратяване на неправомерни въздействия и посегателства върху ядрения материал, ядрените съоръжения и радиоактивните вещества (кражба, неправомерно проникване на територията на ядрено съоръжение, неразрешен достъп до зони от особено значение за безопасността на ядрената инсталация, саботаж, терористични действия), своевременното им откриване и прекратяване и връщане на неправомерно придобит ядрен материал.

ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ е състоянието и способността на ядрено съоръжение и на неговите системи и персонал за постигане на подходящи експлоатационни условия, предотвратяване на инциденти и аварии и ограничаване на последиците от тях, така че персоналът и населението да бъдат максимално защитени от йонизиращите лъчения на ядреното съоръжение.

ЯДРЕН РЕАКТОР е всяка инсталация, съдържаща ядрено гориво, разположено по такъв начин, че в него може да протече самоподдържаща се ядрена верижна реакция на делене без допълнителен източник на неутрони.

ОЦЕНКА НА РИСКА.

Рискът може да бъде определен като „възможност нещо неблагоприятно да се случи”, или по-точно вероятността специфично (нежелано) събитие да възникне в определен период или при определени условия. С други думи, рискът е комбинация от вероятността от възникване на определена опасност и тежестта на последствията от протичането и. По този начин риска винаги съдържа минимум два компонента, вероятност и последствия.

Необходимо е да се направи разграничение между някои основни понятия, които са свързани с извършването на оценка на риска. Докато опасността е свързана с потенциалните свойства и особености на дадено явление или процес, то риска е свързан с вероятността и честотата на протичането им, като може да включва множество опасности и последователността от възникването им.

При определянето на риска могат да бъдат използвани следните подходи:

–  –  –

полу-количествено, при който основните елементи на риска, вероятност и последствия са качествено определени и комбинацията от тях дава псевдо-количествена оценка на риска, което дава възможност за сравняване на получените резултати;

–  –  –

Оценката на риска изисква определяне на количествените му характеристики, които при наличие на наблюдения могат да бъдат получени с помощта на точни вероятностни методи или по експертен път.

В този труд се препоръчва ползването на експертен подход за оценка на риска, поради естеството на обследваните потенциално опасни обекти -сгради/съоръжения и предназначението на Наръчника като практическо помагало. Изключение правят сгради/съоръжения, при които рискът се определя по други нормативни документи или приети методики.

Обобщената оценка на риска в този наръчник се основава на т.нар.

„метод на трите фактора”, като в случая подбраните фактори, по които се определя риска при обследването на обектите е представено във формула (1):

–  –  –

R (Risk) – “Риск”, дава обобщена оценка за риска, който носи даден обект за населението, околната среда, сградите и/или съоръженията, съседните обекти. Приема стойности от 0,01 до 1000. В зависимост от получената стойност в резултат на изчисленията се определя и съответната степен на риска (Таблица № 25).

H (Hazard) – “Опасност”, определя потенциалната опасност, която носи даден обект за населението, околната среда, сградите и/или съоръженията и съседните обекти. Определянето на опасностите основно се извършва на основание на категоризацията и класификацията на обекта по нормативни документи в съответната област на приложение. Този параметър може да отразява и други особености на разглеждания обект, които следва да бъдат отразени при извършването на експертизата. Приема стойности от 1 до 10.

V (Vulnerability) – “Уязвимост” и „Последствия” (Consequences) –.

Този параметър характеризира влиянието на външни фактори, взаимодействието на разглеждания обект със съседни обекти и показва доколко населението, персонала и служителите, околната среда, сгради и/или съоръжения са подложени на въздействие при възникване на неблагоприятно събитие (последователност от събития). Където е приложимо, в зависимост от наличните данни и възможността за оценка, факторът „Последствия” може да се използва вместо “Уязвимост”. Този фактор носи най-голяма тежест при определяне на риска и приема стойности от 1 до 100.

L (Likelihood) – “Вероятност”. Отразява вероятността за възникване на събитие, което би довело до съответния риск. Приема стойности от 0,01 до 1.

ОПАСНОСТ (Н).

Скалата на параметъра ”Опасност” (H) се изменя от 1 до 10. В разработвания труд се дават препоръчителни стойност на параметъра Н, съгласно използваната за разработката нормативна уредба.

Радиационна опасност.

За целите на оценката на параметъра ”Радиационна Опасност” (Нр) по отношение на вида на обектите и дейностите с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) се използват класификациите на наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария Приета с ПМС № 189 от 30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., допълнена с някои други потенциални източници Й.Л.

Определянето на параметъра Нр за целите на експертизите се прилага за обектите влизащи в обхвата на приложение на труда.

В отделните рискови категории се включват следните обекти, съоръжения и дейности:

–  –  –

а) ядрен реактор с топлинна мощност по-голяма от 100 MW;

б) хранилище за отработено ядрено гориво с обща активност по Cs по-голяма от 0,1.1018 Bq или съдържащо ядрен материал в количество, еквивалентно на това в активната зона на ядрен реактор с топлинна мощност 3000 MW;

в) ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни източници от категория I съгласно приложение № 1 на наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (таблица № 17), съдържащи радионуклиди в количества, достатъчни при разпръсване в околната среда да доведат до тежки детерминистични здравни ефекти извън площадката.

–  –  –

а) ядрен реактор с топлинна мощност по-голяма от 2 MW и по-малка или равна на 100 MW;

б) хранилище за отработено ядрено гориво, което съдържа отработено ядрено гориво, изискващо активно охлаждане;

в) съоръжения, разположени на площадката на разстояние по-малко или равно на 500 m от границите на защитената зона, в които е възможно настъпване на неконтролируема верижна реакция на делене;

г) обекти с радиоактивни източници от категория 2 съгласно приложение № 1 на наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (таблица № 17), съдържащи радионуклиди в количества, чието разпръсване в околната среда изисква прилагане на защитни мерки извън площадката;

–  –  –

а) ядрен реактор с топлинна мощност по-малка или равна на 2 MW;

б) обект с ИЙЛ, в който е възможно при нарушаване на защитата на радиоактивни източници да се получи външно облъчване с мощност на дозата по-голяма от 100 mGy/h на разстояние 1 m от източника;

в) съоръжения, разположени на площадката на повече от 500 m от границите на защитената зона, в които е възможно настъпване на неконтролируема верижна реакция на делене;

г) обекти с радиоактивни източници от категории 3 и 4 съгласно приложение № 1 на Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авари (таблица № 17), съдържащи радионуклиди в количества, чието разпръсване изисква прилагане на защитни мерки на площадката;

–  –  –

а) преносими радиоактивни източници, съдържащи радионуклиди съгласно приложение № 2 на наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (таблица № 17) или в които е възможно при нарушаване на защитата им да се получи външно облъчване с мощност на дозата по-голяма от 10 mGy/h на разстояние 1 m от източника;

б) изкуствени спътници с радиоактивни източници, съдържащи радионуклиди съгласно приложение № 2; на наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (таблица № 17);

в) превоз на радиоактивни вещества, липсата на контрол върху които създава радиационен риск;

–  –  –

а) инсталации за складиране и преработка на отпадъци и скрап;

б) гранични контролно-пропускателни пунктове;

в) обекти със стационарни уреди за технологичен контрол с радиоактивни източници, съдържащи радионуклиди, съгласно приложение № 2 на наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (таблица № 18);

г) обекти в които с голяма вероятност могат да попаднат радиоактивни източници, като сметища и пунктове за събиране на метални отпадъци.

6.други потенциални (ИЙЛ):

а) ускорители, рентгенова апаратура и др. апаратура работеща на подобен принцип;

б) радионуклиди попаднали в строителни материали, води и др.

подобни;

–  –  –

Забележки:

1. Прахообразни, газове и течности и по-специално летливи течности (при температури при радиационна авария), лесно запалими, разтворими във вода и пирофорни материали, т.е. такива, за които съществува риск от разпрашаване/разтваряне.

2. Възможно е, макар и малко вероятно, малки количества да предизвикат увреждане. Въпреки това тези източници се приемат за такива, които могат да предизвикат сериозно увреждане и следователно изискващи прилагането на защитни мерки (търсене, уведомяване на населението). За тях са необходими специални мерки за физическа защита.

3.) Количеството вещество в случаите, когато е извън контрол (т.е. има възможност за преместване от мястото на съхранение или разпръскване/разпиляване) и може да доведе до повишено облъчване с последващо трайно увреждане, което може да доведе до влошаване на качеството на живот.

4. Отнася се за външно облъчване и е приложимо и за разтворими и за неразтворими вещества. Това е количеството вещество без защита, което, ако се носи в джоба в продължение на 10 часа, предизвиква тежко увреждане (получена доза 25 Gy на разстояние 20 cm за 10 часа), освен в случаите, когато количеството е толкова голямо, че не може да се постави в джоба. Тогава това е количеството, което може да предизвика опасност за живота, ако хората престояват в близост до ИЙЛ продължително време (получена доза 0,01 Gy на разстояние 1 m). Вземат се предвид и гамалъчители и спирачното лъчение от бета-лъчители и конверсионни електрони. Не се отнася за неутронни източници.

5. Отнася се за количеството вещество, което, ако се разпръсне/разпилее, може да доведе до хронично облъчване и получаване на дози, които могат да доведат до трайно увреждане и последващо влошаване на качеството на живот. Разглеждат се случаите на изхвърляния във въздуха вследствие на пожар или експлозия, непредотвратимо поглъщане и умишлено замърсяване на водоизточници. Разглеждат се случаите на лъчителите с ниски стойности на коефициента на линейно предаване на енергия, в количества, които в резултат на постъпване в организма могат да създадат погълната доза 6 Gy в белия дроб и 1 Gy в червения костен мозък или 5 Gy за щитовидната жлеза в продължение на 2 дни. За лъчителите с високи стойности на коефициента на линейно предаване на енергия (т.е. алфа-лъчители) това са количества, които в резултат на поглъщане могат да създадат погълната доза 25 Gy в белия дроб в продължение на една година, което довежда до хронично облъчване и получаване на доза, която може да доведе до трайно увреждане и последващо влошаване на качеството на живот.

6. UL - Нерегламентирано количество, не се изисква аварийно планиране, свързано с радиационни последици.

7. Приема се, че погълната доза за кожата е два пъти по-голяма от погълната доза чрез поглъщане или вдишване.

8. Авариите, придружени с отделяне на посочените количества радионуклиди, водят до увеличаване на концентрацията им във въздуха, превишаващи стойностите за незабавна смърт от химическо отравяне. В този случай на прилагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от аварии се подчинява на принципите за химична защита.

9. Количество на 85Kr, което може да създаде доза 1 Gy в случай, че се е отделило цялото налично количество (дисперсия) във въздуха в продължение на 30 минути в стая с обем 300 куб. м.

10. Приема се, че в момента на аварията източникът е произведен допреди 10 години и че стойността на D е остатъчното количество от изходния радионуклид. Стойността на D е изчислена, вземайки предвид, че и изходният радионуклид, и важните продукти на разпадане (дъщерни продукти) са налични до 10 години (радионуклидът е показан в скоби).

Продуктите на разпадане, чийто период на полуразпадане е по-малък от една година, може да се приеме, че са в равновесие с изходния радионуклид.

11. Радиационната опасност е силно намалена за кратко живеещ радионуклид с период на полуразпадане по-малък от около 7 дни и не поголям от един месец.

12. Няма пряка радиационна опасност от този материал; стойността на D е установена за ниво, което ги поставя в "II рискова категория ядрен материал" (10 kg за 10% 235U, 1 kg за 20% 235U или 0,5 kg Pu). Тези количества са около една десета от количеството, при което съществува риск за критичност. Те дават основание за непосредствено прилагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от аварии за бърз контрол за възстановяване на загубен или откраднат материал. Тези и помалки количества трябва да бъдат защитени физически.

13. Стойността на D представлява радиационен риск и критична опасност и се дава като една втора от границата на критичната маса.

14. Неутронен генератор.

УЯЗВИМОСТ И ПОСЛЕДСТВИЯ (V).

Цялостна оценка на уязвимостта на конкретен обект се препоръчва да бъде намерена посредством подробно обследване. Параметърът уязвимост е интегрална характеристика, която отразява влиянието на поредица фактори, отразяващи последици, техническо състояние, експлоатация, специфични условия и др.

Нормативната база за категоризация на населените места и е актуализирана ето защо от гледна точна на урбанистичен риск, се препоръчва при оценка на параметъра „Уязвимост” разглежданата територия да се отнесе към една от рисковите групи, дадени в Таблица № 20 [Инженерно-технически правила по гражданска отбрана от ПМС №45 от 30.12.1988г. (необн.)].

–  –  –

Възможните последствия от възникване и протичане на определена извънредна ситуация се оценяват в следната последователност:

Последствия за хора;

Последствия за околната среда;

Материални щети.

Уязвимостта на обследвания обект по отношение на природни явления, техногенни фактори и човешка намеса е необходимо да разглежда в следните аспекти:

Събитие, което възниква извън територията на обекта и засяга разглеждания обект, съседен обект/и, население в прилежащи на обекта територии, околна среда;

Събитие, което възниква на територията на съседен обект/и и в резултат на това са засегнати разглеждания обект, население в прилежащи на обекта територии, околна среда.

Събитие, което възниква на територията на разглеждания обект и в резултат на това засяга съседен обект/и, население в прилежащи на съседния обект територии, околна среда;

Обследването води до оценка на уязвимостта в цитираните аспекти.

От съществено значение за резултата от експертизите е определянето на последствията за хората, околната среда и материални щети. В таблици № 21 и № 22 са представени примерни коефициенти за уязвимост в зависимост от тежестта на последствията за хора, околна среда и материални щети. Окончателните стойности на тези коефициенти се получават след извършване на детайлно обследване на разглеждания обект по съответните видове риск.

Таблица № 21

Последствия за хора и природна среда C Катастрофа: множество жертви, дълготрайни щети за околната среда на големи 100 територии Бедствие: смъртен случай, дълготрайни щети на околната среда на местно ниво 50 Много сериозно: дълготрайна нетрудоспособност, трайни щети за околната 25 среда Сериозно: временни поражения или заболявания, неблагоприятно влияние върху 15 околната среда Значително: необходими са медицински грижи, емисии в околната среда извън 5 територията на обекта, без поражения Забележимо: леки наранявания или боледуване, без поражения за околната среда 1 извън територията на обекта Таблица № 22 Последствие: материални щети C Катастрофа: невъзстановими щети на сгради/съоръжения, необходима е 100 реконструкция и/или изграждане на нови съоръжения Бедствие: трудно възстановими щети на сгради/съоръжения, необходимо е 50 спиране на основен процес за неопределено време Много сериозно: възстановими щети на сгради/съоръжения, необходими е 25 спиране на основен процес за определено време Сериозно: щети на сгради/съоръжения, необходими е спиране на основен процес 15 за известно време Значително: големи нарушения на сгради/съоръжения, отстраними след 5 прекъсване на основен процес за кратко време Забележимо: нарушения на сгради/съоръжения, отстраними без прекъсване на 1 основен процес Радиационна уязвимост Vр Важно значение при определяне на уязвимостта на обекта от въздействие на йонизиращи лъчения и външни фактори, както и опасностите, които може да създаде самия обект за населението и съседните територии заема неговото местоположение. При разглеждане на разположението на обекта и отчитане на опасността от радиационни аварии и инциденти, като следва да се отчитат следните характеристики:

разположение - община, местност, землище, топографски характеристики, полски и горски масиви, надморска височина, метеорологични условия, хидроложки фактори, населени места в близост до обекта и численост на населението, съседни обекти – разстояние, околна среда, водоснабдяване (промишлени и питейни нужди), канализационна мрежа и др.

За целите на оценката и количественото определяне на параметъра ”Радиационна уязвимост” Vр по отношение на вида на обектите и дейностите с (ИЙЛ) се извършва на базата на таблица (скала) с използваните активности на радиоактивните източници в различни области на приложение.

”Радиационната уязвимост” Vр приема числови стойности от 1 до 100, които се заместват във формула (1).

Определянето на параметъра ”Радиационна уязвимост” Vр за обектите с ИЙЛ влизащи в обхвата на експертизите са приложени на таблица № (23) и други такива, които експерта провеждащ анализа на риска приравнява към наличните.

Таблица № 23

Източници на йонизиращи лъчения или дейност с тях:

–  –  –

ВЕРОЯТНОСТ (L) За всеки от анализираните видове опасност следва да бъде определена стойност на вероятността за възникване на опасно събитие.

Вероятността се определя експертно. Скалата на параметъра L според вероятността за възникване на събитие е представена в Таблица № 24.

Таблица № 24

–  –  –

РИСК Радиационния риск се определя в етапа на оценката на, чрез заместване във формула (1), като се предвижда всяка потенциална опасност.

Резултатът се сравнява с границите, посочени в таблица № 25.

Таблица № 25

–  –  –

Получената степен на риска характеризира обекта на обследване по отношение на неговото състояние, ниво на експлоатация и потенциална опасност и има съществено значение при определяне необходимостта от извършване и предприемане на съответните мерки за намаляване на риска.

VІ. ИЗВОДИ

1. Възприетата концепция за използване на Въоръжените сили на Р.

България, след извършената кадрова и организационна реформа, както и установените тенденции на участие в мисии на НАТО в различни региони на света са предпоставки за сблъскване с нови видове рискове в това число и на радиационен.

2. Извършеният комплексен анализ на заплахите насочени към Въоръжените сили на Р. България и цивилното население в сложната и динамична обстановка на недалечно разстояние от нашите гранци не изключва използването на радиологично оръжие от терористични организации.

3. На базата на ретроспективния анализ е установено, че случаите на радиационни инциденти дори и състояние на мир нямат тенденции към намаляване, но за щастие тежките инциденти са единици и не са с масови последствия.

4. Регистрирана е устойчива тенденция на ненадвишаване на определените норми за радиационна защита в структурите на ВМА и формираванията на МО, което се дължи на качеството на проведеното специализирано обучение за правоспособност за работа в среда с ИЙЛ и организирания от НИЛ по радиационна защита контрол на качеството на рентгеновата аппаратура.

5. Наблюдава се тенденция на запазване на традиционно по-високите получении годишни ефективни дози Нр (10) на работещите в нуклеарната медицина.

6. Проучен е рискът за контакт с боеприпаси от обеднен уран за военнослужещите от българските войскови участвали във контингенти в Ирак, Босна, Херцеговина и Ислямска република Афганистан.

7. Предлага се апробиране за нуждите на Въоръжените сили на Р.България на „Модел за оценка на радиационния риск”, като допълнение към утвърдените и рутинно прилагани шаблонни методи за оценка на радиационната обстановка. С него се цели усъвършенстване и улесняване дейността на планиращите офицери към предварително зададени параметри, отнасящи се за радиационната безопастност.

8. В рамките на „Модел за оценка на радиационния риск” се предлага въвеждане на четиристепенна скала (нисък – среден – висок - много висок) за оценка на радиационния риск за войскови формирования в райони за разполагане и бойни действия.

VІІ. НАУЧНИ ПРИНОСИ

1. Научно-теоретични - създава се усъвършенстван подход и метод за изследване на радиационния риск. Предлага се усъвършенствана система за формализиране и класифициране на причините чрез елементарни превръщания в моделите на риска. Извеждат се, прости и практически лесни за прилагане зависимости, за определяне на радиационния риск и осигуряване на радиационна безопасност на войсковите контигенти при изпълнението на техните задачи. Определени са насоки за оптимизиране на радиационния риск в съвременните оперативно-тактически условия характеризиращи се с голяма сложност и динамичност на обстановката, както и наличието на актуални нови, нетрадиционни заплахи.

Радиационният риск е интегриран в система заедно с другите налични рискове с които той е във взаимно влияние.

1.1. Разгледан е проблемът с “Радиационният тероризъм” и използването на “Мръсните бомби”, като актуална и все по-вероятна заплаха за войсковите контингенти и цивилното население.

1.2. Разгледани са боеприпасите с “Обеднен уран”, като съвременно средство за поразяване прието на въоръжение в армиите на водещите държави, както и радиационните рискове създавани от тях за военнослужещите.

2. Научно-практически – чрез резултатите от изследванията се предлага модел за определяне на възможния радиационен риск на който са изложении войсковите контигенти и се препоръчват практически приложими мерки с цел осигуряване на радиационна безопасност.

Предлагат се практически приложими правила за оценка на радиационния риск и се препоръчва комплекс от мерки, чрез който се осигурява радиационната безопастност на войскови контигенти приложими при специфичните условия на изпълнение на служебните им задължения.

2.1 Предложения модел за оценка на радиационния риск се основава на т. нар. „Метод на трите фактора”, като са подбрани фактори, по които се определя радиационният риск представени в лесна за използване формула.

2.2. Резултатите изчислени по предложеният модел за оценка на радиационния риск се получават в числов вид и това дава възможност да бъдат разработвани на негова база компютърни програми и продукти.

В заключение считам, че дисертационният труд ще има голямо практическо приложение за определяне на риска за здравето и живота на военнослужещите при изпълнение на техните служебни задължения, при възникване на потенциално опасни явления като: извънредно положение, военно положение, война, терористични актове, участие в мисии, ликвидация на техногенни катастрофи, радиационни аварии, както и много други опасни дейности, свързани с риск от попадане под въздействие на йонизиращи лъчения.

VІІІ. ПУБЛИКАЦИИ:

1. Желев Ж., Попов Ц., Маврова-Гиргинова М., Вълчанова Ю., Грозданов Б. “Наръчник за оценка на риска и съществените изисквания към обема и съдържанието на експертизите на потенциално опасните обекти” Издател: Министерство на извънредните ситуации, първо издание 2008 г.

2. Желев Ж., Доц. Д-р Аляков М., д.м, Радев С. “Метод за метрологична проверка и подбор на термолуминесценти детектори, използвани в индивидуалния дозиметричен контрол на ВМА”. Десета национална конференция по биомедицинска физика и инженерство с международно участие гр. София, 16-18 Октомври 2008 г.

3. Киндеков И., Дончев Р., Доц. Д-р Аляков М., д.м, Доц. Д-р Петрунов Пл., д.м, Желев Ж. “Комбинирани радиационни поражения І-ва част Радиационни и травматични увреждания”. Сп. “Военна медицина” бр. 4 София 2006 г.

4. Желев Ж., Захова К., Доц. Д-р Аляков М., д.м. “Оценка на радиационната опасност като елемент на радиационния риск на базата на известни предварителни данни” Шеста национална конференция по превантивна медицина гр. Вършец, 12-14 Ноември 2014 г.

Желев Ж., Христозова М., Доц. Д-р Аляков М., д.м. ”Оценка на радиационната уязвимост като елемент на радиационния риск на базата на известни предварителни данни”. (Под печат сп. “Превантивна медицина”).Похожие работы:

«ПЛАН лабораторных занятий по микробиологии для студентов 3 курса лечебного факультета, военно-медицинского факультета и медицинского факультета иностранных учащихся (лечебное дело) на осенний семестр 2014-2015 учебного года ЗАНЯТИЕ 1 Тема: Методы микробиологической диагностики заболеваний, вызываемых стафилококками, стрептококками, нейссериями. Стафилококки, систематика, общая характеристика, факторы патогенности. Заболевания стафилококковой природы, особенности патогенеза, иммунитет. Методы...»

««Евразийское Научное Объединение» • № 7 • Июль, 2015 Содержание III СОДЕРЖАНИЕ Герасина Д.А. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Понятие деловой репутации юридического лица................................... 108 Букаева М.К., Бияшева З. М. Герасина Д.А. Фитоиндикация при оценке качества среды на Методы оценки деловой репутации........1 территории Тенгизского нефтяного месторождения РК..................... 85 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ Кашулин П.А., Калачева...»

«ПЛАН лабораторных занятий по микробиологии для студентов 2 курса педиатрического факультета на весенний семестр 2014-2015 учебного года ЗАНЯТИЕ 1 Тема: Методы исследования в микробиологии. Микроскопический (бактериоскопический) метод исследования. Характеристика основных форм бактерий. Простые методы окраски. Устройство микробиологической лаборатории, режим работы в ней. Правила работы с заразным материалом и культурами бактерий. Правила работы с электрическими и газовыми приборами. История...»

«Хавра Астамирова Михаил Ахманов Большая энциклопедия диабетика «Большая энциклопедия диабетика»: Эксмо; Москва; 2007 ISBN 978-5-699-04606-5 Аннотация Перед вами самое полное издание, посвященное проблемам диабетиков. Над этой книгой авторы работали последние 2–3 года. За это время накопилось много интересной информации, появились новые лекарства и приборы. Из «Большой энциклопедии диабетика» вы узнаете о новых марках инсулина и сахароснижающих препаратах, о биологически активных добавках и...»

«Тезисы научных проектов победителей и призеров конкурса 2015 года Наименование секции: Биология и экология; МБОУ ДОД «ДЭБЦ» Демского района г.Уфы РБ; Г. Уфа, ул. Ухтомского, 30/1, тел.(3472)812163, E-mail demadebc@mail.ru; Комплексная оценка озера Архимандритское Автор: Султанова Регина Фларидовна, 11 класс МБОУ лицей № 123, Научный руководитель: Морозова Ираида Михайловна, педагог ДО МБОУ ДОД «ДЭБЦ» Демского района г.Уфы На территории РБ суммарное количество озер, включая и мелкие, с площадями...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ГБОУ ДОД СОДЭБЦ) УТВЕРЖДАЮ Директор В.А.Козлов 2015 ПОЛОЖЕНИЕ об областном юниорском водном конкурсе (региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса-2016) 1. Общие положения Областной юниорский водный конкурс (региональный этап Российского национального юниорского водного...»

«Итоги выполнения Перспективного плана развития биологического факультета на 2011-2015 гг. Основные направления развития биологического факультета: Подготовка высококвалифицированных специалистов-биологов; Научная и инновационная деятельность; Идеологическая и воспитательная работа; Международное сотрудничество Подготовка высококвалифицированных специалистов Открытие новых специальностей, специализаций Учебный Название специальности, Количество Выпускаюшая Форма год специализации студентов...»

«1. Цели освоения дисциплины Цели освоения дисциплины «Проблемы геоэкологии»: дать магистрам общие представления о структуре, составе, взаимосвязях, динамике и эволюции основных геосферных оболочек планеты (атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера), их экологических функциях и изменениях, происходящих под воздействием человека. познакомить с основными проблемными качественными и количественными изменениями геосферных оболочек под воздействием природных фактором и в результате деятельности...»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» Г. Л. Осипенко БИОМОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАЦИЯ Практическое руководство для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология» Гомель ГГУ им. Ф. Скорины УДК 574:502.1-047.36(076) ББК 28.080.1я73+28.088я73 О-74 Рецензенты: кандидат технических наук Р. Н. Вострова; кандидат биологических наук Н. Г. Галиновский; Рекомендовано к изданию научно-методическим советом...»

«Г И Д Р О Э Н Т О МО Л О Г И Я В Р ОССИ И И С О П Р Е Д Е Л Ь Н ЫХ СТ Р АНАХ БОРОК 2013 Российская Академия Наук Научный совет по гидробиологии и ихтиологии Российский Фонд Фундаментальных Исследований Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН ГИДРОЭНТОМОЛОГИЯ В РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МАТЕРИАЛЫ V ВСЕРОССИЙСКОГО СИМПОЗИУМА ПО АМФИБИОТИЧЕСКИМ И ВОДНЫМ НАСЕКОМЫМ БОРОК 2013 УДК 59(063) ББК 28.691.89я431 Г4 Гидроэнтомология в России и сопредельных странах: материалы V...»

«Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Лабинский медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края Сборник лекций по дисциплине «Микробиология и инфекционная безопасность» для самостоятельной подготовки студентов отделения «Стоматология ортопедическая» Составила преподаватель микробиологии Л.А Корольчук. г. Лабинск 2014год Содержание 1.Учение об инфекционном процессе. 2-7 2.Учение об эпидемическом процессе. 7-10...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Институт фундаментальной медицины и биологии Кафедра биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Басыйров Айзат Миркасимович Экология человека Краткий конспект лекций Казань, 2014 Направление подготовки: 020400.62 «Биология» Учебный план: «Биотехнология, физиология растений, зоология, биоэкология, ботаника» (очное, 2012) Дисциплина: «Экология человека» (бакалавриат, 4 курс, очное обучение)...»

«УДК 57 : 378.4(476-25).096-057.85(03) ББК 28р31(4Беи-2)я2 В А в т о р ы: В. В. Лысак, Т. И. Дитченко, В. В. Гричик, И. М. Попиначенко Рекомендовано ученым советом биологического факультета 15 сентября 2010 г., протокол № 1 Рецензент доктор биологических наук, профессор В. М. Юрин Выпускники биологического факультета / В. В. Лысак [и др.]. — Минск : В92 БГУ, 2011. — 327 с. : ил. ISBN 978-985-518-517-9. В справочнике представлены списки выпускников-биологов Белорусского государственного...»

«МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА Сборник научных трудов выпуск 6 Минск УДК 616.9(066)(045) ББК P.25.2.0. С 56 Сборник нучных трудов Основан в 2008 г. Редакционная коллегия: А.А. Горбуов (Беларусь), О.Е. Иванова (Российская Федерация), А.В. Мокиенко (Украина), Г.Г. Мелик-Андреасян (Армения), Э.И. Коренберг (Российская...»

«ПЛАН практических занятий по микробиологии для студентов 2 курса стоматологического факультета на осенний семестр 2014-2015 учебного года ЗАНЯТИЕ 1 Тема: Методы исследования в микробиологии. Микроскопический (бактериоскопический) метод исследования. Характеристика основных форм бактерий. Простые методы окраски. Устройство микробиологической лаборатории, режим работы в ней. Правила работы с заразным материалом и культурами бактерий. Правила работы с электрическими и газовыми приборами. История...»

«ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ Пособие для подготовки тренеров, работающих со специалистами системы образования и волонтерами Алматы, 2009 Рекомендовано 1. Экспертным советом Республиканского института повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы образования Министерства образования и науки Республики Казахстан. (выписка из Протокола №1 от 10.03.2009 г.) 2. Министерство образования и науки Кыргызской Республики. (Приказ №270/1 от 16.04.2009...»

«1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 1. Цели дисциплины состоят в формировании знаний, умений и навыков по:биологическим особенностям ценных промысловых видов рыб в связи с их искусственным воспроизводством Задачи дисциплины: изучение биологических особенностей рыб в связи с их выращиванием и воспроизводством изучение биологических основ управления половыми циклами ценных промысловых рыб формирование знаний об обеспечении оптимальных условий инкубации икры и выращивания жизнестойкой молоди МЕСТО...»

«ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ Общий допустимый улов (ОДУ) – научно обоснованная мера допустимого промыслового изъятия, выполняющая функцию регулирования рыболовства, исходя из конкретных поставленных задач по управлению запасом и его рациональным использованием на долгосрочную перспективу. Водные биологические ресурсы (ВБР) – обитающие в воде организмы любых таксономических категорий, которые используются или могут использоваться человеком. Возможный вылов (ВВ) – научно обоснованная...»

«Проект итогового доклада расширенной коллегии Федерального медико-биологического агентства. Публичная декларация-2015. В течение почти 70 лет система медико-санитарного обслуживания работников опасных производств и населения отдельных территорий обеспечила достойный уровень показателей, характеризующий здоровье обслуживаемого контингента. Это система полного цикла специфических мероприятий от научной разработки до внедрения их в практику. На 2014 год в рамках поэтапного вхождения федеральных...»

«124 ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2015. Т. 25, вып. 3 БИОЛОГИЯ. НАУКИ О ЗЕМЛЕ УДК 911.53 А.А. Ямашкин, Л.А. Новикова, С.А. Ямашкин, Е.Ю. Яковлев, О.М. Уханова ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ ЛАНДШАФТОВ ЗАПАДНЫХ СКЛОНОВ ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ На основе многолетних полевых исследований и ГИС-моделирования (оценки ландшафтного разнообразия, анализа изменения яркости пикселей космических снимков, расчета морфометрических параметров рельефа, выделения границ ландшафтов, оценки состояния...» 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.